external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

เอกสิทธิ์ ttb reserve infinite

บัตรเครดิตระดับสูง (Wealth) สำหรับผู้ที่มียอดรวมผลิตภัณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป
เอกสิทธิ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง และพร้อมพาท่าน
ก้าวสู่ความสำเร็จสูงสุดด้านการเงิน
รับความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

เอกสิทธิ์คะแนนสะสมพิเศษรายปี

• ยอดรวมในผลิตภัณฑ์เงินฝาก เงินลงทุนในกองทุนรวม และ/หรือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือ ประกันชีวิต และ/หรือ ประกันวินาศภัย ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไปตามที่ธนาคารกำหนด

มีผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (ทุกประเภท) และ/หรือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มูลค่าการลงทุนรวม 20 ล้านบาทขึ้นไป และ กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือ ประกันวินาศภัย ค่าเบี้ยรวม 1 ล้านบาทขึ้นไป
รับคะแนน 180,000 คะแนน
มีผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (ทุกประเภท) และ/หรือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มูลค่าการลงทุนรวม 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือ ประกันวินาศภัย ค่าเบี้ยรวม 1 ล้านบาทขึ้นไป
รับคะแนน 120,000 คะแนน
มีผลิตภัณฑ์เงินฝากผลิตภัณฑ์เดียว หรือ มีผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (ทุกประเภท) และ/หรือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มูลค่าการลงทุนรวมไม่ถึง 20 ล้านบาท และ กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือ ประกันวินาศภัย ค่าเบี้ยรวมไม่ถึง 1 ล้านบาท
รับคะแนน 60,000 คะแนน

• ยอดรวมในผลิตภัณฑ์เงินฝาก เงินลงทุนในกองทุนรวม และ/หรือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือ ประกันชีวิต และ/หรือ ประกันวินาศภัย ตั้งแต่ 5 ล้าน แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท ตามที่ธนาคารกำหนด

มีผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (ทุกประเภท) และ/หรือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มูลค่าการลงทุนรวม 5 ล้านบาทขึ้นไป และ กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือ ประกันวินาศภัย ค่าเบี้ยรวม 5 แสนบาทขึ้นไป
รับคะแนน 60,000 คะแนน
มีผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (ทุกประเภท) และ/หรือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มูลค่าการลงทุนรวม 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือ ประกันวินาศภัย ค่าเบี้ยรวม 5 แสนบาทขึ้นไป
รับคะแนน 30,000 คะแนน
มีผลิตภัณฑ์เงินฝากผลิตภัณฑ์เดียว หรือ มีผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (ทุกประเภท) และ/หรือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มูลค่าการลงทุนรวมไม่ถึง 5 ล้านบาท และ กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือ ประกันวินาศภัย ค่าเบี้ยรวมไม่ถึง 5 แสนบาท
รับคะแนน 10,000 คะแนน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับคะแนนสะสมพิเศษรายปี
 • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต ttb reserve infinite เท่านั้น
 • การรับคะแนนสะสมพิเศษในปีแรก เพียงคงยอดรวมในผลิตภัณฑ์ เงินฝาก เงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับรวมเดือนที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติและ/หรือ ยอดรวมค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือ ประกันวินาศภัยย้อนหลัง 12 เดือน ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษในปีแรกภายใน 60 วันหลังจากวันที่ครบกำหนดการคงยอดรวมผลิตภัณฑ์ครบ 3 เดือน
 • การรับคะแนนสะสมพิเศษในปีถัดไป เพียงคงยอดรวมในผลิตภัณฑ์ เงินฝาก เงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ย้อนหลัง 6 เดือน (มิถุนายน ถึง พฤศจิกายน)  และ/หรือ ยอดรวมค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือประกันวินาศภัย ย้อนหลัง 12 เดือน ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษรายปี ภายในเดือนมกราคมปีถัดไป
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนนสะสมพิเศษปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

 

