external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

จรรยาบรรณ (Code of Conduct)

ธนาคารให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยธนาคารมีจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงาน ตลอดจนการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้ คู่แข่ง นักลงทุน หน่วยงานรัฐ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการและพนักงานทุกระดับต้องลงนามรับทราบจรรยาบรรณอย่างเป็นทางการและต้องถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด

ธนาคารได้ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร I CARE และจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) ไว้ในกระบวนการทำงานหลักของธนาคารเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพและดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า I CARE ประกอบด้วยคุณค่าหลัก 5 ประการซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานมุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางพร้อมกับยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต กล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง เปิดรับการเปลี่ยนแปลง เคารพและให้เกียรติและดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในองค์กรจะมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเอื้อให้ธนาคารดำรงสถานะองค์กรที่สร้างความแตกต่างให้แก่ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและสังคม

 

 


การบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

ในฐานะสถาบันทางการเงิน ธนาคารให้ความสำคัญสูงสุดกับการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยธนาคารถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นธรรมและโปร่งใส ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้าตลอดจนถึงความรู้และความเข้าใจทางการเงิน ส่งเสริมการบริการทางการเงินที่เป็นธรรม ป้องกันการเลือกปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวกับ อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรมและภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม หลีกเลี่ยงการประพฤติผิด และปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ทั้งนี้ ธนาคารได้ยึดมั่นในหลักการที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าก่อนผลประโยชน์ของธนาคาร

ธนาคารส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมโดยถือเป็นจรรยาบรรณอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการคุ้มครองสิทธิของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่า

 1. ธนาคารจะให้ความสำคัญกับการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นธรรมและการให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจไม่เอาเปรียบ
 2. ลูกค้าได้รับคำแนะนำปรึกษาที่ชัดเจนและเหมาะสม
 3. ลูกค้าได้รับการเสนอราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
 4. ลูกค้าได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการของธนาคารและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี
 5. ลูกค้าเข้าใจสิทธิและพันธะของตนเองเมื่อเข้ารับบริการจากธนาคาร

นอกจากนี้ธนาคารมุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงิน หรือ financial well-being ให้กับลูกค้าทุกคน เพราะเราเชื่อว่ามันคือรากฐานที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ ธนาคารมีนโยบายและมาตรการในการจัดการการประเมินความเหมาะสมของลูกค้า ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ตลอดจนการแก้ปัญหาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อปกป้องลูกค้าจากการก่อหนี้เกินตัว พร้อมทั้งยังส่งเสริมพฤติกรรมทางการเงินที่ดี มาตารการดังกล่าวและเป้าหมายของธนาคารยังถูกนำมาพิจารณาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงชีวิต ทั้งหมดนี้ธนาคารหวังว่าจะช่วยเปลี่ยนเส้นทางการเงินของลูกค้าไปสู่จุดที่สามารถบริหารจัดการภาระทางการเงินในปัจจุบันได้และมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับอนาคต

นโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

 


การติดตามทวงถามหนี้สำหรับบุคคลธรรมดา

ธนาคารได้กำหนดระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการติดตามทวงถามหนี้สำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ แนวทางปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการติดตามทวงถามหนี้อันเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ของธนาคารจะต้องผ่านการอบรบเพื่อรับทราบและเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานในการติดตามทวงถามหนี้ตามที่ธนาคารกำหนดและต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบก่อนการปฏิบัติงาน โดยธนาคารจะจัดให้มีการอบรบทบทวนความรู้เกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นประจำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ของธนาคารสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานของธนาคารได้กำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามทวงถามหนี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์การทวงถามหนี้ที่เหมาะสม อันได้แก่ วัน เวลาและสถานที่ที่สามารถทวงถามหนี้ การแสดงตนและการตรวจสอบตัวตนลูกค้าก่อนการให้ข้อมูลความเป็นหนี้ จำนวนครั้งที่เหมาะสมในการทวงถามหนี้ ข้อควรปฏิบัติและห้ามปฏิบัติในการทวงถามหนี้ เป็นต้น

นอกจากนี้ธนาคารยังได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ที่เป็นมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าของธนาคารเมื่อมีการทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและบทลงโทษของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่เหมาะสม หรือการละเว้นการปฏิบัติงาน อันเป็นความผิดทางวินัยที่ต้องรับโทษตามข้อกำหนดของธนาคาร

 


การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการให้สินบน (Anti-corruption and Bribery)


 

การทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อถือและไว้วางใจที่ผู้ถือหุ้นมีต่อความซื่อสัตย์สุจริตของธนาคาร เราจึงดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักจรรยาบรรณของธนาคารและกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมและความเสียหายต่อธนาคารตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

ด้วยความมุ่งมั่นในจุดยืนดังกล่าว ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของธนาคารในการเป็นองค์กรที่โปร่งใสและไร้ทุจริตคอร์รัปชั่นอันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนและการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารในระยะยาว อีกทั้งได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) เพิ่มเติมจากนโยบายที่มีอยู่เดิมเพื่อให้แนวทางการทุจริตคอร์รัปชั่นของธนาคารมีความชัดเจนและครอบคลุมประเด็นต่างๆ ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ธนาคารได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อต่อต้านการรับสินบนทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งการรับสินบนในทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ของพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลอื่น ทั้งนี้ พนักงานธนาคารจะต้องปฏิบัติตามนโยบายในการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือการเลี้ยงรับรองจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้แถลงพันธะนี้ไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของธนาคารซึ่งกำหนดแนวทางสำหรับกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานด้วยความโปร่งใส โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้สินบนหรือของขวัญหรือเงินแก่บุคคล พนักงาน/องค์กรของรัฐหรือบริษัทห้างร้านเพื่อรับผลตอบแทนทางธุรกิจโดยมิชอบหรือเพื่ออิทธิพลในการเจรจาต่อรองธุรกิจ นโยบายดังกล่าวยังห้ามเกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ รวมถึงการให้หรือรับผลตอบแทนในทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น นอกจากนี้ ธนาคารได้กำหนดมาตรการและโทษทางวินัยแก่พนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด รวมทั้งให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือแจ้งเหตุคอร์รัปชั่น มาตรการเหล่านี้จะส่งผลให้พนักงานตระหนักถึงวัฒนธรรมของธนาคารในการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสร้างความมั่นใจว่าธนาคารจะดำเนินงานด้วยความโปร่งใสสูงสุด

 


การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-money Laundering)

ธนาคารเลือกดำเนินธุรกิจเฉพาะกับบุคคลที่ประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย และจะไม่เสนอบริการหรือให้ความช่วยเหลือสนับสนุนธุรกรรมใดๆ ที่ธนาคารมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การก่อการร้าย หรืออาชญากรรมอื่นๆ

ธนาคารมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงซึ่งมีผลบังคับกับการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารปฏิบัติตามบทบัญญัติและแนวทางที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (แบบกลุ่ม) และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนั้น ธนาคารยังมีวัตถุประสงค์หลักที่จะติดตามแนวทางปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานสากลในเรื่องดังกล่าว

ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารได้เน้นความสำคัญด้านการบริหารความเสี่ยงและการยึดมั่นในความถูกต้อง(Risk Management and Integrity) โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าทางวัฒนธรรมองค์กร ธนาคารมีโครงสร้างด้านบรรษัทภิบาลที่เสริมประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงและให้ความมั่นใจว่าจะมีการกระจายอำนาจการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการธนาคารมายังคณะกรรมการชุดย่อยและระดับปฏิบัติการที่เหมาะสม รวมทั้งมีการบริหารประเด็นความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและสถานการณ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กล่าวโดยสรุป ธนาคารจะไม่ยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดจากการจงใจฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมองค์กร ทั้งนี้ สำหรับธนาคาร การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จะหมายถึงความเสี่ยงเฉพาะดังต่อไปนี้

 • การฟอกเงิน
 • การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
 • การคว่ำบาตรทางการค้าและการส่งออก (เศรษฐกิจ การเงินและการค้า)
 • ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ (Ultra High Risk Countries - UHRCs) ซึ่งเป็นประเทศที่ธนาคารห้ามมิให้ลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันเข้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศเหล่านี้

ธนาคารจะไม่เข้าร่วมธุรกิจหากขาดหลักฐานการแสดงตัวตนของลูกค้า/พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือผู้รับประโยชน์ (Ultimate Beneficial Owner – UBO) และ/หรือเข้าใจลักษณะของธุรกิจนั้นๆ หรือในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางการเกี่ยวกับการระบุตัวตนของลูกค้าและ/หรือผู้รับประโยชน์ได้ ธนาคารจะไม่รับสินทรัพย์ซึ่งเป็นที่ทราบหรือสงสัยว่าจะมาจากการก่ออาชญากรรม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบุคคลหรือองค์กรซึ่งเป็นที่ทราบหรือสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรอาชญากรรมหรือสมาชิกขององค์กรดังกล่าวหรืออยู่ในรายชื่อที่ถูกคว่ำบาตร ไม่รักษาบัญชีบุคคลที่ปกปิดชื่อจริง บัญชีธนาคารที่ไม่มีตัวตน (Shell Banks) หรือบัญชีที่เป็นทางผ่านของเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงระดับพิเศษหรือประเทศที่มีความเสี่ยงระดับสูงเป็นพิเศษ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ประกอบกิจการในประเทศต้องห้าม ทั้งนี้ ธนาคารจะต้องมีมาตรการเพื่อหยุดยั้งความสัมพันธ์หรือสถานะที่เกี่ยวข้องกับประเทศดังกล่าว

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

 


ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง เงินบริจาคและการให้เงินสนับสนุน

ธนาคารคาดหวังให้พนักงาน คณะกรรมการธนาคาร และพันธมิตรทางธุรกิจปฏิบัติตามจรรยาบรรณ อย่างเคร่งครัด ธนาคารไม่อนุญาตให้พนักงานและผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ค่าเดินทางและค่าที่พักจากบุคคลที่สาม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายของกำนัล การเลี้ยงรับรอง เงินบริจาคและการให้เงินสนับสนุน

 


การรายงานเบาะแส / การร้องเรียน

การรายงานเบาะแส (Whistleblowing) หมายถึงการที่พนักงานรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัย การกระทำผิดกฎหมาย หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดภายในองค์กร ธนาคารมุ่งที่จะบรรลุมาตรฐานสูงสุดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว ธนาคารสนับสนุนเสรีภาพในการพูด (Freedom of Speech) โดยกำหนดนโยบายการรายงานเบาะแส (Whistleblowing Policy) และแนวปฏิบัติในการพิจารณาข้อร้องเรียนทั้งของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะสามารถสื่อสาร รายงานหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสม เช่น การปฏิบัติผิดกฎหมายและกฎระเบียบของทางการ การกระทำผิดจรรยาบรรณและจริยธรรม การยักยอกทรัพย์สิน การทุจริตคอร์รัปชั่น การละเมิดสิทธิ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว รวมถึงมีการรายงานไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารสนับสนุนและดำเนินการให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เช่น ลูกค้าและคู่ค้า ดังนี้

 • รับการรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติผิด โดยข้อมูลที่ได้รับรายงานจะถูกเก็บเป็นความลับ
 • ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย กฏระเบียบ หลักปฏิบัติและเงื่อนไขของธนาคาร และ ปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายและชื่อเสียงของลูกค้า พนักงานรวมทั้งธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร รวมทั้งได้จัดให้มีกระบวนการติดตามและช่องทางรายงานพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ หลักการควบคุมภายในและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการรายงานเบาะแส / การร้องเรียน

จรรยาบรรณ (Code of Conduct)

ธนาคารให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยธนาคารมีจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงาน ตลอดจนการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้ คู่แข่ง นักลงทุน หน่วยงานรัฐ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการและพนักงานทุกระดับต้องลงนามรับทราบจรรยาบรรณอย่างเป็นทางการและต้องถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด

ธนาคารได้ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร I CARE และจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) ไว้ในกระบวนการทำงานหลักของธนาคารเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพและดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า I CARE ประกอบด้วยคุณค่าหลัก 5 ประการซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานมุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางพร้อมกับยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต กล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง เปิดรับการเปลี่ยนแปลง เคารพและให้เกียรติและดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในองค์กรจะมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเอื้อให้ธนาคารดำรงสถานะองค์กรที่สร้างความแตกต่างให้แก่ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและสังคม

 

 


การบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

ในฐานะสถาบันทางการเงิน ธนาคารให้ความสำคัญสูงสุดกับการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยธนาคารถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นธรรมและโปร่งใส ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้าตลอดจนถึงความรู้และความเข้าใจทางการเงิน ส่งเสริมการบริการทางการเงินที่เป็นธรรม ป้องกันการเลือกปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวกับ อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรมและภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม หลีกเลี่ยงการประพฤติผิด และปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ทั้งนี้ ธนาคารได้ยึดมั่นในหลักการที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าก่อนผลประโยชน์ของธนาคาร

ธนาคารส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมโดยถือเป็นจรรยาบรรณอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการคุ้มครองสิทธิของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่า

 1. ธนาคารจะให้ความสำคัญกับการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นธรรมและการให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจไม่เอาเปรียบ
 2. ลูกค้าได้รับคำแนะนำปรึกษาที่ชัดเจนและเหมาะสม
 3. ลูกค้าได้รับการเสนอราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
 4. ลูกค้าได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการของธนาคารและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี
 5. ลูกค้าเข้าใจสิทธิและพันธะของตนเองเมื่อเข้ารับบริการจากธนาคาร

นอกจากนี้ธนาคารมุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงิน หรือ financial well-being ให้กับลูกค้าทุกคน เพราะเราเชื่อว่ามันคือรากฐานที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ ธนาคารมีนโยบายและมาตรการในการจัดการการประเมินความเหมาะสมของลูกค้า ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ตลอดจนการแก้ปัญหาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อปกป้องลูกค้าจากการก่อหนี้เกินตัว พร้อมทั้งยังส่งเสริมพฤติกรรมทางการเงินที่ดี มาตารการดังกล่าวและเป้าหมายของธนาคารยังถูกนำมาพิจารณาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงชีวิต ทั้งหมดนี้ธนาคารหวังว่าจะช่วยเปลี่ยนเส้นทางการเงินของลูกค้าไปสู่จุดที่สามารถบริหารจัดการภาระทางการเงินในปัจจุบันได้และมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับอนาคต

นโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

 


การติดตามทวงถามหนี้สำหรับบุคคลธรรมดา

ธนาคารได้กำหนดระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการติดตามทวงถามหนี้สำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ แนวทางปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการติดตามทวงถามหนี้อันเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ของธนาคารจะต้องผ่านการอบรบเพื่อรับทราบและเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานในการติดตามทวงถามหนี้ตามที่ธนาคารกำหนดและต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบก่อนการปฏิบัติงาน โดยธนาคารจะจัดให้มีการอบรบทบทวนความรู้เกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นประจำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ของธนาคารสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานของธนาคารได้กำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามทวงถามหนี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์การทวงถามหนี้ที่เหมาะสม อันได้แก่ วัน เวลาและสถานที่ที่สามารถทวงถามหนี้ การแสดงตนและการตรวจสอบตัวตนลูกค้าก่อนการให้ข้อมูลความเป็นหนี้ จำนวนครั้งที่เหมาะสมในการทวงถามหนี้ ข้อควรปฏิบัติและห้ามปฏิบัติในการทวงถามหนี้ เป็นต้น

นอกจากนี้ธนาคารยังได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ที่เป็นมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าของธนาคารเมื่อมีการทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและบทลงโทษของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่เหมาะสม หรือการละเว้นการปฏิบัติงาน อันเป็นความผิดทางวินัยที่ต้องรับโทษตามข้อกำหนดของธนาคาร

 


การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการให้สินบน (Anti-corruption and Bribery)


 

การทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อถือและไว้วางใจที่ผู้ถือหุ้นมีต่อความซื่อสัตย์สุจริตของธนาคาร เราจึงดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักจรรยาบรรณของธนาคารและกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมและความเสียหายต่อธนาคารตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

ด้วยความมุ่งมั่นในจุดยืนดังกล่าว ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของธนาคารในการเป็นองค์กรที่โปร่งใสและไร้ทุจริตคอร์รัปชั่นอันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนและการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารในระยะยาว อีกทั้งได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) เพิ่มเติมจากนโยบายที่มีอยู่เดิมเพื่อให้แนวทางการทุจริตคอร์รัปชั่นของธนาคารมีความชัดเจนและครอบคลุมประเด็นต่างๆ ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ธนาคารได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อต่อต้านการรับสินบนทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งการรับสินบนในทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ของพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลอื่น ทั้งนี้ พนักงานธนาคารจะต้องปฏิบัติตามนโยบายในการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือการเลี้ยงรับรองจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้แถลงพันธะนี้ไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของธนาคารซึ่งกำหนดแนวทางสำหรับกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานด้วยความโปร่งใส โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้สินบนหรือของขวัญหรือเงินแก่บุคคล พนักงาน/องค์กรของรัฐหรือบริษัทห้างร้านเพื่อรับผลตอบแทนทางธุรกิจโดยมิชอบหรือเพื่ออิทธิพลในการเจรจาต่อรองธุรกิจ นโยบายดังกล่าวยังห้ามเกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ รวมถึงการให้หรือรับผลตอบแทนในทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น นอกจากนี้ ธนาคารได้กำหนดมาตรการและโทษทางวินัยแก่พนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด รวมทั้งให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือแจ้งเหตุคอร์รัปชั่น มาตรการเหล่านี้จะส่งผลให้พนักงานตระหนักถึงวัฒนธรรมของธนาคารในการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสร้างความมั่นใจว่าธนาคารจะดำเนินงานด้วยความโปร่งใสสูงสุด

