สินเชื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะองค์กรการเงิน ธนาคารมีอิทธิพลในการช่วยปรับเปลี่ยนธุรกิจให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยธนาคารต้องการให้ธุรกิจสินเชื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการพัฒนาการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate-resilient development) ธนาคารมีแผนจะเปิดเผยข้อมูลตามกรอบการดูแลเสถียรภาพทางการเงินในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) ภายในปี 2567

ธนาคารดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้สินเชื่ออย่างยังยืน ซึ่งรวมถึงแนวคิดริเริ่มต่างๆ เช่น แผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับธนาคารในประเทศไทย และ Taxonomy เป็นต้น ยิ่งไปกว่าการเป็นผู้สนับสนุนและผู้ให้บริการทางการเงิน ธนาคารยังมีบทบาทเชิงรุกสำคัญเชิงรุกในการสนับสนุนลูกค้าที่ต้องการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งโมเดลธุรกิจเหล่านี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งลูกค้าและสังคมโดยไม่กระทบต่อผลกำไรของธนาคาร โดยธนาคารได้เสนอสินเชื่อ ESG ให้กับลูกค้าในรูปแบบของพันธบัตรสีเขียวเพื่อสนับสนุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพลังงานชีวภาพ และโครงการการจัดการของเสีย อีกทั้งยังให้สินเชื่อที่ส่งเสริมความยั่งยืนโดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของลูกค้าซึ่งประเมินจากเกณฑ์ด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการตั้งเป้าหมายด้านความยั่งยืนล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทที่บรรลุเป้าหมายจะได้รับผลตอบแทน เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกที่ออก “พันธบัตรสีเขียว (Green Bond)” เพื่อตอกย้ำจุดยืนของเราในการส่งเสริมให้ธุรกิจเปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืน โดยในปี 2564 ธนาคารได้จัดทำ กรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (TMBThanachart Green Bond Framework) สอดคล้องกับหลักการ Green Bond Principles (GBP) ของ International Capital Market Association (ICMA) เพื่อความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของพันธบัตร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งกรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้ได้รับความได้รับการสอบทานจาก S&P Global Ratings และได้ออกรายงานความคิดเห็นจากภายนอก (Second Party Opinion)

พันธบัตรสีเขียวแรกของธนาคารมี อายุ 7 ปี มูลค่า 60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1,850 ล้านบาท) โดย International Financial Corporation (IFC) ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด เงินลงทุนดังกล่าวได้นำไปใช้สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนใน Climate- smart Projects โดยเฉพาะโครงการพลังงานหมุนเวียนและโครงการที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการขยายสินเชื่อสีเขียวของธนาคาร อีกทั้งเป็นการให้ทางเลือกใหม่ของแหล่งเงินทุนสีเขียวระยะยาวในประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ ธนาคารยังออกพันธบัตรอีกชุดหนึ่งในวงเงิน 90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กับ IFC เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SME ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

 

ตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมภิบาล (ESG) คิดเป็นร้อยละ 13.8 ของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ออกในปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยพันธบัตร Green Bond พันธบัตร SME และตราสารหนี้ ESG ประเภทอื่นๆ พันธบัตรสีเขียวช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 32,407 ตันต่อปี

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ธนาคารยกระดับความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficient organization) โดยได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสำนึกและให้พนักงานทุกคนมีส่วนช่วยลดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษภายในองค์กร ทั้งนี้ ธนาคารได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงาน น้ำและกระดาษลง ร้อยละ 5 ในปี 2562 โดยกำหนดเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญขององค์กร

ธนาคารได้กำหนดนโยบายประหยัดพลังงานซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธนาคารได้ริเริ่มแผนการลดการบริโภคพลังงานเพื่อให้การใช้ทรัพยากรภายในธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นการประหยัดไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ

สำหรับการประหยัดน้ำนั้น ธนาคารได้ติดตั้งหัวก๊อกประหยัดน้ำอัตโนมัติ สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และระบบกำจัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการจัดการของเสีย ธนาคารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่มโครงการ “คิดถุงนะ” เพื่อรณรงค์ให้นำถุงผ้ากลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อใช้กระดาษให้น้อยที่สุด โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรปราศจากกระดาษในอนาคต อีกทั้งได้พัฒนาปรับปรุงระบบงานธนาคารเพื่อสนับสนุนแนวคิดไร้กระดาษ ที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้บนระบบดิจิทัลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางเหล่านี้ส่งผลให้ธนาคารสามารถลดการใช้กระดาษ

โดยในปี 2563 ธนาคารสามารถลดความเข้มข้นของการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 30.5 ลดความเข็มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 ร้อยละ 23.0 และลดความเข้มข้นของการใช้น้ำได้ 29.7 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ซึ่งบรรลุเป้าหมายรายปีที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยคิดเป็นผลประหยัด 11 ล้านบาทเทียบกับปีก่อนหน้า