หลักเกณฑ์การคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ
 • ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ 6 เดือนขึ้นไป คำนวณจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นเดือน
 • ผลิตภัณฑ์เงินฝากบุคคลประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินฝากประจำ 6 เดือนขึ้นไป (รวมถึงผลิตภัณฑ์เงินฝาก ttb ME) คำนวณจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นเดือน เฉลี่ย 3 เดือนนับรวมเดือนที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติสำหรับคะแนนสะสมพิเศษในปีแรก และเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน มิถุนายน ถึง พฤศจิกายน) สำหรับคะแนนสะสมพิเศษในปีถัดไป
 • กองทุนรวม Fixed Term Fund 6 เดือนขึ้นไป คำนวณจากมูลค่าของกองทุนรวมสุทธิ (NAV) คงเหลือ ณ สิ้นเดือน
 • กองทุนรวมประเภทอื่น นอกเหนือจากกองทุน Fixed Term Fund 6 เดือนขึ้นไป คำนวณจากมูลค่าของกองทุนรวมสุทธิ (NAV) คงเหลือ ณ สิ้นเดือน เฉลี่ย 3 เดือนนับรวมเดือนที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติสำหรับคะแนนสะสมพิเศษในปีแรก และเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน (มิถุนายน ถึงพฤศจิกายน) สำหรับคะแนนสะสมพิเศษในปีถัดไป
 • กรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ทั้งสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติม คำนวณจากยอดรวมค่าเบี้ยประกันที่ชำระภายใน 12 เดือนย้อนหลัง โดยลูกค้าต้องเป็นผู้เอาประกัน และผ่านระยะเวลาการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสิทธิ์ใช้คะแนน
แลกของกำนัลพิเศษ
ผ่านแค็ตตาล็อก ttb reserve

ให้คุณต่อยอดความมั่งคั่งทางการเงินที่คุ้มค่ามากขึ้น โดยสามารถเลือกได้เองตรงใจและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างครบครัน สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าบัตรเครดิต ttb reserve เท่านั้น


Financial Growth

code : 000186
10,000 คะแนน
Cash Back
(บัตรเครดิต)
ดูรายละเอียด

Financial Growth

code : 000107
10,000 คะแนน

Cash Back
(กองทุน)

ดูรายละเอียด

Financial Growth

code : 000109
ใช้คะแนนเท่ากับค่าเบี้ยประกันภัย

Cash Back
(ส่วนลด 20%)

ดูรายละเอียด

Dining Experience

code : 200212
13,500 คะแนน

Food Delivery
by White Glove

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200342
103,000 คะแนน

ชุดตรวจสุขภาพ
Premium Pack

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200344
58,000 คะแนน

ชุดตรวจสุขภาพ
Superior Pack

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code :200343
29,000 คะแนน

ชุดตรวจสุขภาพ
Standard Pack

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200158
137,000 คะแนน

บัตรชีววัฒนะ
ไพรม์แพลทินัม

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200159
48,000 คะแนน

บัตรชีววัฒนะ
แวลูโกลด์

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200161
39,000 คะแนน

Dental Premier

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200162
15,000 คะแนน

Hair Analysis

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200126
18,000 คะแนน

นวดสปา Divana

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200129
44,000 คะแนน

บริการนวดผ่อน
คลาย HARNN

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200333
60,000 คะแนน

Let's Relax
Spa Package

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200131
30,000 คะแนน

บริการ Spa
จาก THANN

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200132
28,000 คะแนน

บริการนวดสปา
THANN

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200133
20,000 คะแนน

บริการนวดสปา
THANN

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200134
20,000 คะแนน

บริการนวดสปา
THANN

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200135
15,000 คะแนน

บริการนวดสปา
THANN

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200136
10,000 คะแนน

บริการนวดสปา
THANN

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200137
300,000 คะแนน

Package ที่พัก
พร้อมสปา
THANN

ดูรายละเอียด

Exclusive Hotel & Travel

Code : 200517
16,000 คะแนน

บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล
ขาเข้าและขาออก สำหรับ 1 ท่าน

ดูรายละเอียด

Exclusive Hotel & Travel

Code : 200515
26,000 คะแนน

บริการรถไฟฟ้า
พร้อมผู้ช่วย ฯ
ขาเข้าสำหรับ 1 ท่าน

ดูรายละเอียด

Exclusive Hotel & Travel

Code : 200516
37,000 คะแนน

บริการรถไฟฟ้า
พร้อมผู้ช่วย ฯ
ขาเข้าสำหรับ 2 ท่าน

ดูรายละเอียด

Exclusive Hotel & Travel

Code : 200498
50,000 คะแนน

รถลีมูซีน
BMW Series7

ดูรายละเอียด

Exclusive Hotel & Travel

code : 200497
12,000 คะแนน

รถลีมูซีน
Toyota Camry

ดูรายละเอียด

Exclusive Hotel & Travel

Code : 200500
30,000 คะแนน

รถลีมูซีน Mercedes Benz E-Class

ดูรายละเอียด

Exclusive Hotel & Travel

Code : 200499
30,000 คะแนน

รถลีมูซีน
Toyota Alphard

ดูรายละเอียด

Exclusive Hotel & Travel

code : 200494
11,000 คะแนน

Airport
Lounge

ดูรายละเอียด

Sport & Leisure

Code : 200528
10,000 คะแนน
Auto Spa ดูรายละเอียด

Sport & Leisure

code : 200163
37,000 คะแนน

Green Fee

ดูรายละเอียด

Sport & Leisure

code : 200334
29,500 คะแนน

Green Fee

ดูรายละเอียด

Sport & Leisure

code : 200335
49,000คะแนน

บัตรสมาชิก
Fitness

ดูรายละเอียด

เอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตร

สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือระดับ เติมเต็มความสุขในทุกด้านเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์แบบ

