external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

Exclusive Health & Wellness
code: 200159
48,000 คะแนน

บัตรชีววัฒนะแวลูโกลด์

code: 200159
48,000 คะแนน

บัตรชีววัฒนะแวลูโกลด์ (Value Gold) มูลค่า 5,000 บาท บัตรสมาชิกอายุ 1 ปี สิทธิประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพตลอดอายุการเป็นสมาชิก

 • สิทธิประโยชน์และของสมนาคุณนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve infinite และ ttb reserve signature
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) เป็นผู้ออกบัตรสมาชิกชีววัฒนะและจัดส่งบัตรให้ผู้ถือบัตรทางไปรษณีย์ ใช้เวลาจัดส่ง 10 วันหลังจากแลกรับสิทธิ์
 • กรณีผู้ถือบัตรทำบัตรสมาชิกบัตรชีววัฒนะใหม่ มีค่าธรรมเนียมการออกบัตรสมาชิกใหม่ 100 บาท
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางโรงพยาบาลกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อผู้ถือบัตรแลกรับสิทธิประโยชน์และ/หรือของสมนาคุณแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณในทุกกรณี และหากไม่ได้ใช้สิทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยในทุกกรณี
 • สิทธิประโยชน์และของสมนาคุณนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และห้ามไม่ให้จำหน่าย หรือแลกเปลี่ยน เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ทางธนาคารเป็นเพียงผู้ให้สิทธิพิเศษเท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์ของบัตรชีววัฒนะแวลูโกลด์ คือ
  • ส่วนลด 30% ค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน ใช้สิทธิ์ได้หลังสมัคร 7 วัน
   1. เฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ยกเว้น ค่าห้องคลอด ,ห้องสังเกตอาการ ,ห้องทารกแรกเกิด และ ห้อง Economy
   2. ยกเว้นค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล และอื่น ๆ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
   3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะห้อง VIP, EXTRA และใช้บริการไม่เกิน 4 คืน, สมาชิกอายุน้อยกว่า 4ปี ขอสงวนสิทธิ์รับส่วนลดค่าห้อง 10% เท่านั้น ยกเว้นห้อง Extra และ VIP
   4. โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก สงวนสิทธิ์เฉพาะค่าห้องพักที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทเท่านั้น
   5. โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว้น ICU,CCU,PICU,ASU,NCU,NICU ห้องคู่,ห้อง 3 เตียง, ห้อง Economy และ ห้องอื่น ๆ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • ส่วนลด 10% ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ใช้สิทธิ์ได้หลังสมัคร 7 วัน
  1. ยกเว้นค่าแพทย์, ยาพิเศษ, อุปกรณ์พิเศษ,เวชภัณฑ์พิเศษ, Lab พิเศษ, รายการส่งเสริมการขาย, รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ยา Net Price และหมวดรายการพิเศษตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  2. โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3 และ นวมินทร์ สงวนสิทธิ์ให้ส่วนลดเฉพาะค่ายา ยกเว้น ยารายการพิเศษ ยา Net price และหมวดรายการพิเศษตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. เครือโรงพยาบาลเปาโล รับสิทธิ์ส่วนลดเฉพาะค่ายาตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น ยกเว้น ยารายการพิเศษและวัคซีน
 • ส่วนลด 10% ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ใช้สิทธิ์ได้ทันทีที่สมัคร
  1. ยกเว้นค่าแพทย์, ยาพิเศษ, อุปกรณ์พิเศษ,เวชภัณฑ์พิเศษ ,Lab พิเศษ, รายการส่งเสริมการขาย, รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ยา Net Price และหมวดรายการพิเศษตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  2. โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3 และ นวมินทร์ สงวนสิทธิ์ให้ส่วนลดเฉพาะค่ายา ยกเว้น ยารายการพิเศษ ยา Net price และหมวดรายการพิเศษตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  3. เครือโรงพยาบาลเปาโล รับสิทธิ์ส่วนลดเฉพาะค่ายาตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น ยกเว้น ยารายการพิเศษและวัคซีน
 • ส่วนลด 10% ค่าวัคซีน
  1. ยกเว้น วัคซีนพิเศษ วัคซีนแพคเกจ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ
  2. สามารถใช้บริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
  3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์, โรงพยาบาลบีเอ็นเอช, เครือโรงพยาบาลเปาโล และโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ งดร่วมรายการ