 


การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-money Laundering)

ธนาคารเลือกดำเนินธุรกิจเฉพาะกับบุคคลที่ประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย และจะไม่เสนอบริการหรือให้ความช่วยเหลือสนับสนุนธุรกรรมใดๆ ที่ธนาคารมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การก่อการร้าย หรืออาชญากรรมอื่นๆ

ธนาคารมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงซึ่งมีผลบังคับกับการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารปฏิบัติตามบทบัญญัติและแนวทางที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (แบบกลุ่ม) และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนั้น ธนาคารยังมีวัตถุประสงค์หลักที่จะติดตามแนวทางปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานสากลในเรื่องดังกล่าว

ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารได้เน้นความสำคัญด้านการบริหารความเสี่ยงและการยึดมั่นในความถูกต้อง(Risk Management and Integrity) โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าทางวัฒนธรรมองค์กร ธนาคารมีโครงสร้างด้านบรรษัทภิบาลที่เสริมประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงและให้ความมั่นใจว่าจะมีการกระจายอำนาจการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการธนาคารมายังคณะกรรมการชุดย่อยและระดับปฏิบัติการที่เหมาะสม รวมทั้งมีการบริหารประเด็นความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและสถานการณ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กล่าวโดยสรุป ธนาคารจะไม่ยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดจากการจงใจฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมองค์กร ทั้งนี้ สำหรับธนาคาร การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จะหมายถึงความเสี่ยงเฉพาะดังต่อไปนี้

 • การฟอกเงิน
 • การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
 • การคว่ำบาตรทางการค้าและการส่งออก (เศรษฐกิจ การเงินและการค้า)
 • ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ (Ultra High Risk Countries - UHRCs) ซึ่งเป็นประเทศที่ธนาคารห้ามมิให้ลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันเข้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศเหล่านี้

ธนาคารจะไม่เข้าร่วมธุรกิจหากขาดหลักฐานการแสดงตัวตนของลูกค้า/พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือผู้รับประโยชน์ (Ultimate Beneficial Owner – UBO) และ/หรือเข้าใจลักษณะของธุรกิจนั้นๆ หรือในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางการเกี่ยวกับการระบุตัวตนของลูกค้าและ/หรือผู้รับประโยชน์ได้ ธนาคารจะไม่รับสินทรัพย์ซึ่งเป็นที่ทราบหรือสงสัยว่าจะมาจากการก่ออาชญากรรม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบุคคลหรือองค์กรซึ่งเป็นที่ทราบหรือสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรอาชญากรรมหรือสมาชิกขององค์กรดังกล่าวหรืออยู่ในรายชื่อที่ถูกคว่ำบาตร ไม่รักษาบัญชีบุคคลที่ปกปิดชื่อจริง บัญชีธนาคารที่ไม่มีตัวตน (Shell Banks) หรือบัญชีที่เป็นทางผ่านของเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงระดับพิเศษหรือประเทศที่มีความเสี่ยงระดับสูงเป็นพิเศษ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ประกอบกิจการในประเทศต้องห้าม ทั้งนี้ ธนาคารจะต้องมีมาตรการเพื่อหยุดยั้งความสัมพันธ์หรือสถานะที่เกี่ยวข้องกับประเทศดังกล่าว

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

 


ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง เงินบริจาคและการให้เงินสนับสนุน

ธนาคารคาดหวังให้พนักงาน คณะกรรมการธนาคาร และพันธมิตรทางธุรกิจปฏิบัติตามจรรยาบรรณ อย่างเคร่งครัด ธนาคารไม่อนุญาตให้พนักงานและผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ค่าเดินทางและค่าที่พักจากบุคคลที่สาม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายของกำนัล การเลี้ยงรับรอง เงินบริจาคและการให้เงินสนับสนุน

 


การรายงานเบาะแส / การร้องเรียน

การรายงานเบาะแส (Whistleblowing) หมายถึงการที่พนักงานรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัย การกระทำผิดกฎหมาย หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดภายในองค์กร ธนาคารมุ่งที่จะบรรลุมาตรฐานสูงสุดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว ธนาคารสนับสนุนเสรีภาพในการพูด (Freedom of Speech) โดยกำหนดนโยบายการรายงานเบาะแส (Whistleblowing Policy) และแนวปฏิบัติในการพิจารณาข้อร้องเรียนทั้งของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะสามารถสื่อสาร รายงานหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสม เช่น การปฏิบัติผิดกฎหมายและกฎระเบียบของทางการ การกระทำผิดจรรยาบรรณและจริยธรรม การยักยอกทรัพย์สิน การทุจริตคอร์รัปชั่น การละเมิดสิทธิ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว รวมถึงมีการรายงานไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารสนับสนุนและดำเนินการให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เช่น ลูกค้าและคู่ค้า ดังนี้

 • รับการรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติผิด โดยข้อมูลที่ได้รับรายงานจะถูกเก็บเป็นความลับ
 • ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย กฏระเบียบ หลักปฏิบัติและเงื่อนไขของธนาคาร และ ปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายและชื่อเสียงของลูกค้า พนักงานรวมทั้งธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร รวมทั้งได้จัดให้มีกระบวนการติดตามและช่องทางรายงานพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ หลักการควบคุมภายในและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการรายงานเบาะแส / การร้องเรียน

