external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

การพัฒนาสังคม

 

 

ปรัชญา “เปลี่ยน เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น” ของธนาคารคือแนวคิดที่ธนาคารใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ไปจนถึงการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสังคม โดยธนาคารดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยมูลนิธิทีเอ็มบี ผ่านโครงการไฟ-ฟ้า ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเยาวชน ช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้คนและชุมชนจำนวนมาก พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในชุมชนในการเปลี่ยนเพื่อสร้างชุมชนที่ยั่งยืน

 

 

นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมมือกับหลายองค์กร เช่น มูลนิธิวายไอวาย มูลนิธิยุวพัฒน์ เครือข่ายจิตอาสา และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนชุมชนยั่งยืนและดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาเยาวชน


ไฟ-ฟ้า เพื่อเยาวชน

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาทักษะและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเยาวชนในประเทศ ด้วยเข้าใจถึงสภาพสังคมที่มีเด็กด้อยโอกาสจำนวนไม่น้อยที่ถูกจำกัดความฝันและศักยภาพด้วยปัจจัยทางด้านเวลาของครอบครัวและเงินทุน ทั้งนี้ ด้วยเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความปรารถนาและพลังที่จะพัฒนาตนเองและโลกใบนี้ ธนาคารจึงมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ โดยการจัดหาสถานที่ที่พวกเขาจะสามารถเล่น เรียน และพัฒนาทักษะและความรู้ตามความสนใจของตนเอง และค้นพบศักยภาพในตัวเอง ณ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ทั้งนี้ ในปี 2562 ธนาคารได้เปิดทำการศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าแห่งที่ 5 ที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งแรกที่ตั้งอยู่นอกกรุงเทพมหานคร


ไฟ-ฟ้า เพื่อชุมชน

ธนาคารสนับสนุนให้พนักงานทั่วประเทศมีส่วนร่วมและตอบแทนชุมชนผ่านโครงการไฟ-ฟ้า เพื่อชุมชน โดยนับตั้งแต่ปี 2557 อาสาสมัครจากธนาคารได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมจำนวนกว่า 170 โครงการ

Social Development Priorities and KPIs

การพัฒนาสังคม

 

 

ปรัชญา “เปลี่ยน เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น” ของธนาคารคือแนวคิดที่ธนาคารใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ไปจนถึงการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสังคม โดยธนาคารดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยมูลนิธิทีเอ็มบี ผ่านโครงการไฟ-ฟ้า ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเยาวชน ช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้คนและชุมชนจำนวนมาก พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในชุมชนในการเปลี่ยนเพื่อสร้างชุมชนที่ยั่งยืน

 

 

นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมมือกับหลายองค์กร เช่น มูลนิธิวายไอวาย มูลนิธิยุวพัฒน์ เครือข่ายจิตอาสา และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนชุมชนยั่งยืนและดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาเยาวชน


ไฟ-ฟ้า เพื่อเยาวชน

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาทักษะและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเยาวชนในประเทศ ด้วยเข้าใจถึงสภาพสังคมที่มีเด็กด้อยโอกาสจำนวนไม่น้อยที่ถูกจำกัดความฝันและศักยภาพด้วยปัจจัยทางด้านเวลาของครอบครัวและเงินทุน ทั้งนี้ ด้วยเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความปรารถนาและพลังที่จะพัฒนาตนเองและโลกใบนี้ ธนาคารจึงมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ โดยการจัดหาสถานที่ที่พวกเขาจะสามารถเล่น เรียน และพัฒนาทักษะและความรู้ตามความสนใจของตนเอง และค้นพบศักยภาพในตัวเอง ณ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ทั้งนี้ ในปี 2562 ธนาคารได้เปิดทำการศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าแห่งที่ 5 ที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งแรกที่ตั้งอยู่นอกกรุงเทพมหานคร


ไฟ-ฟ้า เพื่อชุมชน

ธนาคารสนับสนุนให้พนักงานทั่วประเทศมีส่วนร่วมและตอบแทนชุมชนผ่านโครงการไฟ-ฟ้า เพื่อชุมชน โดยนับตั้งแต่ปี 2557 อาสาสมัครจากธนาคารได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมจำนวนกว่า 170 โครงการ

