เอกสิทธิ์ ttb reserve infinite

เอกสิทธิ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของความ
สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง
และพร้อมพาท่าน
ก้าวสู่ความสำเร็จสูงสุดด้านการเงิน
รับความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

เอกสิทธิ์คะแนนสะสมพิเศษรายปี

รับคะแนนสะสมพิเศษรายปีสูงสุด 180,000 คะแนน เมื่อมียอดรวมในผลิตภัณฑ์เงินฝาก เงินลงทุนในกองทุนรวม และ/หรือประกันชีวิต และ/หรือประกันวินาศภัย ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไปตามที่ธนาคารกำหนด

มีผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (ทุกประเภท) มูลค่าการลงทุนรวม 20 ล้านบาทขึ้นไป และ กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือ ประกันวินาศภัย ค่าเบี้ยรวม 1 ล้านบาทขึ้นไป
รับคะแนน 180,000 คะแนน
มีผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (ทุกประเภท) มูลค่าการลงทุนรวม 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือ ประกันวินาศภัย ค่าเบี้ยรวม 1 ล้านบาทขึ้นไป
รับคะแนน 120,000 คะแนน
มีผลิตภัณฑ์เงินฝากผลิตภัณฑ์เดียว หรือ มีผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (ทุกประเภท) มูลค่าการลงทุนรวมไม่ถึง 20 ล้านบาท และ กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือ ประกันวินาศภัย ค่าเบี้ยรวมไม่ถึง 1 ล้านบาท
รับคะแนน 60,000 คะแนน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับคะแนนสะสมพิเศษรายปี
 • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต ttb reserve infinite บัตรหลักที่มียอดรวมผลิตภัณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 • การรับคะแนนสะสมพิเศษในปีแรก
  • ลูกค้าธนาคารที่มียอดรวมผลิตภัณฑ์ เงินฝาก เงินลงทุนในกองทุนรวม ย้อนหลัง 6 เดือน และ/หรือ ยอดรวมของเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย 12 เดือนย้อนหลัง ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษในปีแรก ภายใน 60 วันหลังจากวันที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ
   หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตในเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน จะได้รับคะแนนปีแรก 25% ของคะแนนในตารางข้างต้น
  • ลูกค้าธนาคารและลูกค้าใหม่ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด แต่ได้เพิ่มยอดเงินฝาก เงินลงทุนในกองทุนรวม และ/หรือ ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย ตามที่ธนาคารกำหนด และต้องคงยอดรวมผลิตภัณฑ์ ไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับรวมเดือนที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษในปีแรก ภายในเดือน 60 วัน หลังจากวันที่ครบกำหนด
   หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน จะได้รับคะแนนปีแรก 25% ของคะแนนในตารางข้างต้น
 • การรับคะแนนสะสมพิเศษในปีถัดไป เพียงคงยอดรวมในผลิตภัณฑ์ เงินฝาก เงินลงทุนในกองทุนรวม ย้อนหลัง 6 เดือน (มิถุนายน ถึง พฤศจิกายน)  และ/หรือ ยอดรวมของเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย ย้อนหลัง 12 เดือน ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษรายปี ภายในเดือนมกราคมปีถัดไป
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนนสะสมพิเศษปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
หลักเกณฑ์การคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ
 • ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ 6 เดือนขึ้นไป คำนวณจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นเดือน
 • บุคคลทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินฝากประจำ 6 เดือนขึ้นไป (รวมถึงผลิตภัณฑ์เงินฝาก ttb ME) คำนวณจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นเดือน เฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน
 • กองทุนรวม Fixed Term Fund 6 เดือนขึ้นไป คำนวณจากมูลค่าของกองทุนรวมสุทธิ (NAV) คงเหลือ ณ สิ้นเดือน
 • กองทุนรวมประเภทอื่น นอกเหนือจากกองทุน Fixed Term Fund 6 เดือนขึ้นไป คำนวณจากมูลค่าของกองทุนรวมสุทธิ (NAV) คงเหลือ ณ สิ้นเดือน เฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ทั้งสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติม คำนวณจากยอดรวมของเบี้ยประกันที่ชำระภายใน 12 เดือนย้อนหลัง โดยลูกค้าต้องเป็นผู้เอาประกัน และผ่านระยะเวลาการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสิทธิ์ใช้คะแนน
แลกของกำนัลพิเศษ
ผ่านแค็ตตาล็อก ttb reserve

