external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

จรรยาบรรณกรรมการธนาคาร

 

กรรมการธนาคารเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นผู้นำธนาคารไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเป็นผู้กำหนดแนวนโยบายและชี้นำพฤติกรรมของ บุคลากรในธนาคารให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง รวมถึงกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของธนาคารให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) กรรมการจึงจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแลให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ที่กำหนดไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย


ดังนั้น กรรมการจึงต้องดำรงไว้ซึ่งศีลธรรมและจรรยาบรรณในระดับสูงตลอดจนดำรงตนหรือประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ ทั้งนี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับพนักงานของธนาคารทุกระดับโดยมีหลักสำคัญ ดังนี้


ความซื่อสัตย์สุจริตและความซื่อตรง

กรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรง ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เล่นพวกเล่นพ้อง และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ในการตัดสินใจในธุรกรรม หรือกิจการใดๆ ที่ตนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมถึงต้องสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการแทรกแซงการตัดสินใจใดๆ อันจะทำให้ธนาคารเกิดความเสียหาย


การรักษาความลับ

กรรมการจะต้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจของธนาคารและข้อมูลลูกค้าไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งไม่นำข้อมูลความลับของธนาคารและลูกค้าไปแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อบุคคลอื่น ทั้งโดยเจตนา และไม่เจตนา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากธนาคารหรือเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง หรือเมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการของธนาคารไปแล้วไม่เกิน 1 ปี


การเปิดเผยข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์

กรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยยึดถือหลักการปฏิบัติหน้าที่มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้อง เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ตามกฎเกณฑ์ของทางการและของธนาคาร รวมถึงเปิดเผยข้อมูลในเรื่องที่เป็นหรืออาจจะเป็นความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร


นอกจากนี้การดำเนินการใดๆ ระหว่างธนาคารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม (arm’s length Basis) เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือถูกเข้าใจว่าเกิดขึ้น


การดำเนินธุรกิจและธุรกรรมส่วนตัว

กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีลักษณะอย่างเดียวกันและ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของธนาคารไม่ว่าจะเป็นเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของ บุคคลอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือเข้าเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีลักษณะเดียวกันและ/หรือเป็นการแข่งขัน กับกิจการของธนาคาร


การตัดสินใจทางธุรกิจ

กรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต และกระทำการด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ภายใต้กรอบและแนวทางของหลักการตัดสินใจหรือลงมติบนพื้นฐาน ข้อมูลที่เพียงพอ (Informed Decision) มีความสมเหตุสมผล (Rational Decision) ในระดับที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินและการธนาคารพึงมี


การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

กรรมการธนาคารจะต้องปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของธนาคาร โดยจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้เงิน สิ่งของ หรือผลตอบแทน ในทุกรูปแบบเพื่อเป็นการติดสินบนในการประกอบธุรกิจของธนาคารหรือผลประโยชน์ส่วนตน รวมถึงจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด