external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนปี 2565

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความยั่งยืนปี 2564

ดาวน์โหลด PDF

ดูออนไลน์

รายงานความยั่งยืนปี 2563

ดาวน์โหลด PDF

ดูออนไลน์

รายงานความยั่งยืนปี 2562

ดาวน์โหลด PDF

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน 2560

ดาวน์โหลด PDF
นโยบายภาษี

ในฐานะที่ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความน่าเชื่อถือที่สร้างแรงบันดาลใจให้สังคมร่วมสร้างความแตกต่าง ธนาคารมุ่งสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและสังคมในทุกที่ๆ ธนาคารดำเนินงาน โดยธนาคารมีแนวทางที่แสดงถึงความรับผิดชอบและความโปร่งใสในการบริหารจัดการความสอดคล้องต่อกฎระเบียบและความเสี่ยงด้านภาษี

ธนาคารมุ่งที่จะดำเนินงานด้านภาษีด้วยรับผิดชอบ โดยได้นำหลักการภาษีเข้าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังจัดให้มีกระบวนการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคารสามารถระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษีได้อย่างทันท่วงที และรายงานผลการดำเนินงานแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งมีโครงสร้างภาษีที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีสานสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานรัฐและหน่วยงานด้านภาษี และส่งมอบข้อมูลต่างๆ แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานด้านภาษีของธนาคาร

นโยบายภาษี

การรายงานภาษี

ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ

ธนาคารร่วมมือกับองค์กรและฝ่ายต่างๆ ซึ่งรวมถึงสมาคมการค้า องค์กรของรัฐและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายของประเทศซึ่งเกี่ยวข้องและมีนัยสำคัญต่อการเติบโตและความสำเร็จของธนาคาร โดยจะไม่มีส่วนในการสนับสนุนองค์กรที่ขับเคลื่อนนโยบายที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ เช่น การต่อต้านหรือที่ขัดต่อนโยบายของบริษัท และจะดำเนินงานร่วมกับองค์กรเหล่านี้ด้วยความโปร่งใสตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ธนาคารมีความเป็นกลางทางการเมือง และไม่บริจาคให้กับพรรคการเมือง นักการเมือง หรือการรณรงค์ทางการเมือง และไม่มีกิจกรรมล็อบบี้กับล็อบบี้ยิสต์ (Lobbyist) หรือองค์กรใดๆ

ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ

การจัดหาอย่างยั่งยืน

ธนาคารให้ความสำคัญ และมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และการพัฒนาร่วมกับคู่ค้าอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมศักยภาพในการให้บริการลูกค้าของธนาคารได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังคำนึงถึงการทำงานภายใต้กรอบแนวคิด ESG โดยให้ความสำคัญกับการจัดหาที่คำนึงถึงความรับผิดชอบหลักสามด้านคือ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

การรายงานการจัดหาอย่างยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนปี 2565

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความยั่งยืนปี 2564

ดาวน์โหลด PDF

ดูออนไลน์

รายงานความยั่งยืนปี 2563

ดาวน์โหลด PDF

ดูออนไลน์

รายงานความยั่งยืนปี 2562

ดาวน์โหลด PDF

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน 2560

ดาวน์โหลด PDF
นโยบายภาษี

ในฐานะที่ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความน่าเชื่อถือที่สร้างแรงบันดาลใจให้สังคมร่วมสร้างความแตกต่าง ธนาคารมุ่งสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและสังคมในทุกที่ๆ ธนาคารดำเนินงาน โดยธนาคารมีแนวทางที่แสดงถึงความรับผิดชอบและความโปร่งใสในการบริหารจัดการความสอดคล้องต่อกฎระเบียบและความเสี่ยงด้านภาษี

ธนาคารมุ่งที่จะดำเนินงานด้านภาษีด้วยรับผิดชอบ โดยได้นำหลักการภาษีเข้าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังจัดให้มีกระบวนการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคารสามารถระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษีได้อย่างทันท่วงที และรายงานผลการดำเนินงานแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งมีโครงสร้างภาษีที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีสานสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานรัฐและหน่วยงานด้านภาษี และส่งมอบข้อมูลต่างๆ แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานด้านภาษีของธนาคาร

นโยบายภาษี

การรายงานภาษี

ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ

ธนาคารร่วมมือกับองค์กรและฝ่ายต่างๆ ซึ่งรวมถึงสมาคมการค้า องค์กรของรัฐและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายของประเทศซึ่งเกี่ยวข้องและมีนัยสำคัญต่อการเติบโตและความสำเร็จของธนาคาร โดยจะไม่มีส่วนในการสนับสนุนองค์กรที่ขับเคลื่อนนโยบายที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ เช่น การต่อต้านหรือที่ขัดต่อนโยบายของบริษัท และจะดำเนินงานร่วมกับองค์กรเหล่านี้ด้วยความโปร่งใสตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ธนาคารมีความเป็นกลางทางการเมือง และไม่บริจาคให้กับพรรคการเมือง นักการเมือง หรือการรณรงค์ทางการเมือง และไม่มีกิจกรรมล็อบบี้กับล็อบบี้ยิสต์ (Lobbyist) หรือองค์กรใดๆ

ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ

การจัดหาอย่างยั่งยืน

ธนาคารให้ความสำคัญ และมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และการพัฒนาร่วมกับคู่ค้าอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมศักยภาพในการให้บริการลูกค้าของธนาคารได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังคำนึงถึงการทำงานภายใต้กรอบแนวคิด ESG โดยให้ความสำคัญกับการจัดหาที่คำนึงถึงความรับผิดชอบหลักสามด้านคือ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

การรายงานการจัดหาอย่างยั่งยืน


ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด