external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

Exclusive Hotel & Travel
Code : 200497
12,000 คะแนน

รถลีมูซีน Toyota Camry

Code : 200497
12,000 คะแนน

รถรับส่ง 1 เที่ยวการเดินทาง (ผู้โดยสาร 3 ท่าน กระเป๋าเดินทาง 28" จำนวน 2 ใบ)

 • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve infinite และ ttb reserve signature
 • กรุณาแสดง SMS หรือ E-mail ยืนยันการสำรองบริการแก่พนักงานขับรถก่อนรับบริการ
 • กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางสำหรับการเดินทางรับส่งจากสนามบิน และอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทางสำหรับการเดินทางรับส่งพื้นที่อื่น ๆ หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ถือว่าเป็นการ No Show ผู้ถือบัตรจะถูกตัดสิทธิ์การให้บริการครั้งนี้และถือว่าผู้ให้บริการได้ให้การบริการเรียบร้อยแล้ว
 • กรณียกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงการสำรองสิทธิ์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสม ทั้งนี้ผู้ถือบัตรเครดิตสามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน
 • กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการที่ผู้ถือบัตรอัพเกรดรถ หรือ ใช้บริการออกนอกพื้นที่ ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ส่งลิงค์ payment gateway (2C2P) ให้ผู้ถือบัตรโดยตรงเพื่อชำระส่วนต่าง
 • ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าน้ำมันและค่าทางด่วนแล้ว
 • เมื่อผู้ถือบัตรแลกรับสิทธิประโยชน์แล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ในทุกกรณี และหากไม่ได้ใช้สิทธิ์ตามวันและเวลาที่จอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยในทุกกรณี
 • สิทธิประโยชน์นี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และห้ามจำหน่าย หรือแลกเปลี่ยน เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับการรับหรือส่งผู้ป่วยโควิด 19 ในทุก ๆ กรณี
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ทางธนาคารเป็นเพียงผู้ให้สิทธิพิเศษเท่านั้น โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางธนาคาร
 • ตรวจสอบคะแนนสะสมและทำรายการแลกคะแนนสะสม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ttb reserve line 02-010-1428
 • รายละเอียดกรณีรับ-ส่งสนามบิน โดยต้นทาง หรือปลายทางอยู่ที่สนามบินดอนเมือง และสุวรรณภูมิ หรือสนามบินประจำจังหวัด เท่านั้น
 • ธนาคารขอแจ้งปรับ คะแนนสะสมสำหรับการแลกสิทธิ์เข้าใช้บริการรถลีมูซีน Toyota Camry 1 เที่ยว เป็น 12,000 คะแนน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
  • สำรองบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
  • ให้บริการในพื้นที่ต้นทาง หรือปลายทางจากสนามบิน ดังนี้
   • กรุงเทพฯ และปริมณฑล, จ. นนทบุรี, จ. สมุทรปราการ, จ. ปทุมธานี, จ. สมุทรสาคร, จ. นครปฐม ได้แก่ พื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี และ อำเภอพุทธมณฑล และ จ. สมุทรสงคราม เท่านั้น
   • สนามบินต่างจังหวัด พื้นที่เชียงใหม่, เชียงราย, อุดรธานี, ขอนแก่น, หาดใหญ่ สงขลา, สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต, และกระบี่ ให้บริการในพื้นที่รับหรือส่งในพื้นที่ตัวเมืองเท่านั้น และสงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะรถ Toyota Altis เท่านั้น
  • จุดนัดพบ
   • สนามบินดอนเมือง เที่ยวบินในประเทศ: บริเวณ Airport Information Counter อาคาร 2 ชั้น G (ภายในอาคาร)
   • สนามบินดอนเมือง เที่ยวบินระหว่างประเทศ: บริเวณประตู 3 อาคาร 1 ชั้น G (ภายในอาคาร)
   • สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ: บริเวณประตู 4 ชั้น 2 (ภายในอาคาร)
  • เจ้าหน้าที่สนามบินจะรอพบท่านอยู่เป็นเวลา 2 ชั่วโมงหลังจากเครื่องลงจริง หากภายใน 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่สนามบินไม่สามารถติดต่อท่านได้หรือท่านไม่แสดงตน ตามที่นัดหมายไว้ ( No-Show) ผู้ถือบัตรจะถูกตัดสิทธิ์การให้บริการครั้งนี้และถือว่าผู้ให้บริการได้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว
 • รายละเอียดเพิ่มเติมกรณีรับ-ส่งพื้นที่อื่น ๆ
  • สำรองบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
  • ให้บริการระยะทางไม่เกิน 95 กม. โดยให้บริการในพื้นที่ ดังนี้ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับพื้นที่เชียงใหม่, ภูเก็ต, สงขลา และ อุดรธานี จะให้บริการเฉพาะรถ Toyota Altis เท่านั้น
  • รถลีมูซีนจะรอผู้ถือบัตรอยู่สูงสุดเป็นเวลา 30 นาที นับจากเวลานัดรับ หากภายใน 30 นาทีนี้ พนักงานขับรถไม่สามารถติดต่อท่านได้หรือผู้ถือบัตรไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) ผู้ถือบัตรจะถูกตัดสิทธิ์การให้บริการครั้งนี้และถือว่าผู้ให้บริการได้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว

 

คุณสมบัติผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb reserve

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02 010 1428