จรรยาบรรณ (Code of Conduct)

ธนาคารให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยธนาคารมีจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงาน ตลอดจนการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้ คู่แข่ง นักลงทุน หน่วยงานรัฐ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการและพนักงานทุกระดับต้องลงนามรับทราบจรรยาบรรณอย่างเป็นทางการและต้องถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด

ธนาคารได้ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร I CARE และจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) ไว้ในกระบวนการทำงานหลักของธนาคารเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพและดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า I CARE ประกอบด้วยคุณค่าหลัก 5 ประการซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานมุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางพร้อมกับยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต กล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง เปิดรับการเปลี่ยนแปลง เคารพและให้เกียรติและดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในองค์กรจะมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเอื้อให้ธนาคารดำรงสถานะองค์กรที่สร้างความแตกต่างให้แก่ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและสังคม

 

 


การบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

ในฐานะสถาบันทางการเงิน ธนาคารให้ความสำคัญสูงสุดกับการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยธนาคารถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นธรรมและโปร่งใส ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้าตลอดจนถึงความรู้และความเข้าใจทางการเงิน ส่งเสริมการบริการทางการเงินที่เป็นธรรม ป้องกันการเลือกปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวกับ อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรมและภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม หลีกเลี่ยงการประพฤติผิด และปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ทั้งนี้ ธนาคารได้ยึดมั่นในหลักการที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าก่อนผลประโยชน์ของธนาคาร

ธนาคารส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมโดยถือเป็นจรรยาบรรณอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการคุ้มครองสิทธิของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่า

 1. ธนาคารจะให้ความสำคัญกับการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นธรรมและการให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจไม่เอาเปรียบ
 2. ลูกค้าได้รับคำแนะนำปรึกษาที่ชัดเจนและเหมาะสม
 3. ลูกค้าได้รับการเสนอราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
 4. ลูกค้าได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการของธนาคารและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี
 5. ลูกค้าเข้าใจสิทธิและพันธะของตนเองเมื่อเข้ารับบริการจากธนาคาร

นอกจากนี้ธนาคารมุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงิน หรือ financial well-being ให้กับลูกค้าทุกคน เพราะเราเชื่อว่ามันคือรากฐานที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ ธนาคารมีนโยบายและมาตรการในการจัดการการประเมินความเหมาะสมของลูกค้า ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ตลอดจนการแก้ปัญหาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อปกป้องลูกค้าจากการก่อหนี้เกินตัว พร้อมทั้งยังส่งเสริมพฤติกรรมทางการเงินที่ดี มาตารการดังกล่าวและเป้าหมายของธนาคารยังถูกนำมาพิจารณาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงชีวิต ทั้งหมดนี้ธนาคารหวังว่าจะช่วยเปลี่ยนเส้นทางการเงินของลูกค้าไปสู่จุดที่สามารถบริหารจัดการภาระทางการเงินในปัจจุบันได้และมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับอนาคต

นโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

 


การติดตามทวงถามหนี้สำหรับบุคคลธรรมดา

ธนาคารได้กำหนดระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการติดตามทวงถามหนี้สำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ แนวทางปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการติดตามทวงถามหนี้อันเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ของธนาคารจะต้องผ่านการอบรบเพื่อรับทราบและเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานในการติดตามทวงถามหนี้ตามที่ธนาคารกำหนดและต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบก่อนการปฏิบัติงาน โดยธนาคารจะจัดให้มีการอบรบทบทวนความรู้เกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นประจำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ของธนาคารสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานของธนาคารได้กำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามทวงถามหนี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์การทวงถามหนี้ที่เหมาะสม อันได้แก่ วัน เวลาและสถานที่ที่สามารถทวงถามหนี้ การแสดงตนและการตรวจสอบตัวตนลูกค้าก่อนการให้ข้อมูลความเป็นหนี้ จำนวนครั้งที่เหมาะสมในการทวงถามหนี้ ข้อควรปฏิบัติและห้ามปฏิบัติในการทวงถามหนี้ เป็นต้น

นอกจากนี้ธนาคารยังได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ที่เป็นมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าของธนาคารเมื่อมีการทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและบทลงโทษของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่เหมาะสม หรือการละเว้นการปฏิบัติงาน อันเป็นความผิดทางวินัยที่ต้องรับโทษตามข้อกำหนดของธนาคาร

 


การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการให้สินบน (Anti-corruption and Bribery)


 

การทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อถือและไว้วางใจที่ผู้ถือหุ้นมีต่อความซื่อสัตย์สุจริตของธนาคาร เราจึงดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักจรรยาบรรณของธนาคารและกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมและความเสียหายต่อธนาคารตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

ด้วยความมุ่งมั่นในจุดยืนดังกล่าว ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของธนาคารในการเป็นองค์กรที่โปร่งใสและไร้ทุจริตคอร์รัปชั่นอันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนและการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารในระยะยาว อีกทั้งได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) เพิ่มเติมจากนโยบายที่มีอยู่เดิมเพื่อให้แนวทางการทุจริตคอร์รัปชั่นของธนาคารมีความชัดเจนและครอบคลุมประเด็นต่างๆ ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ธนาคารได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อต่อต้านการรับสินบนทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งการรับสินบนในทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ของพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลอื่น ทั้งนี้ พนักงานธนาคารจะต้องปฏิบัติตามนโยบายในการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือการเลี้ยงรับรองจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้แถลงพันธะนี้ไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของธนาคารซึ่งกำหนดแนวทางสำหรับกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานด้วยความโปร่งใส โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้สินบนหรือของขวัญหรือเงินแก่บุคคล พนักงาน/องค์กรของรัฐหรือบริษัทห้างร้านเพื่อรับผลตอบแทนทางธุรกิจโดยมิชอบหรือเพื่ออิทธิพลในการเจรจาต่อรองธุรกิจ นโยบายดังกล่าวยังห้ามเกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ รวมถึงการให้หรือรับผลตอบแทนในทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น นอกจากนี้ ธนาคารได้กำหนดมาตรการและโทษทางวินัยแก่พนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด รวมทั้งให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือแจ้งเหตุคอร์รัปชั่น มาตรการเหล่านี้จะส่งผลให้พนักงานตระหนักถึงวัฒนธรรมของธนาคารในการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสร้างความมั่นใจว่าธนาคารจะดำเนินงานด้วยความโปร่งใสสูงสุด

