external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

คู่มือการใช้งาน
แอป ttb touch

วิธีการใช้งานแอป ttb touch
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ตั้งและลบรายการล่วงหน้า

1. จากหน้าหลัก ไปที่เมนู โอนเงิน
2. เลือกรายการโอนเงินที่ต้องการตั้งรายการ
3. เลือกเปิดตั้งโอนล่วงหน้า จากนั้นกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ชื่อรายการ วันที่ของรายการ และจำนวนความถี่ของรายการ เมื่อกรอกเสร็จแล้วกด เพิ่มรายการล่วงหน้า
4. ตรวจสอบรายละเอียดก่อนตั้งรายการ จากนั้นกด ยืนยันการตั้งรายการ
5. ใส่ PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ
6. ทำรายการตั้งรายการล่วงหน้าสำเร็จ
7. หากต้องการลบรายการล่วงหน้า สามารถเข้าไปที่เมนู โอนเงิน และเลือกแถบ รายการล่วงหน้า และสามารถกด ลบ ด้านล่างรายการได้เลย