external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

คู่มือการใช้งาน
แอป ttb touch

วิธีการใช้งานแอป ttb touch
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เปิด / ปิด การใช้งานบัตรในต่างประเทศและออนไลน์

1. จากหน้าหลักไปที่ปุ่ม บัญชี ที่แถบเมนูด้านล่าง
2. เลือกเมนูเงินฝากที่ต้องการทำรายการ
3. เลือกแถบข้อมูลบัญชี
4. เลื่อนลงมาที่หัวข้อ การจัดการบัญชี เลือกเมนู บัตรเดบิต
5. เลือกบัตรที่ต้องการตั้งค่า
6. เลือก กำหนดวงเงินและการใช้บัตร
7. ตั้งค่าวงเงินการใช้บัตร และตั้งค่ารายการ เพื่อกำหนดวงเงินการถอนเงิน หรือวงเงินการซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตรเดบิต และในหัวข้อ การอนุญาต สามารถตั้งค่า เปิด/ปิด การใช้งานบัตรในต่างประเทศ, การใช้งาน Paywave หรือการใช้ซื้อสินค้า/บริการ online ได้เลยทันที
8. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง และใส่ PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ
9. ทำการตั้งค่าบัตรเดบิตสำเร็จ