external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

Airport Premium Service 200516

Exclusive Hotel & Travel
Code : 200516
37,000 คะแนน

บริการรถไฟฟ้า Buggy พร้อมผู้ช่วยส่วนบุคคล ขาเข้าในประเทศ สำหรับ 2 ท่าน

Code : 200516
37,000 คะแนน


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ :

 • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve infinite และ signature โดยสามารถใช้บริการได้ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม
 • คะแนนจะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve infinite และ signature โดย ตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และคะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ระยะเวลาแลกคะแนนสะสมรับบริการ AOT Premium Service ระหว่างวันที่ 7 พ.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67 เท่านั้น
 • การใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ใช้สิทธิ์เป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • บริการ AOT Premium Service สามารถให้บริการได้ในเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตภายในสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น
 • ผู้ช่วยส่วนบุคคลและรถไฟฟ้า Buggy จะรอผู้โดยสารที่จุดนัดพบ และช่วยเหลือผู้โดยสารในกระบวนการต่าง ๆ ภายในสนามบิน รวมถึงนำผู้โดยสารไปยังจุดให้บริการรถโดยสาร บริการรถไฟฟ้า Buggy อาจจะมีช่วงเวลารอรับบริการ ภายใน 15 นาทีนับจากนัดหมาย โดยขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้โดยสารในสนามบิน
 • จำกัดจำนวนกระเป๋าเดินทางเช็คอินจำนวน 2 ใบต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน ซึ่งจำกัดความกว้าง + ความยาว + ความสูง รวมกันไม่เกิน 158 ซม. หรือขนาดกระเป๋าไม่เกิน 30 นิ้ว ทั้งกระเป๋าถือและกระเป๋าลาก และน้ำหนักไม่เกิน 38 กิโลกรัม กระเป๋าเดินทางเพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่ระบุ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 500 บาทต่อใบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่รวมกระเป๋า Carry On
 • อนุญาตให้มีผู้ติดตามเป็นเด็ก 1 ท่าน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 5 ปีและมีส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • AOT Premium Service ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบริการสำหรับผู้โดยสารหรือกระเป๋าเดินทางที่เกินจำนวนที่ระบุในการจอง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการให้บริการ
 • สามารถเปลี่ยนแปลงตารางการจองบริการได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาตามตารางบิน โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ ในกรณีผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้ จะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาตามตารางของเที่ยวบิน
 • เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
 • Buggy ไม่สามารถให้บริการได้ในกรณีเที่ยวบินที่ลงจอดที่ประตูD4, D6, Bus Gate ที่อาคารผู้โดยสารหลัก และประตู S101-S128 ที่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) เนื่องจากอยู่ใกล้กับพื้นที่ตรวจคนเข้าเมือง
 • กรณีกระเป๋าเดินทางเพิ่มเติมใดๆ ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่ระบุ (รวมถึงสัมภาระเกินขนาด) จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 500 บาทต่อใบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยสามารถชำระได้โดยตรงกับผู้ให้บริการ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ทางธนาคารเป็นเพียงผู้ให้สิทธิพิเศษเท่านั้น
 • หากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ให้บริการ ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บลูกค้าภายใน 10 วันหลังจากใช้บริการ ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างด้วยตนเอง โดยทางบริษัทฯ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ส่งลิงค์ payment gateway (2C2P) ให้ผู้ถือบัตร ttb reserve โดยตรงเพื่อชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
 • สามารถสอบถามรายละเอียดเงื่อนไข และรายละเอียดสิทธิพิเศษก่อนแลกรับสิทธิ์ได้ที่ ttb reserve line 02-010-1428