ให้คุณต่อยอดความมั่งคั่งทางการเงินที่คุ้มค่ามากขึ้น โดยสามารถเลือกได้เองตรงใจและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างครบครัน สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าบัตรเครดิต ttb reserve เท่านั้น


Financial Growth

code : 000186
10,000 คะแนน

Cash Back
(บัตรเครดิต)

ดูรายละเอียด

Financial Growth

code : 000107
10,000 คะแนน

Cash Back
(กองทุน)

ดูรายละเอียด

Financial Growth

code : 000109
ใช้คะแนนเท่ากับค่าเบี้ยประกันภัย

Cash Back
(ส่วนลด 20%)

ดูรายละเอียด

Dining Experience

code : 200213
18,500 คะแนน

Food Delivery
by White Glove

ดูรายละเอียด

Dining Experience

code : 200212
13,500 คะแนน

Food Delivery
by White Glove

ดูรายละเอียด

Dining Experience

code : 200219
27,500 คะแนน

Dining Delivery
“Blue Elephant”

ดูรายละเอียด

Dining Experience

code : 200218
29,900 คะแนน

Dining Delivery
“Ad Lib Bangkok Set B”

Dining Delivery
“Ad Lib Bangkok Set B”

ดูรายละเอียด

Dining Experience

code : 200217
21,200 คะแนน

Dining Delivery
“Ad Lib Bangkok Set A”

Dining Delivery
“Ad Lib Bangkok Set A”

ดูรายละเอียด

Dining Experience

code : 200216
28,000 คะแนน

Dining Delivery
“Methavalai
Sorndaeng Set 3”

ดูรายละเอียด

Dining Experience

code : 200215
20,200 คะแนน

Dining Delivery
“Methavalai
Sorndaeng Set 2”

ดูรายละเอียด

Dining Experience

code : 200214
16,900 คะแนน

Dining Delivery
“Methavalai
Sorndaeng Set 1”

ดูรายละเอียด

Dining Experience

code : 200192
4,500 คะแนน

GrabFood

ดูรายละเอียด

Dining Experience

code : 200139
21,500 คะแนน

Dining Delivery
Set 1 "Gyu Sando"

ดูรายละเอียด

Dining Experience

code : 200140
27,400 คะแนน

Dining Delivery
Set 2 "Gyu Sando"

ดูรายละเอียด

Dining Experience

code : 200141
19,990 คะแนน

Dining
Delivery "Nara
Thai Cuisine"

ดูรายละเอียด

Dining Experience

code : 200142
13,000 คะแนน

Dining Delivery
Set 1 "Co Limited"

ดูรายละเอียด

Dining Experience

code : 200143
18,000 คะแนน

Dining Delivery
Set 2 "Co Limited"

ดูรายละเอียด

Dining Experience

code : 200144
20,000 คะแนน

Dining Delivery
Set 3 "Co Limited"

