external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กร ปี 2566

ธนาคารกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานระยะยาวขององค์กร ทั้งตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงิน 40% และสุขภาพขององค์กร (ที่ไม่ใช่ทางการเงิน) 60% โดยตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรนี้จะใช้เป็นปัจจัยสำหรับการพิจารณาเงินโบนัสสำหรับ CEO ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร


ผลการดำเนินงาน (40%)

ผลกำไรและคุณภาพของผลกำไร :

ธนาคารกำหนดตัวชี้วัดทางการเงินด้วยผลกำไรประจำปี รวมถึงการวัดคุณภาพของผลกำไรผ่านตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามสภาพคล่องทางการเงินและความพอเพียงของเงินกองทุน ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคารและสนับสนุนผู้บริโภคและภาคธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงความสามารถในการสร้างรายได้ และการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อสร้างผลกำไรที่ยั่งยืน ตัวอย่างตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน เช่น ROE, LCR, CET1, และ C/I


สุขภาพขององค์กร (60%)

ความสำเร็จในการรวมกิจการ:

ธนาคารให้ความสำคัญกับการรวมกิจการโดยมุ่งสร้างความพร้อมของระบบงานต่างๆ และการเชื่อมต่อของระบบของทั้งสองธนาคารเป็นอย่างมาก เพื่อให้การโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer, EBT) เป็นไปอย่างราบรื่น และลูกค้าธนาคารของทั้งสองธนาคารได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยธนาคารวัดความสำเร็จจากการรวมกิจการให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และการลดผลกระทบที่เกิดจากระยะเวลาที่ต้องหยุดให้บริการ

 

ความสัมพันธ์กับลูกค้าในการใช้ธนาคารเป็นธนาคารหลัก:

ลูกค้าคือหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ การวัดความสำเร็จในด้านนี้ไม่เพียงครอบคลุมการสร้างผลประกอบการทางการเงินในระยะสั้น แต่ยังครอบคลุมถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและธนาคาร และคุณภาพของการให้บริการต่อลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับธนาคารในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ความพึงพอใจของลูกค้า จำนวนลูกค้าที่ใช้ธนาคารเป็นหลัก รวมถึงจำนวนลูกค้าที่ใช้งานผ่านช่องทางดิจิทัล จึงเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ธนาคารติดตามในด้านนี้

 

การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม:

ธนาคารให้ความสำคัญสูงสุดกับการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยธนาคารถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นธรรมและโปร่งใส ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้าตลอดจนถึงความรู้และความเข้าใจทางการเงิน ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานคือผลการประเมินด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมที่จัดทำโดยหน่วยงานกำกับดูแล

 

การรักษาความสัมพันธ์กับพนักงาน:

ทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนสู่การบริการที่เป็นเลิศ การพัฒนาศักยภาพของพนักงานจึงมีความสำคัญสำหรับธนาคารอย่างมาก นอกจากนี้ การจัดสรรพนักงานให้สอดรับกับธุรกิจหลังการรวมกิจการยังเป็นสิ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญ ซึ่งธนาคารจะดูแลและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้ภายในองค์กรอย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะช่วงรวมกิจการนี้ ตัวชี้วัดที่ธนาคารติดตาม ได้แก่ อัตราการสูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

 

ความยั่งยืนขององค์กร:

ธนาคารมุ่งมั่นที่จะผนวกความยั่งยืนเข้ากับธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายในการหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และการบริการของธนาคาร พร้อมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก โดยธนาคารบูรณาการปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานผ่านตัวชี้วัดในมิติที่หลากหลายเพื่อให้สะท้อนถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างแท้จริง เช่น ผลการรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน เสถียรภาพและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การรั่วไหลของข้อมูล การลดการใช้ทรัพยากร เช่น พลังงาน ก๊าซเรือนกระจกและน้ำ เงินกู้ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในเชิงบวก และจำนวนลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการจ่ายดีมีคืน

 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กร ปี 2566

ธนาคารกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานระยะยาวขององค์กร ทั้งตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงิน 40% และสุขภาพขององค์กร (ที่ไม่ใช่ทางการเงิน) 60% โดยตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรนี้จะใช้เป็นปัจจัยสำหรับการพิจารณาเงินโบนัสสำหรับ CEO ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร


ผลการดำเนินงาน (40%)

ผลกำไรและคุณภาพของผลกำไร :

ธนาคารกำหนดตัวชี้วัดทางการเงินด้วยผลกำไรประจำปี รวมถึงการวัดคุณภาพของผลกำไรผ่านตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามสภาพคล่องทางการเงินและความพอเพียงของเงินกองทุน ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคารและสนับสนุนผู้บริโภคและภาคธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงความสามารถในการสร้างรายได้ และการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อสร้างผลกำไรที่ยั่งยืน ตัวอย่างตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน เช่น ROE, LCR, CET1, และ C/I


สุขภาพขององค์กร (60%)

ความสำเร็จในการรวมกิจการ:

ธนาคารให้ความสำคัญกับการรวมกิจการโดยมุ่งสร้างความพร้อมของระบบงานต่างๆ และการเชื่อมต่อของระบบของทั้งสองธนาคารเป็นอย่างมาก เพื่อให้การโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer, EBT) เป็นไปอย่างราบรื่น และลูกค้าธนาคารของทั้งสองธนาคารได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยธนาคารวัดความสำเร็จจากการรวมกิจการให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และการลดผลกระทบที่เกิดจากระยะเวลาที่ต้องหยุดให้บริการ

 

ความสัมพันธ์กับลูกค้าในการใช้ธนาคารเป็นธนาคารหลัก:

ลูกค้าคือหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ การวัดความสำเร็จในด้านนี้ไม่เพียงครอบคลุมการสร้างผลประกอบการทางการเงินในระยะสั้น แต่ยังครอบคลุมถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและธนาคาร และคุณภาพของการให้บริการต่อลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับธนาคารในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ความพึงพอใจของลูกค้า จำนวนลูกค้าที่ใช้ธนาคารเป็นหลัก รวมถึงจำนวนลูกค้าที่ใช้งานผ่านช่องทางดิจิทัล จึงเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ธนาคารติดตามในด้านนี้

 

การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม:

ธนาคารให้ความสำคัญสูงสุดกับการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยธนาคารถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นธรรมและโปร่งใส ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้าตลอดจนถึงความรู้และความเข้าใจทางการเงิน ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานคือผลการประเมินด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมที่จัดทำโดยหน่วยงานกำกับดูแล

 

การรักษาความสัมพันธ์กับพนักงาน:

ทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนสู่การบริการที่เป็นเลิศ การพัฒนาศักยภาพของพนักงานจึงมีความสำคัญสำหรับธนาคารอย่างมาก นอกจากนี้ การจัดสรรพนักงานให้สอดรับกับธุรกิจหลังการรวมกิจการยังเป็นสิ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญ ซึ่งธนาคารจะดูแลและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้ภายในองค์กรอย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะช่วงรวมกิจการนี้ ตัวชี้วัดที่ธนาคารติดตาม ได้แก่ อัตราการสูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

 

ความยั่งยืนขององค์กร:

ธนาคารมุ่งมั่นที่จะผนวกความยั่งยืนเข้ากับธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายในการหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และการบริการของธนาคาร พร้อมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก โดยธนาคารบูรณาการปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานผ่านตัวชี้วัดในมิติที่หลากหลายเพื่อให้สะท้อนถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างแท้จริง เช่น ผลการรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน เสถียรภาพและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การรั่วไหลของข้อมูล การลดการใช้ทรัพยากร เช่น พลังงาน ก๊าซเรือนกระจกและน้ำ เงินกู้ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในเชิงบวก และจำนวนลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการจ่ายดีมีคืน