  4. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชาและโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ร่วมรายการเฉพาะบัตร Junior เท่านั้น บัตรประเภทอื่นๆ งดร่วมรายการ
  5. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก มอบส่วนลด10%
 • ส่วนลด 5%-10% ค่าบริการทันตกรรม ดังนี้
  • ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน/ครอบฟัน), ทันตกรรมตกแต่ง, ทันตกรรมรากเทียม 5%
  • ขูดหินปูน และปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก), ทันตกรรมเด็ก, หัตถการอุดฟัน, ทันตกรรมบดเคี้ยว, รักษารากฟัน, ค่าบริการทางทันตกรรม 10%
  1. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย), โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, เครือโรงพยาบาลสมิติเวช, เครือโรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ยกเว้น ค่าอุปกรณ์พิเศษ เครื่องมือพิเศษ ค่าแลปทันตกรรม ค่าเวชภัณฑ์พิเศษเฉพาะราย และค่าทันตสุขภาพ
  2. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2 , 3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว้น รากเทียมและจัดฟันหรือเงื่อนไขอื่นๆตามโรงพยาบาลกำหนด
  3. โรงพยาบาลพญาไท ศรีราช ยกเว้น จัดฟัน, ฟอกสีฟันขาว,รากเทียม และค่าแพทย์
  4. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และ เครือโรงพยาบาลเปาโล ขอสงวนสิทธิ์มอบส่วนลดสำหรับอุดฟัน, ขูดหินปูน และถอนฟันเท่านั้น
  5. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ยกเว้นทันตกรรมรากเทียม
  6. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก และโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายงดร่วมรายการ
 • รับชุดตรวจสุขภาพฟรี (กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ) ชุด Gold Plus 1 ชุด มูลค่า 6,000 บาท*
  1. กรุณาทำนัดหมายเพื่อปรึกษาแพทย์ล่วงหน้า1 วันก่อนรับบริการ
  2. กรณีใช้ไม่ถึงมูลค่าที่ได้รับ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ทอนหรือคืนเป็นเงินสด
  3. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) สามารถใช้บริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชุดตรวจนี้ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ15ปี ขึ้นไป และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ใช้บริการรถเข็นนั่งหรือรถเข็นนอน
  4. ชุดตรวจสุขภาพและวงเงินสุขภาพ กรุณาสอบถามเงื่อนไขการเข้ารับบริการที่เคาน์เตอร์ชีววัฒนะก่อนรับบริการ สอบถามเงื่อนไขการใช้บริการชุดตรวจสุขภาพที่เคาน์เตอร์ชีววัฒนะก่อนรับบริการ เนื่องด้วยแต่ละรพ.อาจมีรายการตรวจที่แตกต่างกัน
 • ส่วนลด 10%* (1 ครั้ง) สำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะภายในวันเดียวกันตามเงื่อนไขที่ รพ.กำหนด
  1. รายการตรวจเพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะ ได้แก่
   • โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย)และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต สามารถใช้บริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเท่านั้นรายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ(Lab) ยกเว้น Lab พิเศษ
   • อุปกรณ์และเครื่องมือตรวจพิเศษบางรายการ ได้แก่ Digital Mammogram with Ultrasound, Upper GI , Ultrasound upper or Lower Abdomen, Ultrasound Whole Abdomen, Bone Densitrometry, Echocardiogram, EST, Calcium score, ThinPrep Pap Test และรายการอื่น ๆ ตามที่รพ. กำหนด
  2. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต สามารถใช้บริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น
 • ส่วนลดห้องพักผู้ป่วยใน 2 คืน คืนละ 1,000 บาท มูลค่ารวม 2,000 บาท(เฉพาะค่าห้องพัก ใช้ได้กรณีรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพเท่านั้น)
  1. วิธีการหักส่วนลดค่าห้องพัก จะต้องนำสิทธิ์นี้มาลดค่าห้อง จากราคาเต็มก่อน แล้วใช้% ส่วนลดค่าห้องของแต่ละบัตรนำมาหักส่วนต่างที่เหลือ
  2. เฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ยกเว้น ค่าห้องคลอด ,ห้องสังเกตอาการ , ห้องทารกแรกเกิด และ ห้อง Economy
  3. ยกเว้นค่าอาหาร, ค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการพยาบาลและอื่น ๆ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  4. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะห้อง VIP, EXTRA และใช้บริการไม่เกิน 4 คืน, สมาชิกอายุน้อยกว่า 4ปี ขอสงวนสิทธิ์รับส่วนลดค่าห้อง 10% เท่านั้น ยกเว้นห้อง Extra และ VIP
  5. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ
  6. โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว้น ICU, CCU, PICU, ASU, NCU, NICU ห้องคู่, ห้อง 3 เตียง, ห้อง Economy และ ห้องอื่น ๆ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  7. หากอัตราค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าสิทธิ์ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่ทอนหรือคืนเป็นเงินสด
  8. ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้ 1,000 - 2,500 บาทต่อ 1 คืน ตามประเภทบัตร
 • ส่วนลดพบแพทย์กรณีผู้ป่วยนอก 3 ครั้ง ครั้งละ 200 บาท มูลค่ารวม 600 บาท*
  1. ใช้กรณีผู้ป่วยนอกเท่านั้น
  2. ยกเว้น ค่าแพทย์ทันตกรรม
  3. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์, โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก, โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3, นวมินทร์ และ เครือโรงพยาบาลเปาโล งดร่วมรายการ
 • ส่วนลด 30% สำหรับเรียกใช้รถรถพยาบาลฉุกเฉินหรือ Mobile CCU / Mobile ICU จำนวน 1 ครั้ง
  1. ใช้เป็นส่วนลดเฉพาะค่ารถเท่านั้น ไม่รวมค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์, ค่าบริการพยาบาล และ ค่าบริการอื่น ๆ
  2. สำหรับใช้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยทั่วประเทศไทย โดยคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง
  3. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่, โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้น
  4. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช งดร่วมรายการ
 • ส่วนลดตรวจหัวใจและหลอดเลือด ด้วย 256-slice CT scan ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ จากอัตราปกติ 1 ครั้ง ครั้งละ 6,500 บาท*
  1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการ
  2. รับบริการได้ที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย)
 • รับบริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากฟรีโดยทันตแพทย์ 1 ครั้ง มูลค่า 400 บาท*
  1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการ
  2. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินและโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย งดร่วมรายการ
  3. หากอัตราค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าสิทธิ์ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ทอน หรือคืนเป็นเงินสด
  4. ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้ 400 บาทต่อครั้ง
 • ส่วนลดรายการฟอกฟันขาวด้วยระบบ Zoom whitening จากอัตราปกติ 1 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท*
  1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการ
  2. หากอัตราค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าสิทธิ์ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ทอน หรือคืนเป็นเงินสด
  3. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย) และโรงพยาบาลพญาไท 2 ใช้ในกรณีฟอกสีฟันที่มีมูลค่าเกิน 10,000บาท และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
  4. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่, โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์, โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก, โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา, โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี, โรงพยาบาลบีเอ็นเอช, โรงพยาบาลพญาไท 1, โรงพยาบาลพญาไท 3, โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์, โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์และโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย งดร่วมรายการ
  5. ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้ 2,000 บาทต่อครั้ง
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกี่ยวกับบัตรชีววัฒนะแวลูโกลด์ https://www.bangkokhospital.com/about-us/chivawattana-card
 • หมายเหตุ
  1. (*) สามารถเปลี่ยนมือผู้ใช้ได้
  2. บัตรสมาชิกนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชาวไทย และชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักถาวรหรือมีใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ในประเทศไทยเท่านั้น
  3. บัตรนี้จะระบุวันหมดอายุไว้บนหน้าบัตร ถือเป็นการสิ้นสุดการใช้บริการสิทธิประโยชน์
 • ตรวจสอบคะแนนสะสมและทำรายการแลกคะแนนสะสม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ttb reserve line 02-010-1428

 

คุณสมบัติผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb reserve

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02 010 1428