 


การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-money Laundering)

ธนาคารเลือกดำเนินธุรกิจเฉพาะกับบุคคลที่ประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย และจะไม่เสนอบริการหรือให้ความช่วยเหลือสนับสนุนธุรกรรมใดๆ ที่ธนาคารมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การก่อการร้าย หรืออาชญากรรมอื่นๆ

ธนาคารมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงซึ่งมีผลบังคับกับการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารปฏิบัติตามบทบัญญัติและแนวทางที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (แบบกลุ่ม) และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนั้น ธนาคารยังมีวัตถุประสงค์หลักที่จะติดตามแนวทางปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานสากลในเรื่องดังกล่าว

ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารได้เน้นความสำคัญด้านการบริหารความเสี่ยงและการยึดมั่นในความถูกต้อง(Risk Management and Integrity) โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าทางวัฒนธรรมองค์กร ธนาคารมีโครงสร้างด้านบรรษัทภิบาลที่เสริมประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงและให้ความมั่นใจว่าจะมีการกระจายอำนาจการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการธนาคารมายังคณะกรรมการชุดย่อยและระดับปฏิบัติการที่เหมาะสม รวมทั้งมีการบริหารประเด็นความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและสถานการณ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กล่าวโดยสรุป ธนาคารจะไม่ยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดจากการจงใจฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมองค์กร ทั้งนี้ สำหรับธนาคาร การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จะหมายถึงความเสี่ยงเฉพาะดังต่อไปนี้

 • การฟอกเงิน
 • การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
 • การคว่ำบาตรทางการค้าและการส่งออก (เศรษฐกิจ การเงินและการค้า)
 • ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ (Ultra High Risk Countries - UHRCs) ซึ่งเป็นประเทศที่ธนาคารห้ามมิให้ลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันเข้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศเหล่านี้

ธนาคารจะไม่เข้าร่วมธุรกิจหากขาดหลักฐานการแสดงตัวตนของลูกค้า/พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือผู้รับประโยชน์ (Ultimate Beneficial Owner – UBO) และ/หรือเข้าใจลักษณะของธุรกิจนั้นๆ หรือในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางการเกี่ยวกับการระบุตัวตนของลูกค้าและ/หรือผู้รับประโยชน์ได้ ธนาคารจะไม่รับสินทรัพย์ซึ่งเป็นที่ทราบหรือสงสัยว่าจะมาจากการก่ออาชญากรรม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบุคคลหรือองค์กรซึ่งเป็นที่ทราบหรือสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรอาชญากรรมหรือสมาชิกขององค์กรดังกล่าวหรืออยู่ในรายชื่อที่ถูกคว่ำบาตร ไม่รักษาบัญชีบุคคลที่ปกปิดชื่อจริง บัญชีธนาคารที่ไม่มีตัวตน (Shell Banks) หรือบัญชีที่เป็นทางผ่านของเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงระดับพิเศษหรือประเทศที่มีความเสี่ยงระดับสูงเป็นพิเศษ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ประกอบกิจการในประเทศต้องห้าม ทั้งนี้ ธนาคารจะต้องมีมาตรการเพื่อหยุดยั้งความสัมพันธ์หรือสถานะที่เกี่ยวข้องกับประเทศดังกล่าว

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

 


ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง เงินบริจาคและการให้เงินสนับสนุน

ธนาคารคาดหวังให้พนักงาน คณะกรรมการธนาคาร และพันธมิตรทางธุรกิจปฏิบัติตามจรรยาบรรณ อย่างเคร่งครัด ธนาคารไม่อนุญาตให้พนักงานและผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ค่าเดินทางและค่าที่พักจากบุคคลที่สาม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายของกำนัล การเลี้ยงรับรอง เงินบริจาคและการให้เงินสนับสนุน

 


การรายงานเบาะแส / การร้องเรียน

การรายงานเบาะแส (Whistleblowing) หมายถึงการที่พนักงานรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัย การกระทำผิดกฎหมาย หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดภายในองค์กร ธนาคารมุ่งที่จะบรรลุมาตรฐานสูงสุดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว ธนาคารสนับสนุนเสรีภาพในการพูด (Freedom of Speech) โดยกำหนดนโยบายการรายงานเบาะแส (Whistleblowing Policy) และแนวปฏิบัติในการพิจารณาข้อร้องเรียนทั้งของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะสามารถสื่อสาร รายงานหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสม เช่น การปฏิบัติผิดกฎหมายและกฎระเบียบของทางการ การกระทำผิดจรรยาบรรณและจริยธรรม การยักยอกทรัพย์สิน การทุจริตคอร์รัปชั่น การละเมิดสิทธิ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว รวมถึงมีการรายงานไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารสนับสนุนและดำเนินการให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เช่น ลูกค้าและคู่ค้า ดังนี้

 • รับการรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติผิด โดยข้อมูลที่ได้รับรายงานจะถูกเก็บเป็นความลับ
 • ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย กฏระเบียบ หลักปฏิบัติและเงื่อนไขของธนาคาร และ ปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายและชื่อเสียงของลูกค้า พนักงานรวมทั้งธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร รวมทั้งได้จัดให้มีกระบวนการติดตามและช่องทางรายงานพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ หลักการควบคุมภายในและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการรายงานเบาะแส / การร้องเรียน