สินเชื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะองค์กรการเงิน ธนาคารมีอิทธิพลในการช่วยปรับเปลี่ยนธุรกิจให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยธนาคารต้องการให้ธุรกิจสินเชื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการพัฒนาการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate-resilient development) ธนาคารมีแผนจะเปิดเผยข้อมูลตามกรอบการดูแลเสถียรภาพทางการเงินในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) ภายในปี 2567

ธนาคารดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้สินเชื่ออย่างยังยืน ซึ่งรวมถึงแนวคิดริเริ่มต่างๆ เช่น แผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับธนาคารในประเทศไทย และ Taxonomy เป็นต้น ยิ่งไปกว่าการเป็นผู้สนับสนุนและผู้ให้บริการทางการเงิน ธนาคารยังมีบทบาทเชิงรุกสำคัญเชิงรุกในการสนับสนุนลูกค้าที่ต้องการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งโมเดลธุรกิจเหล่านี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งลูกค้าและสังคมโดยไม่กระทบต่อผลกำไรของธนาคาร โดยธนาคารได้เสนอสินเชื่อ ESG ให้กับลูกค้าในรูปแบบของพันธบัตรสีเขียวเพื่อสนับสนุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพลังงานชีวภาพ และโครงการการจัดการของเสีย อีกทั้งยังให้สินเชื่อที่ส่งเสริมความยั่งยืนโดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของลูกค้าซึ่งประเมินจากเกณฑ์ด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการตั้งเป้าหมายด้านความยั่งยืนล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทที่บรรลุเป้าหมายจะได้รับผลตอบแทน เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกที่ออก “พันธบัตรสีเขียว (Green Bond)” เพื่อตอกย้ำจุดยืนของเราในการส่งเสริมให้ธุรกิจเปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืน โดยในปี 2564 ธนาคารได้จัดทำ กรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (TMBThanachart Green Bond Framework) สอดคล้องกับหลักการ Green Bond Principles (GBP) ของ International Capital Market Association (ICMA) เพื่อความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของพันธบัตร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งกรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้ได้รับความได้รับการสอบทานจาก S&P Global Ratings และได้ออกรายงานความคิดเห็นจากภายนอก (Second Party Opinion)

พันธบัตรสีเขียวแรกของธนาคารมี อายุ 7 ปี มูลค่า 60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1,850 ล้านบาท) โดย International Financial Corporation (IFC) ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด เงินลงทุนดังกล่าวได้นำไปใช้สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนใน Climate- smart Projects โดยเฉพาะโครงการพลังงานหมุนเวียนและโครงการที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการขยายสินเชื่อสีเขียวของธนาคาร อีกทั้งเป็นการให้ทางเลือกใหม่ของแหล่งเงินทุนสีเขียวระยะยาวในประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ ธนาคารยังออกพันธบัตรอีกชุดหนึ่งในวงเงิน 90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กับ IFC เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SME ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

 

ตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมภิบาล (ESG) คิดเป็นร้อยละ 13.8 ของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ออกในปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยพันธบัตร Green Bond พันธบัตร SME และตราสารหนี้ ESG ประเภทอื่นๆ พันธบัตรสีเขียวช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 32,407 ตันต่อปี

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ธนาคารยกระดับความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficient organization) โดยได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสำนึกและให้พนักงานทุกคนมีส่วนช่วยลดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษภายในองค์กร ทั้งนี้ ธนาคารได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงาน น้ำและกระดาษลง ร้อยละ 5 ในปี 2562 โดยกำหนดเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญขององค์กร

ธนาคารได้กำหนดนโยบายประหยัดพลังงานซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธนาคารได้ริเริ่มแผนการลดการบริโภคพลังงานเพื่อให้การใช้ทรัพยากรภายในธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นการประหยัดไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ

สำหรับการประหยัดน้ำนั้น ธนาคารได้ติดตั้งหัวก๊อกประหยัดน้ำอัตโนมัติ สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และระบบกำจัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการจัดการของเสีย ธนาคารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่มโครงการ “คิดถุงนะ” เพื่อรณรงค์ให้นำถุงผ้ากลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อใช้กระดาษให้น้อยที่สุด โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรปราศจากกระดาษในอนาคต อีกทั้งได้พัฒนาปรับปรุงระบบงานธนาคารเพื่อสนับสนุนแนวคิดไร้กระดาษ ที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้บนระบบดิจิทัลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางเหล่านี้ส่งผลให้ธนาคารสามารถลดการใช้กระดาษ

โดยในปี 2563 ธนาคารสามารถลดความเข้มข้นของการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 30.5 ลดความเข็มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 ร้อยละ 23.0 และลดความเข้มข้นของการใช้น้ำได้ 29.7 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ซึ่งบรรลุเป้าหมายรายปีที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยคิดเป็นผลประหยัด 11 ล้านบาทเทียบกับปีก่อนหน้า