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code: 200210
4,500 คะแนน

ตรวจหาแอนติบอดี
เชื้อ COVID-19

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code: 200211
4,500 คะแนน

Samitivej Virtual Hospital

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200208
49,000 คะแนน

COVID-19 test
at Home

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200155
99,000 คะแนน

ชุดตรวจสุขภาพ
Premium Pack

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200156
55,000 คะแนน

ชุดตรวจสุขภาพ
Superior Pack

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200157
26,500 คะแนน

ชุดตรวจสุขภาพ
Standard Pack

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200158
137,000 คะแนน

บัตรชีววัฒนะ
ไพรม์แพลทินัม

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200159
48,000 คะแนน

บัตรชีววัฒนะ
แวลูโกลด์

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200160
9,000 คะแนน

วัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ฯ

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200161
39,000 คะแนน

Dental Premier

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200162
15,000 คะแนน

Hair Analysis

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200126
18,000 คะแนน

นวดสปา Divana

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200127
10,500 คะแนน

บริการนวดผ่อน
คลาย HARNN

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200128
13,500 คะแนน

บริการนวดผ่อน
คลาย HARNN

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200129
50,000 คะแนน

บริการนวดผ่อน
คลาย HARNN

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200130
56,000 คะแนน

Let's Relax
Spa Package

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200131
30,000 คะแนน

บริการ Spa
จาก THANN

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200132
28,000 คะแนน

บริการนวดสปา
THANN

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200133
20,000 คะแนน

บริการนวดสปา
THANN

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200134
20,000 คะแนน

บริการนวดสปา
THANN

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200135
15,000 คะแนน

บริการนวดสปา
THANN

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200136
10,000 คะแนน

บริการนวดสปา
THANN

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200137
3000,000 คะแนน

Package ที่พัก
พร้อมสปา
THANN

ดูรายละเอียด

Exclusive Health & Wellness

code : 200138
34,000 คะแนน

Package
Afternoon Tea
พร้อมสปา THANN

ดูรายละเอียด

Exclusive Hotel & Travel

code : 200123
11,000 คะแนน

รถลีมูซีน
Toyota Camry

ดูรายละเอียด

Exclusive Hotel & Travel

code : 200124
18,000 คะแนน

รถลีมูซีน Mercedes Benz E-Class หรือ BMW Series5

ดูรายละเอียด

Exclusive Hotel & Travel

code : 200125
26,000 คะแนน

รถลีมูซีน Toyota
Alphard หรือ
Hyundai H1

ดูรายละเอียด

Exclusive Hotel & Travel

code : 200165
8,500 คะแนน

Airport
Lounge

ดูรายละเอียด

Sport & Leisure

code : 200153
20,000 คะแนน

ส่วนลดสั่งดอกไม้
Delivery

ดูรายละเอียด

Sport & Leisure

code : 200154
30,000 คะแนน

รดอกไม้สำหรับ
โอกาสต่าง ๆ

ดูรายละเอียด

Sport & Leisure

code : 200163
37,000 คะแนน

Green Fee

ดูรายละเอียด

Sport & Leisure

code : 200164
28,500 คะแนน

Green Fee

ดูรายละเอียด

Sport & Leisure

code : 200166
265,000 คะแนน

บัตรสมาชิก
Fitness

ดูรายละเอียด

เอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตร

สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือระดับ เติมเต็มความสุขในทุกด้านเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์แบบ

ฟรีค่าธรรมเนียมการแปลง
สกุลเงินต่างประเทศ 2.5%

สำหรับการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ
ให้ท่านเพลิดเพลินและจ่ายถูกกว่า พร้อมยังได้คะแนนสะสม

ดูรายละเอียด

รับคะแนนสะสม ทุกการใช้จ่าย 10 บาท

ทั้งในและต่างประเทศ (ปกติ 25 บาท รับ 1 คะแนน)

รับคะแนนสะสม 2 เท่า

(หรือเทียบเท่า 5 บาท รับ 1 คะแนน)

 • เมื่อใช้จ่ายผ่านออนไลน์ หรือ
 • เมื่อชำระค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลชั้นนำ

สิทธิพิเศษ แบ่งชำระรายเดือนพิเศษ 0% นาน 6 เดือน

สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์กับธนชาตประกันภัย, บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด และบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สิทธิพิเศษนี้จะไม่ถูกนำไปคำนวณในการได้รับคะแนนสะสมพิเศษ)

บริการด้านความคุ้มครองการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ (Online Purchase Protection)

