external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ธนาคารยกระดับความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficient organization) โดยได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสำนึกและให้พนักงานทุกคนมีส่วนช่วยลดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษภายในองค์กร ทั้งนี้ ธนาคารได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงาน น้ำและกระดาษลง ร้อยละ 5 ในปี 2562 โดยกำหนดเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญขององค์กร

ธนาคารได้กำหนดนโยบายประหยัดพลังงานซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธนาคารได้ริเริ่มแผนการลดการบริโภคพลังงานเพื่อให้การใช้ทรัพยากรภายในธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นการประหยัดไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ

สำหรับการประหยัดน้ำนั้น ธนาคารได้ติดตั้งหัวก๊อกประหยัดน้ำอัตโนมัติ สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และระบบกำจัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการจัดการของเสีย ธนาคารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่มโครงการ “คิดถุงนะ” เพื่อรณรงค์ให้นำถุงผ้ากลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อใช้กระดาษให้น้อยที่สุด โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรปราศจากกระดาษในอนาคต อีกทั้งได้พัฒนาปรับปรุงระบบงานธนาคารเพื่อสนับสนุนแนวคิดไร้กระดาษ ที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้บนระบบดิจิทัลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางเหล่านี้ส่งผลให้ธนาคารสามารถลดการใช้กระดาษ

ในปี 2564 ธนาคารลดความเข้มข้นการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 35.8 น้ำร้อยละ 39.7 และก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 and 2) ร้อยละ 38.2 เทียบจากปี 2562 สำหรับอาคารสำนักงานใหญ่ ซึ่งบรรลุเป้าหมายรายปี 2564 ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 10 เทียบกับปี 2562 นอกจากนี้ ธนาคารยังมีเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการลดการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 15 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 15 และการใช้น้ำร้อยละ 10 ภายในปี 2569 เมื่อเทียบกับปี 2562

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ธนาคารยกระดับความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficient organization) โดยได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสำนึกและให้พนักงานทุกคนมีส่วนช่วยลดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษภายในองค์กร ทั้งนี้ ธนาคารได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงาน น้ำและกระดาษลง ร้อยละ 5 ในปี 2562 โดยกำหนดเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญขององค์กร

ธนาคารได้กำหนดนโยบายประหยัดพลังงานซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธนาคารได้ริเริ่มแผนการลดการบริโภคพลังงานเพื่อให้การใช้ทรัพยากรภายในธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นการประหยัดไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ

สำหรับการประหยัดน้ำนั้น ธนาคารได้ติดตั้งหัวก๊อกประหยัดน้ำอัตโนมัติ สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และระบบกำจัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการจัดการของเสีย ธนาคารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่มโครงการ “คิดถุงนะ” เพื่อรณรงค์ให้นำถุงผ้ากลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อใช้กระดาษให้น้อยที่สุด โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรปราศจากกระดาษในอนาคต อีกทั้งได้พัฒนาปรับปรุงระบบงานธนาคารเพื่อสนับสนุนแนวคิดไร้กระดาษ ที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้บนระบบดิจิทัลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางเหล่านี้ส่งผลให้ธนาคารสามารถลดการใช้กระดาษ

ในปี 2564 ธนาคารลดความเข้มข้นการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 35.8 น้ำร้อยละ 39.7 และก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 and 2) ร้อยละ 38.2 เทียบจากปี 2562 สำหรับอาคารสำนักงานใหญ่ ซึ่งบรรลุเป้าหมายรายปี 2564 ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 10 เทียบกับปี 2562 นอกจากนี้ ธนาคารยังมีเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการลดการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 15 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 15 และการใช้น้ำร้อยละ 10 ภายในปี 2569 เมื่อเทียบกับปี 2562

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ธนาคารยกระดับความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficient organization) โดยได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสำนึกและให้พนักงานทุกคนมีส่วนช่วยลดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษภายในองค์กร ทั้งนี้ ธนาคารได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงาน น้ำและกระดาษลง ร้อยละ 5 ในปี 2562 โดยกำหนดเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญขององค์กร

ธนาคารได้กำหนดนโยบายประหยัดพลังงานซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธนาคารได้ริเริ่มแผนการลดการบริโภคพลังงานเพื่อให้การใช้ทรัพยากรภายในธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นการประหยัดไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ

สำหรับการประหยัดน้ำนั้น ธนาคารได้ติดตั้งหัวก๊อกประหยัดน้ำอัตโนมัติ สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และระบบกำจัดน้ำเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการจัดการของเสีย ธนาคารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่มโครงการ “คิดถุงนะ” เพื่อรณรงค์ให้นำถุงผ้ากลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อใช้กระดาษให้น้อยที่สุด โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรปราศจากกระดาษในอนาคต อีกทั้งได้พัฒนาปรับปรุงระบบงานธนาคารเพื่อสนับสนุนแนวคิดไร้กระดาษ ที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้บนระบบดิจิทัลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางเหล่านี้ส่งผลให้ธนาคารสามารถลดการใช้กระดาษ

ในปี 2564 ธนาคารลดความเข้มข้นการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 35.8 น้ำร้อยละ 39.7 และก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 and 2) ร้อยละ 38.2 เทียบจากปี 2562 สำหรับอาคารสำนักงานใหญ่ ซึ่งบรรลุเป้าหมายรายปี 2564 ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 10 เทียบกับปี 2562 นอกจากนี้ ธนาคารยังมีเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการลดการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 15 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 15 และการใช้น้ำร้อยละ 10 ภายในปี 2569 เมื่อเทียบกับปี 2562