external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ธนาคารยกระดับความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficient organization) โดยได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสำนึกและให้พนักงานทุกคนมีส่วนช่วยลดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษภายในองค์กร ทั้งนี้ ธนาคารได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงาน น้ำและกระดาษลง ในปี 2562 โดยกำหนดเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดขององค์กร

ธนาคารได้กำหนดนโยบายประหยัดพลังงานซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธนาคารได้ริเริ่มแผนการลดการบริโภคพลังงานเพื่อให้การใช้ทรัพยากรภายในธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นการประหยัดไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ

สำหรับการประหยัดน้ำนั้น ธนาคารได้ติดตั้งหัวก๊อกประหยัดน้ำอัตโนมัติ สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และระบบกำจัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการจัดการของเสีย ธนาคารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่มโครงการ “คิดถุงนะ” เพื่อรณรงค์ให้นำถุงผ้ากลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อใช้กระดาษให้น้อยที่สุด โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรปราศจากกระดาษในอนาคต อีกทั้งได้พัฒนาปรับปรุงระบบงานธนาคารเพื่อสนับสนุนแนวคิดไร้กระดาษ ที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้บนระบบดิจิทัลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางเหล่านี้ส่งผลให้ธนาคารสามารถลดการใช้กระดาษ

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ธนาคารยกระดับความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficient organization) โดยได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสำนึกและให้พนักงานทุกคนมีส่วนช่วยลดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษภายในองค์กร ทั้งนี้ ธนาคารได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงาน น้ำและกระดาษลง ในปี 2562 โดยกำหนดเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดขององค์กร

ธนาคารได้กำหนดนโยบายประหยัดพลังงานซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธนาคารได้ริเริ่มแผนการลดการบริโภคพลังงานเพื่อให้การใช้ทรัพยากรภายในธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นการประหยัดไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ

สำหรับการประหยัดน้ำนั้น ธนาคารได้ติดตั้งหัวก๊อกประหยัดน้ำอัตโนมัติ สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และระบบกำจัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการจัดการของเสีย ธนาคารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่มโครงการ “คิดถุงนะ” เพื่อรณรงค์ให้นำถุงผ้ากลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อใช้กระดาษให้น้อยที่สุด โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรปราศจากกระดาษในอนาคต อีกทั้งได้พัฒนาปรับปรุงระบบงานธนาคารเพื่อสนับสนุนแนวคิดไร้กระดาษ ที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้บนระบบดิจิทัลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางเหล่านี้ส่งผลให้ธนาคารสามารถลดการใช้กระดาษ

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ธนาคารยกระดับความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficient organization) โดยได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสำนึกและให้พนักงานทุกคนมีส่วนช่วยลดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษภายในองค์กร ทั้งนี้ ธนาคารได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงาน น้ำและกระดาษลง ในปี 2562 โดยกำหนดเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดขององค์กร

ธนาคารได้กำหนดนโยบายประหยัดพลังงานซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธนาคารได้ริเริ่มแผนการลดการบริโภคพลังงานเพื่อให้การใช้ทรัพยากรภายในธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นการประหยัดไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ

สำหรับการประหยัดน้ำนั้น ธนาคารได้ติดตั้งหัวก๊อกประหยัดน้ำอัตโนมัติ สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และระบบกำจัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการจัดการของเสีย ธนาคารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่มโครงการ “คิดถุงนะ” เพื่อรณรงค์ให้นำถุงผ้ากลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อใช้กระดาษให้น้อยที่สุด โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรปราศจากกระดาษในอนาคต อีกทั้งได้พัฒนาปรับปรุงระบบงานธนาคารเพื่อสนับสนุนแนวคิดไร้กระดาษ ที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้บนระบบดิจิทัลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางเหล่านี้ส่งผลให้ธนาคารสามารถลดการใช้กระดาษ


ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด