external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ธนาคารได้ทำการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนทุกๆ 2 ปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเพื่อระบุและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่มีความสำคัญต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ธนาคารได้ทำการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนทุกๆ 2 ปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเพื่อระบุและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่มีความสำคัญต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ธนาคารได้ทำการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนทุกๆ 2 ปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเพื่อระบุและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่มีความสำคัญต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย