external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

รายงานเบาะแส

ธนาคารได้จัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติเรื่อง Whistleblower จุดม่งหมายของนโยบายคือเพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณขององค์กร รักษามาตรฐานของจรรยาบรรณ ตลอดจนความซื่อสัตย์และชื่อเสียงของธนาคารให้อยู่ในระดับสูง และเพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และเพื่อดำเนินการต่อการกระทำต่างๆที่ไม่ถูกต้อง เช่น การปฏิบัติผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางการ การกระทำผิดจรรยาบรรณ จริยธรรม การยักยอก การทุจริต โดยพนักงานหรือบุคคลอื่นๆที่มีความเสียหายที่เป็นได้ทั้งตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

ธนาคารส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าหรือบุคคลอื่นๆที่ทำธุรกิจกับธนาคาร รายงานให้ธนาคารทราบถึงการกระทำต่างๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดตามกฎหมาย ผิดจริยธรรม ผิดจรรยาบรรณ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายกฎเกณฑ์ของทางการ ธนาคารจะไม่ดำเนินการลงโทษ กล่าวโทษ ลดเงินเดือน ลดขั้น ลดตำแหน่งพนักงานใดๆในการที่พนักงานได้ช่วยให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารโดยสุจริต ตามความเป็นจริงมิใช่การใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่น

ธนาคารส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าหรือบุคคลอื่นๆที่ทำธุรกิจกับธนาคาร รายงานให้ธนาคารทราบถึงการกระทำต่างๆดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกัน

ผู้รายงานควรให้ข้อมูลที่ชัดเจน ชื่อผู้รายงาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันและเวลา สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ รายละเอียดของเหตุการณ์ หมายเลขโทรศัพท์หรือ e-mail ที่สามารถติดต่อกลับเพื่อที่ผู้ดำเนินการสามารถแจ้งความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสืบสวนข้อเท็จจริง ธนาคารจะเก็บชื่อและเรื่องของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ อย่างไรก็ดีผู้รายงานสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อก็ได้ แต่ผู้รายงานอาจไม่ได้รับทราบความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการของธนาคารในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกลับได้

ทั้งนี้ผู้รายงานสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง ซึ่งใช้ครอบคลุมการรายงานเบาะแส เช่น การทุจริต , ประพฤติมิชอบต่าง ๆ สำหรับธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

แบบฟอร์ม

ข้อมูลติดต่อกลับ

ข้อมูลเบาะแส

หมายเหตุ :

เจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อกลับภายใน 3 วันหลังจากได้รับเรื่องเพื่อแจ้งความคืบหน้า และเรื่องที่ รายงานมีมูลเพียงพอที่ธนาคารจะตรวจสอบหรือไม่ ผู้ที่เลือกจะรายงานโดยไม่เปิดเผยชื่อและที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์จะไม่ได้รับการติดต่อกลับ ผู้ที่แจ้งเบาะแสอันเป็นเท็จหรือจงใจกระทำให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ผู้รายงานสามารถเลือกแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตกับศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต Whistleblower ภายนอกองค์กร ตามช่องทางดังต่อไปนี้:

  • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2844 19990 2844 1999 ในวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9:00 – 12:00 น. และ 13:00 – 20:00 น.
  • อีเมล ttb_whistleblower@wbc-helpdesk.com
  • ที่อยู่ ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120