external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

เราทำงานกันอย่างไร (Way We Work)


I CARE แนวทางการทำงานกับลูกค้า คู่ค้า และเพื่อนพนักงาน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้นอย่างแท้จริง


I-Integrity

ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ เป็นมืออาชีพ
และสร้างความเชื่อใจให้กับทั้งลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน

C-Challenge Status Quo

กล้าทําในสิ่งที่แตกต่างและท้าทายสิ่งที่เป็นอยู่
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

A-Agility

มองไปข้างหน้า ปรับตัวและเรียนรู้
เพื่อก้าวนำการเปลี่ยนแปลง

R-Respect

เคารพความแตกต่าง รับฟังทุกความเห็น
ร่วมมือกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

E-Execution

วางแผนอย่างเข้าใจ
ให้ความสำคัญในรายละเอียด เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุด