ตั้งค่าใช้งาน Fingerprint
ตั้งค่าใช้งาน Fingerprint
  เข้าแอป ttb touch ได้สะดวกสบาย ด้วยระบบ Fingerprint
 • 1
  กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน  >  กด “ตั้งค่า”  >  กด “Fingerprint”
 • 2
  เลือก เปิดใช้ Fingerprint
 • 3
  ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 4
  กด  “กลับหน้าหลัก”