external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นนโยบายฉบับนี้เป็นนโยบายหลักของ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ธนาคารและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารทุกฝ่าย ประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ นักลงทุน หน่วยงานทางการ และสังคมโดยรวม โดยมีแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ


นโยบายฯ ฉบับนี้กำหนดขึ้น โดยครอบคลุมถึงกรรมการและพนักงานของธนาคารในการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยธนาคารจะไม่ยอมให้มีการให้ หรือรับสินบน หรืออามิสสินจ้าง หรือผลตอบแทน ทั้งกรรมการและพนักงาน จะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบหลักการและแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้พนักงานยึดมั่นในความถูกต้องตามหลักการที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของธนาคาร รวมถึง มีบทลงโทษสำหรับพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้


1. วัตถุประสงค์

  1.1 เพื่อเป็นนโยบายหลักของธนาคารในการนำไปปฏิบัติ เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าธนาคารเป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสปราศจากการคอร์รัปชั่น


  1.2 เพื่อให้กรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัตินโยบายอย่างเคร่งครัด รวมถึงตระหนักถึงการมีส่วนร่วมที่จะรับผิดชอบในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น มิให้เกิดขึ้นภายในธนาคาร


  1.3 เพื่อให้การตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นไปอย่างรัดกุมรอบคอบและเหมาะสม


  1.4 เพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และสอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณ


  1.5 เป็นกรอบสนับสนุนในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในธนาคาร และเป็นแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ และพนักงานทุกระดับ


2. คำจำกัดความ

  2.1 ธนาคาร หมายถึง ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)


  2.2 กรรมการ หมายถึง กรรมการธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)


  2.3 พนักงาน หมายถึง พนักงานทุกระดับที่ธนาคารได้รับเข้าทำงานเป็นพนักงาน และได้รับเงินเดือนตอบแทนจากธนาคาร


  2.4 บริษัทย่อย หมายถึง กิจการซึ่งธนาคารถือหุ้นเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 50 หรือกิจการที่ธนาคารมีอำนาจในการจัดการ


  2.5 คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การให้ เช่น การให้คำมั่นสัญญา การกระทำ (รวมถึงการคาดหวัง) ที่จะได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ (เงินสด ของขวัญของกำนัล สินเชื่อ ของรางวัล ค่าตอบแทน การเลี้ยงรับรอง หรือการปฏิบัติเพื่อเอื้อประโยชน์) จากการให้สินบน และอามิสสินจ้าง หรือการรับ เช่น การรับสินบน การรับอามิสสินจ้าง การร้องขอ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการให้หรือรับดังกล่าว โดยธนาคาร กรรมการ หรือพนักงานของธนาคาร หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานดังกล่าว หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นั้น ทำให้เกิดการกระทำที่ไม่สอดคล้องหรือละเมิด กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และคำสั่งของธนาคาร หรือการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม หรือเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรือ ทำให้ธนาคารได้รับความเสียหาย3. แนวทางการปฏิบัติ

  3.1 นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมสำหรับกรรมการและพนักงานของธนาคาร ในการห้ามไม่ให้กระทำการคอร์รัปชั่น รวมถึงการให้ หรือรับสินบน หรืออามิสสินจ้าง หรือผลตอบแทน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ส่วนตน พวกพ้อง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคคลภายนอก


  3.2 กรรมการและพนักงานต้องไม่ละเลย ละเว้น หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นเหตุการณ์หรือการกระทำภายในธนาคารที่บ่งบอกหรือเข้าข่ายว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบของธนาคาร และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง


  3.3 ธนาคารจะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวกับธนาคารต่อผู้บังคับบัญชา รวมถึงบุคคลที่ให้ข้อมูลการคอร์รัปชั่น โดยการแจ้งเบาะแส (Whistleblower) แม้ว่าการกระทำเหล่านั้นจะทำให้ธนาคารเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยจะไม่มีการลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน


  3.4 กรณีกรรมการกระทำการอันเป็นความผิดหรือทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการธนาคารจะทำการพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม


  3.5 กรณีพนักงานฝ่าฝืนกฎระเบียบธนาคารโดยกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำที่ผิดต่อวินัยตามจรรยาบรรณพนักงาน จะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด และหากเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมาย จะต้องถูกพิจารณาและได้รับโทษตามกฎหมายด้วย


  3.6 ธนาคารจะให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจในนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นกับพนักงาน บุคคลภายนอก และสาธารณชน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของธนาคาร หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่จะต้องติดต่อธุรกิจหรือใช้บริการกับธนาคาร


