external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง
ขอบคุณสำหรับการติดต่อ
ทาง ttb จะรีบติดต่อกลับหาท่านโดยเร็วที่สุด
ปิด

รายงานเบาะแส

ช่องทางการร้องเรียน เฉพาะ เรื่องทุจริต หรือ
การประพฤติมิชอบของผู้บริหารหรือพนักงานธนาคาร เท่านั้น


หากต้องการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ โปรดใช้ช่องทาง ทีทีบี คอนแทค เซ็นเตอร์

ธนาคารได้จัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติเรื่อง Whistleblower จุดม่งหมายของนโยบายคือเพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณขององค์กร รักษามาตรฐานของจรรยาบรรณ ตลอดจนความซื่อสัตย์และชื่อเสียงของธนาคารให้อยู่ในระดับสูง และเพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และเพื่อดำเนินการต่อการกระทำต่างๆที่ไม่ถูกต้อง เช่น การปฏิบัติผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางการ การกระทำผิดจรรยาบรรณ จริยธรรม การยักยอก การทุจริต โดยพนักงานหรือบุคคลอื่นๆที่มีความเสียหายที่เป็นได้ทั้งตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

ธนาคารส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าหรือบุคคลอื่นๆที่ทำธุรกิจกับธนาคาร รายงานให้ธนาคารทราบถึงการกระทำต่างๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดตามกฎหมาย ผิดจริยธรรม ผิดจรรยาบรรณ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายกฎเกณฑ์ของทางการ ธนาคารจะไม่ดำเนินการลงโทษ กล่าวโทษ ลดเงินเดือน ลดขั้น ลดตำแหน่งพนักงานใดๆในการที่พนักงานได้ช่วยให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารโดยสุจริต ตามความเป็นจริงมิใช่การใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่น

ธนาคารส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าหรือบุคคลอื่นๆที่ทำธุรกิจกับธนาคาร รายงานให้ธนาคารทราบถึงการกระทำต่างๆดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกัน

ผู้รายงานควรให้ข้อมูลที่ชัดเจน ชื่อผู้รายงาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันและเวลา สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ รายละเอียดของเหตุการณ์ หมายเลขโทรศัพท์หรือ e-mail ที่สามารถติดต่อกลับเพื่อที่ผู้ดำเนินการสามารถแจ้งความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสืบสวนข้อเท็จจริง ธนาคารจะเก็บชื่อและเรื่องของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ อย่างไรก็ดีผู้รายงานสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อก็ได้ แต่ผู้รายงานอาจไม่ได้รับทราบความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการของธนาคารในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกลับได้

ทั้งนี้ผู้รายงานสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง ซึ่งใช้ครอบคลุมการรายงานเบาะแส เช่น การทุจริต , ประพฤติมิชอบต่าง ๆ สำหรับธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

ผู้รายงานสามารถเลือกแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตกับศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต Whistleblower ภายนอกองค์กร ตามช่องทางดังต่อไปนี้:

เบอร์โทรศัพท์
0 2844 1999 ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9:00 - 12:00 น. และ 13:00 - 20:00 น.
อีเมล
ที่อยู่
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120