Social Development Priorities and KPIs

การพัฒนาสังคม

 

 

ปรัชญา “เปลี่ยน เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น” ของธนาคารคือแนวคิดที่ธนาคารใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ไปจนถึงการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสังคม โดยธนาคารดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยมูลนิธิทีเอ็มบี ผ่านโครงการไฟ-ฟ้า ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเยาวชน ช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้คนและชุมชนจำนวนมาก พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในชุมชนในการเปลี่ยนเพื่อสร้างชุมชนที่ยั่งยืน

 

 

นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมมือกับหลายองค์กร เช่น มูลนิธิวายไอวาย มูลนิธิยุวพัฒน์ เครือข่ายจิตอาสา และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนชุมชนยั่งยืนและดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาเยาวชน


ไฟ-ฟ้า เพื่อเยาวชน

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาทักษะและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเยาวชนในประเทศ ด้วยเข้าใจถึงสภาพสังคมที่มีเด็กด้อยโอกาสจำนวนไม่น้อยที่ถูกจำกัดความฝันและศักยภาพด้วยปัจจัยทางด้านเวลาของครอบครัวและเงินทุน ทั้งนี้ ด้วยเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความปรารถนาและพลังที่จะพัฒนาตนเองและโลกใบนี้ ธนาคารจึงมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ โดยการจัดหาสถานที่ที่พวกเขาจะสามารถเล่น เรียน และพัฒนาทักษะและความรู้ตามความสนใจของตนเอง และค้นพบศักยภาพในตัวเอง ณ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ทั้งนี้ ในปี 2562 ธนาคารได้เปิดทำการศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าแห่งที่ 5 ที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งแรกที่ตั้งอยู่นอกกรุงเทพมหานคร


ไฟ-ฟ้า เพื่อชุมชน

ธนาคารสนับสนุนให้พนักงานทั่วประเทศมีส่วนร่วมและตอบแทนชุมชนผ่านโครงการไฟ-ฟ้า เพื่อชุมชน โดยนับตั้งแต่ปี 2557 อาสาสมัครจากธนาคารได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมจำนวนกว่า 170 โครงการ

Social Development Priorities and KPIs

การพัฒนาสังคม

 

 

ปรัชญา “เปลี่ยน เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น” ของธนาคารคือแนวคิดที่ธนาคารใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ไปจนถึงการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสังคม โดยธนาคารดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยมูลนิธิทีเอ็มบี ผ่านโครงการไฟ-ฟ้า ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเยาวชน ช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้คนและชุมชนจำนวนมาก พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในชุมชนในการเปลี่ยนเพื่อสร้างชุมชนที่ยั่งยืน

 

 

นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมมือกับหลายองค์กร เช่น มูลนิธิวายไอวาย มูลนิธิยุวพัฒน์ เครือข่ายจิตอาสา และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนชุมชนยั่งยืนและดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาเยาวชน


ไฟ-ฟ้า เพื่อเยาวชน

ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาทักษะและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเยาวชนในประเทศ ด้วยเข้าใจถึงสภาพสังคมที่มีเด็กด้อยโอกาสจำนวนไม่น้อยที่ถูกจำกัดความฝันและศักยภาพด้วยปัจจัยทางด้านเวลาของครอบครัวและเงินทุน ทั้งนี้ ด้วยเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความปรารถนาและพลังที่จะพัฒนาตนเองและโลกใบนี้ ธนาคารจึงมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ โดยการจัดหาสถานที่ที่พวกเขาจะสามารถเล่น เรียน และพัฒนาทักษะและความรู้ตามความสนใจของตนเอง และค้นพบศักยภาพในตัวเอง ณ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ทั้งนี้ ในปี 2562 ธนาคารได้เปิดทำการศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าแห่งที่ 5 ที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งแรกที่ตั้งอยู่นอกกรุงเทพมหานคร


ไฟ-ฟ้า เพื่อชุมชน

ธนาคารสนับสนุนให้พนักงานทั่วประเทศมีส่วนร่วมและตอบแทนชุมชนผ่านโครงการไฟ-ฟ้า เพื่อชุมชน โดยนับตั้งแต่ปี 2557 อาสาสมัครจากธนาคารได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมจำนวนกว่า 170 โครงการ

Social Development Priorities and KPIs


ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด