external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

คู่มือการใช้งาน
แอป ttb touch

วิธีการใช้งานแอป ttb touch
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

จ่ายบิล

1. จากหน้าหลัก ไปที่เมนู จ่ายบิล
2. เลือกรายการจ่ายบิล
3. กรอกข้อมูลที่ต้องการจ่ายบิล
4. ตรวจสอบรายการจ่ายบิลและกดยืนยัน
5. ทำรายการจ่ายบิลสำเร็จ