ฟรีค่าธรรมเนียมการแปลง
สกุลเงินต่างประเทศ 2.5%

ไม่เสียค่าธรรมเนียม เมื่อรูดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ด้วยสกุลเงินต่างประเทศ ให้ท่านเพลิดเพลินและจ่ายถูกกว่า พร้อมยังได้คะแนนสะสม

ดูรายละเอียด

รับคะแนนสะสม ทุกการใช้จ่าย 10 บาท

ทั้งในและต่างประเทศ (ปกติ 25 บาท รับ 1 คะแนน)

รับคะแนนสะสม 2 เท่า

(หรือเทียบเท่า 5 บาท รับ 1 คะแนน)

 • เมื่อใช้จ่ายผ่านออนไลน์ หรือ
 • เมื่อชำระค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลชั้นนำ

สิทธิพิเศษ แบ่งชำระรายเดือนพิเศษ 0% นาน 6 เดือน

สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์กับธนชาตประกันภัย, บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด และบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สิทธิพิเศษนี้จะไม่ถูกนำไปคำนวณในการได้รับคะแนนสะสมพิเศษ)

รับส่วนลดและบริการจาก THANN

ดูรายละเอียด

รับส่วนลด (ในรูปแบบเครดิตเงินคืน) 50% จากร้านอาหาร Fine Dining ชั้นนำ

พร้อมรับบริการสำรองที่นั่งสุดพิเศษผ่าน ttb reserve line 02-010-1428

ดูรายละเอียด

รับส่วนลดและบริการต่าง ๆ จากโรงพยาบาลชั้นนำ

ดูรายละเอียด

บริการเลขาส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง

ดูรายละเอียด

บริการพิเศษด้านการเดินทางท่องเที่ยว

เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางกับห้องรับรองพิเศษ Airport Lounge (LoungeKey)

ดูรายละเอียด

บริการแผนประกันภัยการเดินทางทั้งครอบครัว

เดินทางอย่างอุ่นใจด้วยความคุ้มครองทั้งครอบครัว สำหรับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 31,500,000 บาท เมื่อชำระค่าโดยสาร ค่าตั๋วเดินทาง หรือค่าแพ็กเกจทัวร์ด้วยบัตรเครดิต ttb reserve

ดูรายละเอียด

เอกสิทธิ์ที่ปรึกษาทาง
การเงินและการลงทุน
ส่วนบุคคล

สิทธิพิเศษด้านบริการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

Private Wealth Advisor

ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการการเงินและพอร์ตการลงทุน โดยให้บริการวางแผนอย่างเป็นระบบ และใช้คำแนะนำของบริษัทจัดการกองทุนระดับโลก

Proactive Portfolio Monitoring

ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและพอร์ตการลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ลูกค้าพลาดโอกาสสำคัญ

Personalized Service

อัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนพร้อมบทวิเคราะห์จากทีม ผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม ตามความต้องการที่แตกต่างอย่างลงตัว สำหรับลูกค้าแต่ละราย

เอกสิทธิ์ทางการเงินและค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษ

หลากหลายสิทธิพิเศษทางด้านการเงิน ทั้งส่วนลด และการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ช่วยให้ได้รับความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

ฟรี ค่าธรรมเนียมออกบัตร

และค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับบัตรเดบิตที่ออกคู่กับบัญชีเงินฝาก ttb all free

ส่วนลดการเช่าตู้นิรภัย

ค่าธรรมเนียมรายปีการเช่าตู้นิรภัย 70%

ฟรี ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

SMS Alert 20 บาท ต่อบัญชี ต่อเดือน สำหรับทุกบัญชีของลูกค้าที่สมัคร ใช้บริการ SMS Alert

ฟรี ค่าธรรมเนียมสมุดเช็คเล่มแรก

เฉพาะสมุดเช็คเล่มละ 20 ฉบับ สำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันทุกประเภท ที่เปิดใหม่

รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา

ทางการเงินตลอดจนกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของธนาคาร

บริการคิวพิเศษ ในการทำธุรกรรมการเงิน

ที่เครื่องรับบัตรคิวพิเศษ ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

ฟรี ค่าธรรมเนียมการออกเช็ค

การออกเช็คเงินสดและเช็คของขวัญ (Cashier’s Cheque / Gift Cheque)

ฟรี ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง

การออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน (Confirmation Letter)ส่วนลดอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ

สำหรับเงินโอนระหว่างประเทศ 7 สกุล สามารถใช้บริการได้ที่ี่ธนาคารทุกสาขา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-676-8088คุณสมบัติผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb reserve

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02-010-1428

สนใจ

ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด