external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

คู่มือการใช้งาน
แอป ttb touch

วิธีการใช้งานแอป ttb touch
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ปรับวงเงินบัตร (เพิ่ม/ลด วงเงิน ขอวงเงินชั่วคราว)

1. จากหน้าหลักไปที่ปุ่ม บัญชี ที่แถบเมนูด้านล่าง
2. เลือกเมนูบัตร และคลิก อื่น ๆ
3. เลือก ปรับวงเงินบัตร
4. ระบุวงเงินใหม่ที่ต้องการ โดยใส่จำนวนเงินในช่อง หรือเลื่อนปุ่มบนแถบสีฟ้า และกด ถัดไป
5. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งก่อนกด ยืนยัน
6. ใส่ PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ
7. ทำรายการปรับวงเงินบัตรสำเร็จ

สำหรับบัตรที่สามารถขอวงเงินชั่วคราวได้

1. หน้าเมนูปรับวงเงินบัตร จะแสดงเส้นสีส้ม โดยสามารถเลื่อนปุ่มเพื่อขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวได้
2. หากเลือกขอวงเงินชั่วคราว ระบบจะให้ระบุเหตุผลและระยะเวลาใช้วงเงินชั่วคราว ซึ่งให้ได้ไม่เกิน 60 วัน และกด ถัดไป
3. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งก่อนกด ยืนยัน
4. ใส่ PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ
5. ทำรายการปรับวงเงินบัตรสำเร็จ