external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

จรรยาบรรณพนักงาน


 

ธนาคารของเราเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้นจึงยึดถือการรักษาปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารเป็นหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารสามารถดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และภาพพจน์ที่ดี ในการเป็นธนาคารที่มั่นคง มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร ดังนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบธนาคาร รวมทั้งนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นของธนาคารแล้ว พนักงานยังต้องยึดหลักจรรยาบรรณเพื่อการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า รวมทั้งเพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของธนาคารให้เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนด้วย


บุคคลที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานฉบับนี้


พนักงานที่ธนาคารได้รับเข้าทำงานเป็นพนักงาน และได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนจากธนาคาร รวมถึงพนักงานบริษัทในกลุ่มของธนาคาร


การปฏิบัติตนในหน้าที่และความรับผิดชอบ


จรรยาบรรณพนักงานเป็นกรอบปฏิบัติที่จะทำให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อให้มีบรรยากาศของการทำงานที่ดี เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของการเป็นองค์กรที่ดี และเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ดังนั้น พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

 1. ทำความเข้าใจเนื้อหาจรรยาบรรณพนักงาน
 2. ทบทวนความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณพนักงานสม่ำเสมอ
 3. เมื่อมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา
 4. แจ้งผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือขัดต่อจรรยาบรรณพนักงาน
 5. ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ กับบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากธนาคาร

การรายงานกรณีที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือขัดต่อจรรยาบรรณพนักงาน

ผู้พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือขัดต่อจรรยาบรรณพนักงาน สามารถให้ข้อมูล หรือร้องเรียนไปยังทุกช่องทางของทางธนาคาร เช่น รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของพนักงานผู้พบเห็น หรือแจ้งทรัพยากรบุคคล หรือส่งข้อมูลผ่านทาง Whistle Blowing หรือ Incident Report ฯลฯ


1. ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์เป็นจรรยาบรรณพื้นฐานที่ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ความซื่อสัตย์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานทุกคนต้องมีและต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกตามวัฒนธรรมองค์กร เรื่องการยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity) และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส

 • ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน และมีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน
 • เข้าใจลูกค้าแต่ละกลุ่ม แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ที่สำคัญคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นจริง ไม่บิดเบือน รวมถึงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินได้อย่างมืออาชีพ
 • ไม่ทุจริต คอร์รัปชั่น แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
 • ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่งธนาคาร เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของทีเอ็มบีธนชาต
 • หากพบเห็นการทุจริตให้แจ้งเบาะแสผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร เพื่อให้ทีเอ็มบีธนชาตเป็นธนาคารที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

2. การรักษาความลับ

พนักงานต้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับมิให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อธนาคาร หรือผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร ทั้งข้อมูลของลูกค้า และข้อมูลของธนาคารทั้งในขณะที่ตนเองเป็นพนักงาน และพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

 • ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการนำข้อมูลธุรกิจของลูกค้า ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงรายการทางบัญชีของลูกค้า ไปแสวงหาผลประโยชน์ทั้งของส่วนตนและของผู้อื่น
 • ไม่สนทนา หรือพูดคุยกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือพนักงานสถาบันการเงินอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับของธนาคารที่อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งอาจจะส่งผลเสียหายต่อธนาคาร
 • ไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญของธนาคารโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าบุคคลที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีสิทธิได้รับข้อมูลหรือไม่
 • ระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลผ่านทางอีเมลไปยังบุคคลทั้งภายในและภายนอกถึงผู้รับจำนวนมากในคราวเดียว เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงในการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและธนาคาร และการส่งข้อมูลลูกค้าต่อให้ผู้อื่นต้องไม่กระทบความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

3. การใช้ข้อมูลภายใน

พนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของธนาคารเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร โดยเฉพาะเรื่อง Insider Trading

 • ไม่นำข้อมูลภายในที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน (Unpublished Price Sensitive Information) ไปซื้อ ขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย หลักทรัพย์ของธนาคาร หรือบริษัทที่เป็นลูกค้าของธนาคาร เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
 • ปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อ/ขายและลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคารสำหรับพนักงานธนาคาร และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ตำแหน่งในทางมิชอบ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ การดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางสายเลือด หรือทางอื่นใด ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สูงสุดของธนาคาร