  3.7 ธนาคารจะไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมกับธุรกิจที่เข้าข่ายสงสัยว่าจะนำไปสู่การคอร์รัปชั่น


  3.8 ธนาคารมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมขององค์กรในการที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและให้พนักงานทุกคนตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในองค์กรไม่ว่าจะเกิดจากการทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือภายในธนาคาร


  3.9 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จะดำเนินการควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติเรื่อง การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินของธนาคาร


  3.10 ธนาคารจัดให้มีระบบการรับข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส ทั้งจากภายในและภายนอกธนาคาร เช่น ผ่าน Website ของธนาคาร ที่ https://www.ttbbank.com/th/about-us/whistleblower-detailรวมทั้งมีขั้นตอนการควบคุมภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการทางบัญชี และการสอบสวนการทุจริตต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและประเมินผลการดำเนินธุรกิจของธนาคารให้มีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น


  3.11 ธนาคารจะได้มีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นในช่องทางการเผยแพร่เอกสารของธนาคาร ซึ่งเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับพนักงานและสาธารณชน และกำหนดให้กำกับการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานที่พนักงานสามารถขอคำแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นได้ภายใต้การรักษาความลับในเรื่องต่าง ๆ4. การดำเนินการตามนโยบาย

  4.1 การดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายฉบับนี้ เป็นแนวทางเดียวกับที่กำหนดในจรรยาบรรณ นโยบายกำกับดูแลกิจการของธนาคาร นโยบาย หรือระเบียบใด ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร รวมถึงระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติที่ธนาคารจะกำหนดขึ้นต่อไป


  4.2 ธนาคารจัดให้มีขั้นตอน และกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ได้แก่ การสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร โดยเฉพาะงานที่ต้องมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้าน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ผลตอบแทน การให้ความเป็นธรรม และกระบวนการลงโทษพนักงาน


  4.3 ธนาคารจะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นในภาพรวมประจำทุกปี รวมทั้งพิจารณากำหนด หรือปรับปรุงมาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นสำหรับทุกหน่วยงาน และรวมถึงหน่วยงาน หรือการทำธุรกรรมที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดการคอร์รัปชั่น


  4.4 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน สำหรับเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น การให้และรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุน หรือเงินบริจาคแก่พรรคการเมือง หรือกิจกรรมทางการเมือง และการจัดหา กรรมการและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน การดำเนินงาน กระบวนการ การสอบทาน การควบคุม และการรายงานที่ระบุในนโยบายนี้ จรรยาบรรณ หรือนโยบาย หรือเอกสารกำกับดูแลกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง


  4.5 ธนาคารจะจัดให้มีการอบรมและชี้แจงในเรื่องของนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ในการปฐมนิเทศให้กับกรรมการและพนักงานใหม่ โดยจะต้องชี้แจงในรายละเอียดเพื่อให้สามารถนำไปปฎิบัติได้อย่างเหมาะสม รวมถึงต้องมีการสื่อสาร และชี้แจงบทลงโทษของธนาคารหากไม่ปฎิบัติตามที่ธนาคารกำหนด


  4.6 ธนาคารได้มีการจัดทำแผน และมีการฝึกอบรมให้กับกรรมการและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเน้นย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารในอันที่จะรับผิดชอบต่อนโยบายฉบับนี้ และเพื่อส่งเสริมให้ธนาคารมีวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการคอร์รัปชั่น


  4.7 ในกรณีที่พบประเด็นสำคัญ หรือเร่งด่วนที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชั่น พนักงานจะต้องรายงานเหตุการณ์ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้นสังกัด หรือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกำกับการปฏิบัติงาน


  4.8 มาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต้องจัดทำเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายในและระเบียบของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยธนาคารมีการจัดทำแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึงการตรวจสอบตามหลักการควบคุมภายในของธนาคาร และได้จัดทำเป็นเอกสาร ธนาคาร มีการประกาศให้พนักงานในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยสม่ำเสมอ


  4.9 ให้นโยบายฉบับนี้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่นสำหรับบริษัทย่อยของธนาคาร โดยธนาคารจะต้องทำการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้บริษัทย่อยนำนโยบายฉบับนี้ไปจัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นของตนเอง และขอรับการรับรอง โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องมีแนวทางการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นของธนาคาร


  4.10 ทุกหน่วยงานของธนาคารจะต้องพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเอกสารการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นฉบับนี้