สินเชื่อสวัสดิการ เพื่อที่อยู่อาศัย ทีทีบี

จะซื้อบ้านใหม่ หรือ รีไฟแนนซ์ ก็ประหยัดดอกเบี้ยได้มากกว่า ลดค่าใช้จ่าย ให้คุณได้ผ่อนสบายกว่าเดิม ปีแรกผ่อนน้อย ปีต่อไปผ่อนเพิ่มตามรายได้ที่เพิ่ม (แบบขั้นบันได)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

มูลค่าประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท

ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทั่วไป

วงเงินอนุมัติ :
วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินของธนาคาร

 

ระยะเวลาผ่อนชำระ :
นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

 

อนุมัติง่ายและรวดเร็ว :
ธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลภายใน 5 - 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารประกอบการกู้ครบถ้วน

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
  • กรณีที่อยู่อาศัยใหม่ และบ้านมือสอง

สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย ทีทีบี (ttb benefitplus home loan)
กรณีที่อยู่อาศัยใหม่ และบ้านมือสอง

เงื่อนไข ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย EIR สิทธิพิเศษ
ทำประกัน MRTA ปีที่ 1-3 MRR-3.23% 3.05% 4.12%

ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง
ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.63% 4.65%
ปีที่ 1-3 MRR-3.58% 2.70% 4.00%

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.63% 4.65%
ไม่ทำประกัน MRTA ปีที่ 1-3 MRR-2.74% 3.54% 4.45%

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.38% 4.90%

MRR = 6.28% ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร)

 

  • กรณีรีไฟแนนซ์

สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย รีไฟแนนซ์ ทีทีบี
(ttb benefitplus home loan refinance)

เงื่อนไข ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย EIR สิทธิพิเศษ
ทำประกัน MRTA ปีที่ 1-3 MRR-3.23% 3.05% 4.12%

ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง
ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.63% 4.65%
ปีที่ 1-3 MRR-3.58% 2.70% 4.00%

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.63% 4.65%
ไม่ทำประกัน MRTA ปีที่ 1-3 MRR-2.63% 3.65% 4.49%

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.38% 4.90%

MRR = 6.28% ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร)

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ผู้กู้หลักต้องได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงกลาโหม
  • ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 55 ปี (ณ วันที่สมัครสินเชื่อ)
  • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้กู้หลักในฐานะคู่สมรส (ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนสมรส) บิดา - มารดา บุตร หรือ พี่น้อง
  • ผู้กู้ต้องมีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป โดยรายได้ต่อเดือนของผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) รวมกับผู้กู้หลัก ต้องไม่น้อยกว่า 20,000 บาท