จรรยาบรรณ (Code of Conduct)

ธนาคารให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยธนาคารมีจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงาน ตลอดจนการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้ คู่แข่ง นักลงทุน หน่วยงานรัฐ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการและพนักงานทุกระดับต้องลงนามรับทราบจรรยาบรรณอย่างเป็นทางการและต้องถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด

ธนาคารได้ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร I CARE และจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) ไว้ในกระบวนการทำงานหลักของธนาคารเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพและดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า I CARE ประกอบด้วยคุณค่าหลัก 5 ประการซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานมุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางพร้อมกับยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต กล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง เปิดรับการเปลี่ยนแปลง เคารพและให้เกียรติและดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในองค์กรจะมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเอื้อให้ธนาคารดำรงสถานะองค์กรที่สร้างความแตกต่างให้แก่ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและสังคม

 

 


การบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

ในฐานะสถาบันทางการเงิน ธนาคารให้ความสำคัญสูงสุดกับการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยธนาคารถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นธรรมและโปร่งใส ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้าตลอดจนถึงความรู้และความเข้าใจทางการเงิน ส่งเสริมการบริการทางการเงินที่เป็นธรรม ป้องกันการเลือกปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวกับ อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรมและภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม หลีกเลี่ยงการประพฤติผิด และปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ทั้งนี้ ธนาคารได้ยึดมั่นในหลักการที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าก่อนผลประโยชน์ของธนาคาร

ธนาคารส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมโดยถือเป็นจรรยาบรรณอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการคุ้มครองสิทธิของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่า

 1. ธนาคารจะให้ความสำคัญกับการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นธรรมและการให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจไม่เอาเปรียบ
 2. ลูกค้าได้รับคำแนะนำปรึกษาที่ชัดเจนและเหมาะสม
 3. ลูกค้าได้รับการเสนอราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
 4. ลูกค้าได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการของธนาคารและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี
 5. ลูกค้าเข้าใจสิทธิและพันธะของตนเองเมื่อเข้ารับบริการจากธนาคาร

นอกจากนี้ธนาคารมุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงิน หรือ financial well-being ให้กับลูกค้าทุกคน เพราะเราเชื่อว่ามันคือรากฐานที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ ธนาคารมีนโยบายและมาตรการในการจัดการการประเมินความเหมาะสมของลูกค้า ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ตลอดจนการแก้ปัญหาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อปกป้องลูกค้าจากการก่อหนี้เกินตัว พร้อมทั้งยังส่งเสริมพฤติกรรมทางการเงินที่ดี มาตารการดังกล่าวและเป้าหมายของธนาคารยังถูกนำมาพิจารณาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงชีวิต ทั้งหมดนี้ธนาคารหวังว่าจะช่วยเปลี่ยนเส้นทางการเงินของลูกค้าไปสู่จุดที่สามารถบริหารจัดการภาระทางการเงินในปัจจุบันได้และมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับอนาคต

นโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

 


การติดตามทวงถามหนี้สำหรับบุคคลธรรมดา

ธนาคารได้กำหนดระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการติดตามทวงถามหนี้สำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ แนวทางปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการติดตามทวงถามหนี้อันเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ของธนาคารจะต้องผ่านการอบรบเพื่อรับทราบและเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานในการติดตามทวงถามหนี้ตามที่ธนาคารกำหนดและต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบก่อนการปฏิบัติงาน โดยธนาคารจะจัดให้มีการอบรบทบทวนความรู้เกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นประจำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ของธนาคารสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานของธนาคารได้กำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามทวงถามหนี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์การทวงถามหนี้ที่เหมาะสม อันได้แก่ วัน เวลาและสถานที่ที่สามารถทวงถามหนี้ การแสดงตนและการตรวจสอบตัวตนลูกค้าก่อนการให้ข้อมูลความเป็นหนี้ จำนวนครั้งที่เหมาะสมในการทวงถามหนี้ ข้อควรปฏิบัติและห้ามปฏิบัติในการทวงถามหนี้ เป็นต้น

นอกจากนี้ธนาคารยังได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ที่เป็นมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าของธนาคารเมื่อมีการทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและบทลงโทษของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่เหมาะสม หรือการละเว้นการปฏิบัติงาน อันเป็นความผิดทางวินัยที่ต้องรับโทษตามข้อกำหนดของธนาคาร

 


การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการให้สินบน (Anti-corruption and Bribery)


 

การทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อถือและไว้วางใจที่ผู้ถือหุ้นมีต่อความซื่อสัตย์สุจริตของธนาคาร เราจึงดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักจรรยาบรรณของธนาคารและกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมและความเสียหายต่อธนาคารตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

ด้วยความมุ่งมั่นในจุดยืนดังกล่าว ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของธนาคารในการเป็นองค์กรที่โปร่งใสและไร้ทุจริตคอร์รัปชั่นอันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนและการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารในระยะยาว อีกทั้งได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) เพิ่มเติมจากนโยบายที่มีอยู่เดิมเพื่อให้แนวทางการทุจริตคอร์รัปชั่นของธนาคารมีความชัดเจนและครอบคลุมประเด็นต่างๆ ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ธนาคารได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อต่อต้านการรับสินบนทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งการรับสินบนในทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ของพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลอื่น ทั้งนี้ พนักงานธนาคารจะต้องปฏิบัติตามนโยบายในการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือการเลี้ยงรับรองจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้แถลงพันธะนี้ไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของธนาคารซึ่งกำหนดแนวทางสำหรับกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานด้วยความโปร่งใส โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้สินบนหรือของขวัญหรือเงินแก่บุคคล พนักงาน/องค์กรของรัฐหรือบริษัทห้างร้านเพื่อรับผลตอบแทนทางธุรกิจโดยมิชอบหรือเพื่ออิทธิพลในการเจรจาต่อรองธุรกิจ นโยบายดังกล่าวยังห้ามเกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ รวมถึงการให้หรือรับผลตอบแทนในทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น นอกจากนี้ ธนาคารได้กำหนดมาตรการและโทษทางวินัยแก่พนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด รวมทั้งให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือแจ้งเหตุคอร์รัปชั่น มาตรการเหล่านี้จะส่งผลให้พนักงานตระหนักถึงวัฒนธรรมของธนาคารในการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสร้างความมั่นใจว่าธนาคารจะดำเนินงานด้วยความโปร่งใสสูงสุด