สินเชื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะองค์กรการเงิน ธนาคารมีอิทธิพลในการช่วยปรับเปลี่ยนธุรกิจให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยธนาคารต้องการให้ธุรกิจสินเชื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการพัฒนาการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate-resilient development) ธนาคารมีแผนจะเปิดเผยข้อมูลตามกรอบการดูแลเสถียรภาพทางการเงินในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) ภายในปี 2567

ธนาคารดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้สินเชื่ออย่างยังยืน ซึ่งรวมถึงแนวคิดริเริ่มต่างๆ เช่น แผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับธนาคารในประเทศไทย และ Taxonomy เป็นต้น ยิ่งไปกว่าการเป็นผู้สนับสนุนและผู้ให้บริการทางการเงิน ธนาคารยังมีบทบาทเชิงรุกสำคัญเชิงรุกในการสนับสนุนลูกค้าที่ต้องการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งโมเดลธุรกิจเหล่านี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งลูกค้าและสังคมโดยไม่กระทบต่อผลกำไรของธนาคาร โดยธนาคารได้เสนอสินเชื่อ ESG ให้กับลูกค้าในรูปแบบของพันธบัตรสีเขียวเพื่อสนับสนุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพลังงานชีวภาพ และโครงการการจัดการของเสีย อีกทั้งยังให้สินเชื่อที่ส่งเสริมความยั่งยืนโดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของลูกค้าซึ่งประเมินจากเกณฑ์ด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการตั้งเป้าหมายด้านความยั่งยืนล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทที่บรรลุเป้าหมายจะได้รับผลตอบแทน เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกที่ออก “พันธบัตรสีเขียว (Green Bond)” เพื่อตอกย้ำจุดยืนของเราในการส่งเสริมให้ธุรกิจเปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืน โดยในปี 2564 ธนาคารได้จัดทำ กรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (TMBThanachart Green Bond Framework) สอดคล้องกับหลักการ Green Bond Principles (GBP) ของ International Capital Market Association (ICMA) เพื่อความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของพันธบัตร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งกรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้ได้รับความได้รับการสอบทานจาก S&P Global Ratings และได้ออกรายงานความคิดเห็นจากภายนอก (Second Party Opinion)

พันธบัตรสีเขียวแรกของธนาคารมี อายุ 7 ปี มูลค่า 60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1,850 ล้านบาท) โดย International Financial Corporation (IFC) ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด เงินลงทุนดังกล่าวได้นำไปใช้สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนใน Climate- smart Projects โดยเฉพาะโครงการพลังงานหมุนเวียนและโครงการที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการขยายสินเชื่อสีเขียวของธนาคาร อีกทั้งเป็นการให้ทางเลือกใหม่ของแหล่งเงินทุนสีเขียวระยะยาวในประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ ธนาคารยังออกพันธบัตรอีกชุดหนึ่งในวงเงิน 90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กับ IFC เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SME ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

 

ตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมภิบาล (ESG) คิดเป็นร้อยละ 13.8 ของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ออกในปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยพันธบัตร Green Bond พันธบัตร SME และตราสารหนี้ ESG ประเภทอื่นๆ พันธบัตรสีเขียวช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 32,407 ตันต่อปี

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ธนาคารยกระดับความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficient organization) โดยได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสำนึกและให้พนักงานทุกคนมีส่วนช่วยลดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษภายในองค์กร ทั้งนี้ ธนาคารได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงาน น้ำและกระดาษลง ร้อยละ 5 ในปี 2562 โดยกำหนดเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญขององค์กร

ธนาคารได้กำหนดนโยบายประหยัดพลังงานซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธนาคารได้ริเริ่มแผนการลดการบริโภคพลังงานเพื่อให้การใช้ทรัพยากรภายในธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นการประหยัดไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ

สำหรับการประหยัดน้ำนั้น ธนาคารได้ติดตั้งหัวก๊อกประหยัดน้ำอัตโนมัติ สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และระบบกำจัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการจัดการของเสีย ธนาคารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่มโครงการ “คิดถุงนะ” เพื่อรณรงค์ให้นำถุงผ้ากลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อใช้กระดาษให้น้อยที่สุด โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรปราศจากกระดาษในอนาคต อีกทั้งได้พัฒนาปรับปรุงระบบงานธนาคารเพื่อสนับสนุนแนวคิดไร้กระดาษ ที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้บนระบบดิจิทัลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางเหล่านี้ส่งผลให้ธนาคารสามารถลดการใช้กระดาษ

โดยในปี 2563 ธนาคารสามารถลดความเข้มข้นของการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 30.5 ลดความเข็มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 ร้อยละ 23.0 และลดความเข้มข้นของการใช้น้ำได้ 29.7 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ซึ่งบรรลุเป้าหมายรายปีที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยคิดเป็นผลประหยัด 11 ล้านบาทเทียบกับปีก่อนหน้า