external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

คู่มือการใช้งาน
แอป ttb touch

วิธีการใช้งานแอป ttb touch
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากอื่น / พร้อมเพย์

1. จากหน้าหลัก ไปที่เมนู โอนเงิน
2. ในหัวข้อรายการธุรกรรมต่าง ๆ เลือกช่องทางปลายทางที่คุณต้องการโอนเงิน
3. ใส่ข้อมูลบัญชี หรือพร้อมเพย์ ปลายทาง
  1. บัญชีธนาคารอื่น ใส่ข้อมูล ธนาคาร / เลขบัญชี / จำนวนเงิน
  2. พร้อมเพย์ ใส่ข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ หรือ เลขบัตรประชาชน หรือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / จำนวนเงิน
4. ตรวจสอบรายการก่อนโอน จากนั้นกด ยืนยันการโอนเงิน จากนั้นใส่ PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ
5. ทำรายการโอนเงินสำเร็จ