การจัดการสิ่งแวดล้อม

ธนาคารยกระดับความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficient organization) โดยได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสำนึกและให้พนักงานทุกคนมีส่วนช่วยลดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษภายในองค์กร ทั้งนี้ ธนาคารได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงาน น้ำและกระดาษลง ร้อยละ 5 ในปี 2562 โดยกำหนดเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญขององค์กร

ธนาคารได้กำหนดนโยบายประหยัดพลังงานซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธนาคารได้ริเริ่มแผนการลดการบริโภคพลังงานเพื่อให้การใช้ทรัพยากรภายในธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นการประหยัดไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ

สำหรับการประหยัดน้ำนั้น ธนาคารได้ติดตั้งหัวก๊อกประหยัดน้ำอัตโนมัติ สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และระบบกำจัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการจัดการของเสีย ธนาคารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่มโครงการ “คิดถุงนะ” เพื่อรณรงค์ให้นำถุงผ้ากลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อใช้กระดาษให้น้อยที่สุด โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรปราศจากกระดาษในอนาคต อีกทั้งได้พัฒนาปรับปรุงระบบงานธนาคารเพื่อสนับสนุนแนวคิดไร้กระดาษ ที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้บนระบบดิจิทัลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางเหล่านี้ส่งผลให้ธนาคารสามารถลดการใช้กระดาษ

โดยในปี 2563 ธนาคารสามารถลดความเข้มข้นของการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 30.5 ลดความเข็มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 ร้อยละ 23.0 และลดความเข้มข้นของการใช้น้ำได้ 29.7 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ซึ่งบรรลุเป้าหมายรายปีที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยคิดเป็นผลประหยัด 11 ล้านบาทเทียบกับปีก่อนหน้า

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ธนาคารยกระดับความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficient organization) โดยได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสำนึกและให้พนักงานทุกคนมีส่วนช่วยลดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษภายในองค์กร ทั้งนี้ ธนาคารได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงาน น้ำและกระดาษลง ร้อยละ 5 ในปี 2562 โดยกำหนดเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญขององค์กร

ธนาคารได้กำหนดนโยบายประหยัดพลังงานซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธนาคารได้ริเริ่มแผนการลดการบริโภคพลังงานเพื่อให้การใช้ทรัพยากรภายในธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นการประหยัดไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ

สำหรับการประหยัดน้ำนั้น ธนาคารได้ติดตั้งหัวก๊อกประหยัดน้ำอัตโนมัติ สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และระบบกำจัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการจัดการของเสีย ธนาคารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่มโครงการ “คิดถุงนะ” เพื่อรณรงค์ให้นำถุงผ้ากลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อใช้กระดาษให้น้อยที่สุด โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรปราศจากกระดาษในอนาคต อีกทั้งได้พัฒนาปรับปรุงระบบงานธนาคารเพื่อสนับสนุนแนวคิดไร้กระดาษ ที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้บนระบบดิจิทัลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางเหล่านี้ส่งผลให้ธนาคารสามารถลดการใช้กระดาษ

โดยในปี 2563 ธนาคารสามารถลดความเข้มข้นของการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 30.5 ลดความเข็มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 ร้อยละ 23.0 และลดความเข้มข้นของการใช้น้ำได้ 29.7 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ซึ่งบรรลุเป้าหมายรายปีที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยคิดเป็นผลประหยัด 11 ล้านบาทเทียบกับปีก่อนหน้า

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ธนาคารยกระดับความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficient organization) โดยได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสำนึกและให้พนักงานทุกคนมีส่วนช่วยลดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษภายในองค์กร ทั้งนี้ ธนาคารได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงาน น้ำและกระดาษลง ร้อยละ 5 ในปี 2562 โดยกำหนดเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญขององค์กร

ธนาคารได้กำหนดนโยบายประหยัดพลังงานซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธนาคารได้ริเริ่มแผนการลดการบริโภคพลังงานเพื่อให้การใช้ทรัพยากรภายในธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นการประหยัดไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ

สำหรับการประหยัดน้ำนั้น ธนาคารได้ติดตั้งหัวก๊อกประหยัดน้ำอัตโนมัติ สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และระบบกำจัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการจัดการของเสีย ธนาคารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่มโครงการ “คิดถุงนะ” เพื่อรณรงค์ให้นำถุงผ้ากลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อใช้กระดาษให้น้อยที่สุด โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรปราศจากกระดาษในอนาคต อีกทั้งได้พัฒนาปรับปรุงระบบงานธนาคารเพื่อสนับสนุนแนวคิดไร้กระดาษ ที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้บนระบบดิจิทัลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางเหล่านี้ส่งผลให้ธนาคารสามารถลดการใช้กระดาษ

โดยในปี 2563 ธนาคารสามารถลดความเข้มข้นของการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 30.5 ลดความเข็มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 ร้อยละ 23.0 และลดความเข้มข้นของการใช้น้ำได้ 29.7 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ซึ่งบรรลุเป้าหมายรายปีที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยคิดเป็นผลประหยัด 11 ล้านบาทเทียบกับปีก่อนหน้า