คณะกรรมการธนาคาร

นายเอกนิติ
นิติทัณฑ์ประภาศ
ประธานกรรมการ
นายศุภเดช
พูนพิพัฒน์
รองประธานกรรมการ
 • รองประธานคณะกรรมการบริหาร
พลเอก อภินันท์
คำเพราะ
กรรมการ
นายฟิลลิป
จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
กรรมการ
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
นายไพรสัณฑ์
วงศ์สมิทธิ์
กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายวิลเล็ม
เฟรดเดอริค นาเจล
กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กรรมการในคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
นายธีรนันท์
ศรีหงส์
กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กรรมการในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการในคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
นายหยกพร
ตันติเศวตรัตน์
กรรมการ
 • กรรมการในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
นายสมเจตน์
หมู่ศิริเลิศ
กรรมการ
 • กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
 • กรรมการในคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
นายมิฮาว
ยาน ซูเรค
กรรมการ
 • กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
 • กรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายปริญญา
หอมเอนก
กรรมการอิสระ
 • กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางชนัญญารักษ์
เพ็ชร์รัตน์
กรรมการอิสระ
 • กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายปิติ
ตัณฑเกษม
กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
 • กรรมการในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
 • กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
 • กรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการธนาคาร
รายนาม
ตำแหน่ง
1
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ประธานกรรมการ
2
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
รองประธานกรรมการ
3
พลเอก อภินันท์ คำเพราะ
กรรมการธนาคาร
4
นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
กรรมการธนาคาร
5
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์
กรรมการอิสระ
6
นายธีรนันท์ ศรีหงส์
กรรมการอิสระ
7
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
กรรมการอิสระ
8
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
กรรมการธนาคาร
9
นายปริญญา หอมเอนก
กรรมการอิสระ
10
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
กรรมการอิสระ
11
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
กรรมการธนาคาร
12
นายมิฮาว ยาน ซูเรค
กรรมการธนาคาร
13
นายปิติ ตัณฑเกษม
กรรมการธนาคารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายนาม
ตำแหน่ง
1
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์
ประธานในคณะกรรมการตรวจสอบ
2
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์
กรรมการ
3
นายปริญญา หอมเอนก
กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
รายนาม
ตำแหน่ง
1
นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
ประธานในคณะกรรมการบริหาร
2
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
รองประธานในคณะกรรมการบริหาร
3
นายมิฮาว ยาน ซูเรค
กรรมการ
4
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
กรรมการ
5
นายปิติ ตัณฑเกษม
กรรมการ
คณะกรรมการสินเชื่อ
รายนาม
ตำแหน่ง
1
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
กรรมการ
2
นายปิติ ตัณฑเกษม
กรรมการ
3
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล
กรรมการ (ผู้บริหารธนาคาร -ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง)
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
รายนาม
ตำแหน่ง
1
นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
ประธานในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
กรรมการ
3
นายธีรนันท์ ศรีหงส์
กรรมการ
4
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
กรรมการ
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
รายนาม
ตำแหน่ง
1
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
ประธานในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
2
นายธีรนันท์ ศรีหงส์
กรรมการ
3
นายปริญญา หอมเอนก
กรรมการ
4
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
กรรมการ
5
นายปิติ ตัณฑเกษม
กรรมการ
6
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล
กรรมการ / CRO
คณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายนาม
ตำแหน่ง
1
นายธีรนันท์ ศรีหงส์
ประธานในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
กรรมการ
3
นายปริญญา หอมเอนก
กรรมการ
4
นายมิฮาว ยาน ซูเรค
กรรมการ
5
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์
กรรมการ
6
นายปิติ ตัณฑเกษม
กรรมการ