external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

คู่มือการใช้งาน
แอป ttb touch

วิธีการใช้งานแอป ttb touch
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ขอสำเนาสัญญาเช่าซื้อ

1. จากหน้าหลักไปที่ปุ่ม บัญชี ที่แถบเมนูด้านล่าง เลือกบัญชีสินเชื่อรถยนต์ที่ต้องการ
2. เลือกเมนูบริการอื่น ๆ คลิก ขอสำเนาสัญญาเช่าซื้อ
3. ตรวจสอบรายละเอียดบัญชี หากอีเมลไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขอีเมลได้ที่หน้านี้ หากถูกต้องกดถัดไป
4. ทำรายการขอสำเนาสัญญาเช่าซื้อสำเร็จ เอกสารจะถูกส่งไปยังอีเมลที่ระบุไว้