 


การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-money Laundering)

ธนาคารเลือกดำเนินธุรกิจเฉพาะกับบุคคลที่ประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย และจะไม่เสนอบริการหรือให้ความช่วยเหลือสนับสนุนธุรกรรมใดๆ ที่ธนาคารมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การก่อการร้าย หรืออาชญากรรมอื่นๆ

ธนาคารมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงซึ่งมีผลบังคับกับการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารปฏิบัติตามบทบัญญัติและแนวทางที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (แบบกลุ่ม) และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนั้น ธนาคารยังมีวัตถุประสงค์หลักที่จะติดตามแนวทางปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานสากลในเรื่องดังกล่าว

ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารได้เน้นความสำคัญด้านการบริหารความเสี่ยงและการยึดมั่นในความถูกต้อง(Risk Management and Integrity) โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าทางวัฒนธรรมองค์กร ธนาคารมีโครงสร้างด้านบรรษัทภิบาลที่เสริมประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงและให้ความมั่นใจว่าจะมีการกระจายอำนาจการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการธนาคารมายังคณะกรรมการชุดย่อยและระดับปฏิบัติการที่เหมาะสม รวมทั้งมีการบริหารประเด็นความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและสถานการณ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กล่าวโดยสรุป ธนาคารจะไม่ยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดจากการจงใจฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมองค์กร ทั้งนี้ สำหรับธนาคาร การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จะหมายถึงความเสี่ยงเฉพาะดังต่อไปนี้

 • การฟอกเงิน
 • การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
 • การคว่ำบาตรทางการค้าและการส่งออก (เศรษฐกิจ การเงินและการค้า)
 • ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ (Ultra High Risk Countries - UHRCs) ซึ่งเป็นประเทศที่ธนาคารห้ามมิให้ลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันเข้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศเหล่านี้

ธนาคารจะไม่เข้าร่วมธุรกิจหากขาดหลักฐานการแสดงตัวตนของลูกค้า/พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือผู้รับประโยชน์ (Ultimate Beneficial Owner – UBO) และ/หรือเข้าใจลักษณะของธุรกิจนั้นๆ หรือในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางการเกี่ยวกับการระบุตัวตนของลูกค้าและ/หรือผู้รับประโยชน์ได้ ธนาคารจะไม่รับสินทรัพย์ซึ่งเป็นที่ทราบหรือสงสัยว่าจะมาจากการก่ออาชญากรรม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบุคคลหรือองค์กรซึ่งเป็นที่ทราบหรือสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรอาชญากรรมหรือสมาชิกขององค์กรดังกล่าวหรืออยู่ในรายชื่อที่ถูกคว่ำบาตร ไม่รักษาบัญชีบุคคลที่ปกปิดชื่อจริง บัญชีธนาคารที่ไม่มีตัวตน (Shell Banks) หรือบัญชีที่เป็นทางผ่านของเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงระดับพิเศษหรือประเทศที่มีความเสี่ยงระดับสูงเป็นพิเศษ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ประกอบกิจการในประเทศต้องห้าม ทั้งนี้ ธนาคารจะต้องมีมาตรการเพื่อหยุดยั้งความสัมพันธ์หรือสถานะที่เกี่ยวข้องกับประเทศดังกล่าว

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

 


ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง เงินบริจาคและการให้เงินสนับสนุน

ธนาคารคาดหวังให้พนักงาน คณะกรรมการธนาคาร และพันธมิตรทางธุรกิจปฏิบัติตามจรรยาบรรณ อย่างเคร่งครัด ธนาคารไม่อนุญาตให้พนักงานและผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ค่าเดินทางและค่าที่พักจากบุคคลที่สาม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายของกำนัล การเลี้ยงรับรอง เงินบริจาคและการให้เงินสนับสนุน

 


การรายงานเบาะแส / การร้องเรียน

การรายงานเบาะแส (Whistleblowing) หมายถึงการที่พนักงานรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัย การกระทำผิดกฎหมาย หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดภายในองค์กร ธนาคารมุ่งที่จะบรรลุมาตรฐานสูงสุดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว ธนาคารสนับสนุนเสรีภาพในการพูด (Freedom of Speech) โดยกำหนดนโยบายการรายงานเบาะแส (Whistleblowing Policy) และแนวปฏิบัติในการพิจารณาข้อร้องเรียนทั้งของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะสามารถสื่อสาร รายงานหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสม เช่น การปฏิบัติผิดกฎหมายและกฎระเบียบของทางการ การกระทำผิดจรรยาบรรณและจริยธรรม การยักยอกทรัพย์สิน การทุจริตคอร์รัปชั่น การละเมิดสิทธิ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว รวมถึงมีการรายงานไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารสนับสนุนและดำเนินการให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เช่น ลูกค้าและคู่ค้า ดังนี้

 • รับการรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติผิด โดยข้อมูลที่ได้รับรายงานจะถูกเก็บเป็นความลับ
 • ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย กฏระเบียบ หลักปฏิบัติและเงื่อนไขของธนาคาร และ ปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายและชื่อเสียงของลูกค้า พนักงานรวมทั้งธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร รวมทั้งได้จัดให้มีกระบวนการติดตามและช่องทางรายงานพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ หลักการควบคุมภายในและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการรายงานเบาะแส / การร้องเรียน


ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด