การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารสามารถแบ่งได้เป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่แข่งทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ และชุมชน โดยผู้มีส่วนได้เสีย คือ ผู้ที่ได้รับหรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ธนาคารได้สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยได้นำข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียมาใช้ประกอบการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนด้วย

 

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

 


การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารสามารถแบ่งได้เป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่แข่งทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ และชุมชน โดยผู้มีส่วนได้เสีย คือ ผู้ที่ได้รับหรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ธนาคารได้สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยได้นำข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียมาใช้ประกอบการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนด้วย

 

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

 


การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารสามารถแบ่งได้เป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่แข่งทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ และชุมชน โดยผู้มีส่วนได้เสีย คือ ผู้ที่ได้รับหรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ธนาคารได้สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยได้นำข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียมาใช้ประกอบการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนด้วย

 

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