ดูรายละเอียด

รับส่วนลดและบริการจาก THANN

ดูรายละเอียด

รับส่วนลด (ในรูปแบบเครดิตเงินคืน) 50% จากร้านอาหาร Fine Dining ชั้นนำ

พร้อมรับบริการสำรองที่นั่งสุดพิเศษผ่าน ttb reserve line 02 010 1428

ดูรายละเอียด

รับส่วนลดและบริการต่าง ๆ จากโรงพยาบาลชั้นนำ

ดูรายละเอียด

บริการเลขาส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง

ดูรายละเอียด

บริการพิเศษด้านการเดินทางท่องเที่ยว

สิทธิพิเศษเหนือระดับเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ttb reserve ทั้งส่วนลด และบริการอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย

ดูรายละเอียด

บริการแผนประกันภัยการเดินทางทั้งครอบครัว

เดินทางอย่างอุ่นใจด้วยความคุ้มครองทั้งครอบครัว สำหรับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 31,500,000 บาท เมื่อชำระค่าโดยสาร ค่าตั๋วเดินทาง หรือค่าแพ็กเกจทัวร์ด้วยบัตรเครดิต ttb reserve

ดูรายละเอียด

เอกสิทธิ์ที่ปรึกษาทาง
การเงินและการลงทุน
ส่วนบุคคล

สิทธิพิเศษด้านบริการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

Private Wealth Advisor

ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการการเงินและพอร์ตการลงทุน โดยให้บริการวางแผนอย่างเป็นระบบ และใช้คำแนะนำของบริษัทจัดการกองทุนระดับโลก

Proactive Portfolio Monitoring

ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและพอร์ตการลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ลูกค้าพลาดโอกาสสำคัญ

Personalized Service

อัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนพร้อมบทวิเคราะห์จากทีม ผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม ตามความต้องการที่แตกต่างอย่างลงตัว สำหรับลูกค้าแต่ละราย

เอกสิทธิ์ทางการเงินและค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษ

หลากหลายสิทธิพิเศษทางด้านการเงิน ทั้งส่วนลด และการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ช่วยให้ได้รับความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

ฟรี ค่าธรรมเนียมออกบัตร

และค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับบัตรเดบิตที่ออกคู่กับบัญชีเงินฝาก ttb all free

ส่วนลดการเช่าตู้นิรภัย

ค่าธรรมเนียมรายปีการเช่าตู้นิรภัย 70%

ฟรี ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

SMS Alert 20 บาท ต่อบัญชี ต่อเดือน สำหรับทุกบัญชีของลูกค้าที่สมัคร ใช้บริการ SMS Alert

ฟรี ค่าธรรมเนียมสมุดเช็คเล่มแรก

เฉพาะสมุดเช็คเล่มละ 20 ฉบับ สำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันทุกประเภท ที่เปิดใหม่

รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา

ทางการเงินตลอดจนกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของธนาคาร

บริการคิวพิเศษ ในการทำธุรกรรมการเงิน

ที่เครื่องรับบัตรคิวพิเศษ ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

ฟรี ค่าธรรมเนียมการออกเช็ค

การออกเช็คเงินสดและเช็คของขวัญ (Cashier’s Cheque / Gift Cheque)

ฟรี ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง

การออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน (Confirmation Letter)ส่วนลดอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ

สำหรับเงินโอนระหว่างประเทศ 7 สกุล สามารถใช้บริการได้ที่ี่ธนาคารทุกสาขา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 676 8088เอกสิทธิ์ ttb reserve signature

เอกสิทธิ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของความ
สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง
และพร้อมพาท่าน
ก้าวสู่ความสำเร็จสูงสุดด้านการเงิน
รับความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

เอกสิทธิ์คะแนนสะสมพิเศษรายปี

รับคะแนนสะสมพิเศษรายปีสูงสุด 180,000 คะแนน เมื่อมียอดรวมในผลิตภัณฑ์เงินฝาก เงินลงทุนในกองทุนรวม และ/หรือประกันชีวิต และ/หรือประกันวินาศภัย ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไปตามที่ธนาคารกำหนด

มีผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (ทุกประเภท) มูลค่าการลงทุนรวม 20 ล้านบาทขึ้นไป และ กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือ ประกันวินาศภัย ค่าเบี้ยรวม 1 ล้านบาทขึ้นไป
รับคะแนน 180,000 คะแนน
มีผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (ทุกประเภท) มูลค่าการลงทุนรวม 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือ ประกันวินาศภัย ค่าเบี้ยรวม 1 ล้านบาทขึ้นไป
รับคะแนน 120,000 คะแนน
มีผลิตภัณฑ์เงินฝากผลิตภัณฑ์เดียว หรือ มีผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (ทุกประเภท) มูลค่าการลงทุนรวมไม่ถึง 20 ล้านบาท และ กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือ ประกันวินาศภัย ค่าเบี้ยรวมไม่ถึง 1 ล้านบาท
รับคะแนน 60,000 คะแนน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับคะแนนสะสมพิเศษรายปี
 • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต ttb reserve infinite บัตรหลักที่มียอดรวมผลิตภัณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 • การรับคะแนนสะสมพิเศษในปีแรก
  • ลูกค้าธนาคารที่มียอดรวมผลิตภัณฑ์ เงินฝาก เงินลงทุนในกองทุนรวม ย้อนหลัง 6 เดือน และ/หรือ ยอดรวมของเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย 12 เดือนย้อนหลัง ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษในปีแรก ภายใน 60 วันหลังจากวันที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ
   หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตในเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน จะได้รับคะแนนปีแรก 25% ของคะแนนในตารางข้างต้น
  • ลูกค้าธนาคารและลูกค้าใหม่ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด แต่ได้เพิ่มยอดเงินฝาก เงินลงทุนในกองทุนรวม และ/หรือ ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย ตามที่ธนาคารกำหนด และต้องคงยอดรวมผลิตภัณฑ์ ไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับรวมเดือนที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษในปีแรก ภายในเดือน 60 วัน หลังจากวันที่ครบกำหนด
   หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน จะได้รับคะแนนปีแรก 25% ของคะแนนในตารางข้างต้น
 • การรับคะแนนสะสมพิเศษในปีถัดไป เพียงคงยอดรวมในผลิตภัณฑ์ เงินฝาก เงินลงทุนในกองทุนรวม ย้อนหลัง 6 เดือน (มิถุนายน ถึง พฤศจิกายน)  และ/หรือ ยอดรวมของเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย ย้อนหลัง 12 เดือน ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษรายปี ภายในเดือนมกราคมปีถัดไป
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนนสะสมพิเศษปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
หลักเกณฑ์การคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ
 • ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ 6 เดือนขึ้นไป คำนวณจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นเดือน
 • บุคคลทุกประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินฝากประจำ 6 เดือนขึ้นไป (รวมถึงผลิตภัณฑ์เงินฝาก ttb ME) คำนวณจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นเดือน เฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน
 • กองทุนรวม Fixed Term Fund 6 เดือนขึ้นไป คำนวณจากมูลค่าของกองทุนรวมสุทธิ (NAV) คงเหลือ ณ สิ้นเดือน
 • กองทุนรวมประเภทอื่น นอกเหนือจากกองทุน Fixed Term Fund 6 เดือนขึ้นไป คำนวณจากมูลค่าของกองทุนรวมสุทธิ (NAV) คงเหลือ ณ สิ้นเดือน เฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ทั้งสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติม คำนวณจากยอดรวมของเบี้ยประกันที่ชำระภายใน 12 เดือนย้อนหลัง โดยลูกค้าต้องเป็นผู้เอาประกัน และผ่านระยะเวลาการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตร

สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือระดับ เติมเต็มความสุขในทุกด้านเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์แบบ

ฟรีค่าธรรมเนียมการแปลง
สกุลเงินต่างประเทศ 2.5%

สำหรับการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ
ให้ท่านเพลิดเพลินและจ่ายถูกกว่า พร้อมยังได้คะแนนสะสม

ดูรายละเอียด

รับคะแนนสะสม ทุกการใช้จ่าย 10 บาท

ทั้งในและต่างประเทศ (ปกติ 25 บาท รับ 1 คะแนน)

รับคะแนนสะสม 2 เท่า

(หรือเทียบเท่า 5 บาท รับ 1 คะแนน)

