external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

Financial Growth
Code: 000107
10,000 คะแนน

Cash Back (กองทุน)

Code: 000107
10,000 คะแนน

แลกรับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท เมื่อซื้อกองทุนรวมกับ ttb


เงื่อนไขและข้อกำหนด :

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve infinite และ บัตรเครดิต ttb reserve signature เท่านั้น
 • ใช้คะแนนสะสม 10,000 คะแนน เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต 1,200 บาท เมื่อซื้อกองทุนรวมทุกกองทุนที่ธนาคารเป็นตัวแทนการขายตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของธนาคาร www.ttbbank.com ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 67 – 29 ธ.ค. 67 ทั้งนี้ยอดซื้อกองทุนรวมจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าเครดิตเงินคืน
 • ยอดซื้อกองทุนรวมจะต้องทำภายใต้บัญชีหน่วยลงทุนทีมีชื่อและนามสกุลเดียวกับชื่อผู้ถือบัตรเครดิต โดยนับรวมยอดซื้อจากบัญชีหน่วยลงทุนที่เป็นบัญชีร่วมด้วย
 • สามารถแลกรับเครดิตเงินคืนได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำรายการซื้อกองทุนรวม ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 15 วันหลังจากการแลกคะแนน
 • ในกรณีผู้ถือบัตรที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนกับธนาคารหรือยังไม่มีการลงทุนกับบลจ.ที่ต้องการซื้อหน่วยลงทุนมาก่อน ผู้ถือบัตรต้องดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนก่อน โดยสามารถเปิดบัญชีกองทุนผ่าน แอป ttb touch และสาขาธนาคารทั่วประเทศ
 • ผู้ถือบัตรสามารถซื้อกองทุนรวมผ่านบัตรเครดิต ได้เฉพาะกองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรเท่านั้น และจะไม่ได้รับคะแนนสะสม รวมถึงไม่สามารถทำรายการขอผ่อนชำระได้ทุกกรณี
 • การแลกคะแนนสะสม ผู้ถือบัตรจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตที่เป็นปกติ ไม่ผิดนัดชำระหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นใดกับธนาคาร ไม่มียอดค้างชำระเกินวงเงินที่ได้รับ และต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอในการขอแลกคะแนน รวมทั้งยังคงสถานะการเป็นผู้ถือบัตร ณ วันที่ขอแลกคะแนนสะสม
 • เมื่อทำรายการแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนแล้ว ผู้ถือบัตรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิกรายการแลกคะแนนสะสมในกรณีที่คะแนนสะสมในบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรมีไม่เพียงพอ
 • สอบถามรายละเอียดและแลกคะแนนสะสมได้ที่ ttb reserve line 02-010-1428
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่ม รวมทั้งเสียภาษีสำหรับกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน / กรณีกองทุนรวมที่มีการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • สอบถามข้อมูลการลงทุน และรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ttb investment line โทร 1428 กด #4 ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร, ทีทีบีทุกสาขา หรือติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนส่วนบุคคลของท่าน

 

คุณสมบัติผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb reserve

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02 010 1428