external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

แนวทางความยั่งยืนของเรา

ความยั่งยืนทางด้านธุรกิจ

ทุกบริการต้องเข้าถึงง่าย เพื่อคุณภาพชีวิตด้านการเงินที่ดี

ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของธุรกิจ ธนาคารจึงมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ด้วยแนวคิด Make REAL Change ที่ธนาคารต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้น
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม คือหัวใจของธุรกิจที่ยั่งยืน

ธนาคารมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้จัดสรรเงินทุนเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ด้วยหลักการการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ธนาคารนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลมาร่วมพิจารณาในการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
ความยั่งยืนด้านสังคม

มอบโอกาสและความรู้ ทางการเงินที่เท่าเทียม

สังคมที่ยั่งยืนสำหรับธนาคารคือการดูแลพนักงานของเราให้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน เสริมสร้างความรู้ทางการเงินให้สังคมมีสุขภาพทางการเงินที่ดี และสนับสนุนชุมชนและเยาวชนผ่านโครงการไฟ-ฟ้า
บรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ

ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส

ความยั่งยืนทางด้านธุรกิจ

ทุกบริการต้องเข้าถึงง่าย เพื่อคุณภาพชีวิตด้านการเงินที่ดี

ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของธุรกิจ ธนาคารจึงมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ด้วยแนวคิด Make REAL Change ที่ธนาคารต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้น
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม คือหัวใจของธุรกิจที่ยั่งยืน

ธนาคารมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้จัดสรรเงินทุนเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ด้วยหลักการการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ธนาคารนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลมาร่วมพิจารณาในการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
ความยั่งยืนด้านสังคม

มอบโอกาสและความรู้ ทางการเงินที่เท่าเทียม

สังคมที่ยั่งยืนสำหรับธนาคารคือการดูแลพนักงานของเราให้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน เสริมสร้างความรู้ทางการเงินให้สังคมมีสุขภาพทางการเงินที่ดี และสนับสนุนชุมชนและเยาวชนผ่านโครงการไฟ-ฟ้า
บรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ

ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส

การกำกับดูแลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม และการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือของธนาคาร

รายงานความยั่งยืน