 • แจ้งให้ลูกค้าและผู้บังคับบัญชาทราบทันทีหากตำแหน่งความรับผิดชอบมีผลอันจะเอื้อหรือขัดประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือคนที่รู้จัก เพื่อความโปร่งใส และไม่เกิดกรณีขัดแย้งในภายหลัง
 • ในกรณีที่ธนาคารจะมีการทำรายการกับธุรกิจหรือกิจการที่พนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวมีความเกี่ยวข้อง หากพนักงานอยู่ในสถานะที่รับทราบและเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว พนักงานพึงเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวให้ธนาคารทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารอย่างเคร่งครัด
 • ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งความรับผิดชอบ ดำเนินการใดๆ ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง ครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือคนที่รู้จัก เช่น เรียกร้องผลประโยชน์หรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัทของลูกค้า กู้ยืมเงินจากลูกค้า ให้ความสะดวกทางธุรกิจแก่ลูกค้าโดยขัดต่อระเบียบของธนาคาร หรือละเลยไม่ติดตามลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร ฯลฯ
 • ห้ามพนักงานนำบัญชีของตนเองไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ (ฝาก ถอน จ่าย โอน ฯลฯ) เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น และ/หรือ เพื่อเป็นตัวแทนทำธุรกรรมให้บุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารได้
 • ระมัดระวังเกี่ยวกับการให้กู้เงินหรือให้ยืมเงินกันระหว่างพนักงาน โดยผู้ให้กู้หรือยืมควรทราบวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการกู้หรือยืมเงิน เพราะหากธนาคารตรวจพบเหตุการณ์กระทำความผิดทางวินัยที่เกี่ยวเนื่องจากการให้กู้หรือยืมดังกล่าว และพนักงานไม่สามารถชี้แจงหรือพิสูจน์ให้ธนาคารทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนได้ จะถือว่าพนักงานมีความผิดทางวินัยด้วย

5. การให้ หรือการรับของขวัญ หรือของกำนัล การเลี้ยง หรือการรับเลี้ยงจากบุคคลอื่น

ธนาคารกำหนดให้การให้ หรือการรับของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยง หรือการรับเลี้ยง กระทำได้ในวิสัยที่สมควร และต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของธนาคารไม่ว่ารูปแบบใด ๆ รวมทั้งการไม่ให้ หรือการรับสินบน

 • ไม่รับเงินสด หรือของขวัญที่ใกล้เคียงเงินสด เช่น เช็คของขวัญ เช็คเงินสด หรือสิ่งมีค่าใด ๆ จากบุคคลอื่น
 • ไม่รับของขวัญ หรือของกำนัล หรือรับเลี้ยงจากบุคคลอื่น หรือรับข้อเสนอพิเศษอื่นใดโดยมิชอบ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ผิดไปจากเงื่อนไขของธนาคาร

6. การทำงานภายนอกธนาคาร

การทำงานนอกเวลางาน พนักงานสามารถกระทำได้โดยลักษณะของงานนั้น ๆ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์หรือชื่อเสียงของธนาคาร รวมทั้งต้องไม่หาประโยชน์จากการใช้ชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ข้อมูล หรือทรัพย์สินของธนาคาร

 • พนักงานที่เป็นผู้บริหารระดับสูง (ตามที่ธนาคารกำหนด) ต้องรายงานการถือหุ้นในกิจการอื่น หรือการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจการที่ได้รับผลประโยชน์ ให้ธนาคารทราบตามระเบียบของธนาคาร
 • ไม่เป็นพนักงานประจำ หรือเป็นพนักงานชั่วคราวในองค์กรหรือบริษัทอื่น หรือทำงานส่วนตัวที่มีผลกระทบต่อการทำงานในธนาคาร

7. การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร และการทำกิจกรรม

ธนาคารสนับสนุนให้มีการทำกิจกรรมและสื่อสารอย่างเปิดกว้าง (Open Communications) พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตามพนักงานต้องมีความระมัดระวังในการสื่อสารและการร่วมกิจกรรมเพื่อไม่ให้เกิด ความเสียหายต่อภาพพจน์และชื่อเสียงของธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นช่องทางที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึง อีเมล แชท บล็อก หรือ การโพสต์ข้อความบนสังคมออนไลน์ทั้งหมด เนื่องจากพนักงานทุกคนเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของธนาคาร

 • ใช้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ ทั้งการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งการพูด การเขียนและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
 • พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในองค์กรท้องถิ่น หรือมีบทบาทโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมทางการเมือง ต้องแจ้งให้องค์กรนั้นๆ ทราบว่าเป็นการเข้าร่วมส่วนตัว มิใช่ในฐานะตัวแทนของธนาคาร และต้องรายงานให้ธนาคารทราบก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ
 • ระมัดระวังการใช้ข้อความ หรือ วาจา ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ อาทิ การกระจายข่าวลือที่ไม่เป็นจริง ข้อความยั่วยุ ให้ร้าย ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของตนเอง องค์กร หรือก่อให้เกิดความแตกแยก เสียหายและละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ตระหนักอยู่เสมอว่าการสื่อสารผ่านช่องทางอีเมลและสังคมออนไลน์ เช่น Facebook หรือ Twitter สามารถกระจายไปในสังคมวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ยากต่อการควบคุม ดังนั้นการโพสต์ข้อความ หรือความคิดเห็นใด ๆ โดยไม่ระมัดระวัง หรือใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อพนักงาน ธนาคาร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ไม่เขียนบทความเผยแพร่สู่สาธารณชนทั่วไปผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือทำสื่อการสอนเมื่อ เป็นวิทยากร เป็นอาจารย์ โดยใช้ข้อมูลภายในที่เป็นความลับของธนาคาร ยกเว้น ได้รับอนุญาตจากธนาคารแล้วเท่านั้น และในการให้ความเห็นใด ๆ ในบทความเผยแพร่ดังกล่าว จะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นความเห็นส่วนตัวมิใช่ความเห็นของธนาคาร