 • เมื่อใช้จ่ายผ่านออนไลน์ หรือ
 • เมื่อชำระค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลชั้นนำ

สิทธิพิเศษ แบ่งชำระรายเดือนพิเศษ 0% นาน 6 เดือน

สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์กับธนชาตประกันภัย, บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด และบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สิทธิพิเศษนี้จะไม่ถูกนำไปคำนวณในการได้รับคะแนนสะสมพิเศษ)

บริการด้านความคุ้มครองการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ (Online Purchase Protection)

ดูรายละเอียด

รับส่วนลดและบริการจาก THANN

ดูรายละเอียด

รับส่วนลด (ในรูปแบบเครดิตเงินคืน) 50% จากร้านอาหาร Fine Dining ชั้นนำ

พร้อมรับบริการสำรองที่นั่งสุดพิเศษผ่าน ttb reserve line 02 010 1428

ดูรายละเอียด

รับส่วนลดและบริการต่าง ๆ จากโรงพยาบาลชั้นนำ

ดูรายละเอียด

บริการเลขาส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง

ดูรายละเอียด

บริการพิเศษด้านการเดินทางท่องเที่ยว

สิทธิพิเศษเหนือระดับเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ttb reserve ทั้งส่วนลด และบริการอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย

ดูรายละเอียด

บริการแผนประกันภัยการเดินทางทั้งครอบครัว

เดินทางอย่างอุ่นใจด้วยความคุ้มครองทั้งครอบครัว สำหรับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 31,500,000 บาท เมื่อชำระค่าโดยสาร ค่าตั๋วเดินทาง หรือค่าแพ็กเกจทัวร์ด้วยบัตรเครดิต ttb reserve

ดูรายละเอียด

เอกสิทธิ์ที่ปรึกษาทาง
การเงินและการลงทุน
ส่วนบุคคล

สิทธิพิเศษด้านบริการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

Private Wealth Advisor

ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการการเงินและพอร์ตการลงทุน โดยให้บริการวางแผนอย่างเป็นระบบ และใช้คำแนะนำของบริษัทจัดการกองทุนระดับโลก

Proactive Portfolio Monitoring

ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและพอร์ตการลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ลูกค้าพลาดโอกาสสำคัญ

Personalized Service

อัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนพร้อมบทวิเคราะห์จากทีม ผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม ตามความต้องการที่แตกต่างอย่างลงตัว สำหรับลูกค้าแต่ละราย

เอกสิทธิ์ทางการเงินและค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษ

หลากหลายสิทธิพิเศษทางด้านการเงิน ทั้งส่วนลด และการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ช่วยให้ได้รับความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

ฟรี ค่าธรรมเนียมออกบัตร

และค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับบัตรเดบิตที่ออกคู่กับบัญชีเงินฝาก ttb all free

ส่วนลดการเช่าตู้นิรภัย

ค่าธรรมเนียมรายปีการเช่าตู้นิรภัย 70%

ฟรี ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

SMS Alert 20 บาท ต่อบัญชี ต่อเดือน สำหรับทุกบัญชีของลูกค้าที่สมัคร ใช้บริการ SMS Alert

ฟรี ค่าธรรมเนียมสมุดเช็คเล่มแรก

เฉพาะสมุดเช็คเล่มละ 20 ฉบับ สำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันทุกประเภท ที่เปิดใหม่

รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา

ทางการเงินตลอดจนกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของธนาคาร

บริการคิวพิเศษ ในการทำธุรกรรมการเงิน

ที่เครื่องรับบัตรคิวพิเศษ ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

ฟรี ค่าธรรมเนียมการออกเช็ค

การออกเช็คเงินสดและเช็คของขวัญ (Cashier’s Cheque / Gift Cheque)

ฟรี ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง

การออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน (Confirmation Letter)ส่วนลดอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ

สำหรับเงินโอนระหว่างประเทศ 7 สกุล สามารถใช้บริการได้ที่ี่ธนาคารทุกสาขา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 676 8088คุณสมบัติผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb reserve

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02 010 1428