 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กร ปี 2566

ธนาคารกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานระยะยาวขององค์กร ทั้งตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงิน 40% และสุขภาพขององค์กร (ที่ไม่ใช่ทางการเงิน) 60% โดยตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรนี้จะใช้เป็นปัจจัยสำหรับการพิจารณาเงินโบนัสสำหรับ CEO ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร


ผลการดำเนินงาน (40%)

ผลกำไรและคุณภาพของผลกำไร :

ธนาคารกำหนดตัวชี้วัดทางการเงินด้วยผลกำไรประจำปี รวมถึงการวัดคุณภาพของผลกำไรผ่านตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามสภาพคล่องทางการเงินและความพอเพียงของเงินกองทุน ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคารและสนับสนุนผู้บริโภคและภาคธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงความสามารถในการสร้างรายได้ และการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อสร้างผลกำไรที่ยั่งยืน ตัวอย่างตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน เช่น ROE, LCR, CET1, และ C/I


สุขภาพขององค์กร (60%)

ความสำเร็จในการรวมกิจการ:

ธนาคารให้ความสำคัญกับการรวมกิจการโดยมุ่งสร้างความพร้อมของระบบงานต่างๆ และการเชื่อมต่อของระบบของทั้งสองธนาคารเป็นอย่างมาก เพื่อให้การโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer, EBT) เป็นไปอย่างราบรื่น และลูกค้าธนาคารของทั้งสองธนาคารได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยธนาคารวัดความสำเร็จจากการรวมกิจการให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และการลดผลกระทบที่เกิดจากระยะเวลาที่ต้องหยุดให้บริการ

 

ความสัมพันธ์กับลูกค้าในการใช้ธนาคารเป็นธนาคารหลัก:

ลูกค้าคือหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ การวัดความสำเร็จในด้านนี้ไม่เพียงครอบคลุมการสร้างผลประกอบการทางการเงินในระยะสั้น แต่ยังครอบคลุมถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและธนาคาร และคุณภาพของการให้บริการต่อลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับธนาคารในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ความพึงพอใจของลูกค้า จำนวนลูกค้าที่ใช้ธนาคารเป็นหลัก รวมถึงจำนวนลูกค้าที่ใช้งานผ่านช่องทางดิจิทัล จึงเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ธนาคารติดตามในด้านนี้

 

การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม:

ธนาคารให้ความสำคัญสูงสุดกับการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยธนาคารถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นธรรมและโปร่งใส ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้าตลอดจนถึงความรู้และความเข้าใจทางการเงิน ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานคือผลการประเมินด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมที่จัดทำโดยหน่วยงานกำกับดูแล

 

การรักษาความสัมพันธ์กับพนักงาน:

ทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนสู่การบริการที่เป็นเลิศ การพัฒนาศักยภาพของพนักงานจึงมีความสำคัญสำหรับธนาคารอย่างมาก นอกจากนี้ การจัดสรรพนักงานให้สอดรับกับธุรกิจหลังการรวมกิจการยังเป็นสิ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญ ซึ่งธนาคารจะดูแลและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้ภายในองค์กรอย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะช่วงรวมกิจการนี้ ตัวชี้วัดที่ธนาคารติดตาม ได้แก่ อัตราการสูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

 

ความยั่งยืนขององค์กร:

ธนาคารมุ่งมั่นที่จะผนวกความยั่งยืนเข้ากับธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายในการหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และการบริการของธนาคาร พร้อมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก โดยธนาคารบูรณาการปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานผ่านตัวชี้วัดในมิติที่หลากหลายเพื่อให้สะท้อนถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างแท้จริง เช่น ผลการรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน เสถียรภาพและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การรั่วไหลของข้อมูล การลดการใช้ทรัพยากร เช่น พลังงาน ก๊าซเรือนกระจกและน้ำ เงินกู้ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในเชิงบวก และจำนวนลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการจ่ายดีมีคืน