8. การดูแลแบรนด์

Make REAL Change มีความสำคัญมากกว่าแค่ สัญลักษณ์หรือสโลแกน แต่เป็นความรู้สึก และประสบการณ์ที่ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปจะมีต่อทีเอ็มบีธนชาต ไม่ว่าจะเป็นจากพนักงาน สินค้า บริการ หรือชื่อเสียงขององค์กร ดังนั้น ในฐานะของพนักงานทุกคน เราจึงมีหน้าที่ ที่จะร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวทางของทีเอ็มบีธนชาต

 • ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีของทีเอ็มบีธนชาตผ่านทุกช่องทางทั้งในรูปแบบการให้บริการของพนักงาน และโซลูชันทางการเงินที่ครบถ้วน เพื่อเปลี่ยนให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น
 • ปฏิบัติตามคู่มือการใช้สัญลักษณ์ของแบรนด์ในการสื่อสาร (โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการนำสัญลักษณ์โลโก้ สโสแกน หรือสีของธนาคารไปใช้)
 • ไม่นำสัญลักษณ์โลโก้ สโลแกน หรือ อัตลักษณ์ของแบรนด์ไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร หรืออ้างอิงถึงแบรนด์ในทางที่ผิด หรือนำแบรนด์ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
 • รายงานเมื่อพบการใช้แบรนด์ที่ไม่เหมาะสม

9. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของธนาคาร

ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการต่าง ๆ ซึ่งมีกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ธนาคารต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน พนักงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานของธนาคาร จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ธนาคารกำหนด

 • หาความรู้ในเรื่องกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ นโยบายและระเบียบต่าง ๆ ของธนาคาร ที่เกี่ยวข้องกับตัวพนักงาน และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
 • รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง โดยไม่มีข้ออ้างว่าไม่รู้กฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ นโยบายและระเบียบต่าง ๆ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ให้บริการลูกค้าโดยตรง เช่น ตรวจสอบตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามเกณฑ์ Customer Due Diligence (CDD) และ Know Your Customer (KYC) อย่างเคร่งครัดในการทำธุรกรรมใดๆ ให้ลูกค้า

10. การดูแลรักษาทรัพย์สินของธนาคาร

ทรัพย์สินของธนาคาร ประกอบด้วย สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ค่าความนิยม ข้อมูลลูกค้า สัญญา แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ดังนั้นพนักงานควรช่วยกันดูแล รักษา ในการใช้ทรัพย์สินของธนาคารอย่างระมัดระวังและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในที่นี้จะเน้นย้ำเรื่องอุปกรณ์สารสนเทศ เป็นสำคัญ

 • อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของธนาคารมีไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ พนักงานต้องใช้อย่างถูกต้องตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร รวมถึงมีหน้าที่ปกป้อง ดูแลรักษาให้พ้นจากการถูกลักข้อมูลหรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของธนาคาร
 • ไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคาร หรือดาวน์โหลด เก็บรักษา หรือส่งต่อข้อความใดที่ไม่เหมาะสมทางระบบคอมพิวเตอร์
 • ไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางธนาคารเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงาน หรือกับระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์

11. การประพฤติตนไม่เหมาะสม และการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

การปฏิบัติที่ดีต่อกันด้วยความสุภาพ เคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพเรื่องสิทธิมนุษยชน จะเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน พนักงานทุกคนจึงต้องปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ไม่แสดงพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นที่ส่อไปในทางเพศในสถานที่ทำงาน

 • ให้ความเคารพ ให้เกียรติผู้อื่น และคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น รวมทั้งช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของพนักงาน หากพบว่ามีพนักงานรายใดที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม พึงรายงานให้ธนาคารทราบ
 • ไม่นำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาภายในธนาคารเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหัวหน้า หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเวลาทำงาน ยกเว้น ในกรณีมีงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ ภายในธนาคารที่จำเป็นต้องมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของงานดังกล่าว
 • ไม่เล่นการพนันทุกประเภทภายในธนาคาร ทั้งในและนอกเวลาทำการ
 • ไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น เช่น การกระทำด้วยการสัมผัสทางกาย วาจา และพฤติกรรมอื่นใดที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศอันผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์ หรือเดือดร้อนรำคาญ
 • ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการเลือกปฏิบัติ ทั้งคำพูดและการกระทำเพราะความแตกต่างเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ การศึกษา เพศ ความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม

12. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธนาคารมุ่งเน้นเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มอบประโยชน์ให้กับชุมชน โดยไม่ได้หวังผลตอบแทน พนักงานต้องมีจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งโดยส่วนตัว ตลอดจนมีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคาร

 • สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม FAI-FAH มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนตามความเหมาะสม
 • ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่
 • สนับสนุนและเปิดโอกาสให้สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เข้าร่วมกิจกรรมของธนาคารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน ลดปริมาณขยะที่เกิดจากการทำงาน


ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด