external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ถาม-ตอบสำหรับนักลงทุน

ข้อมูลธนาคาร

รู้จักกับธนาคารทหารไทยธนชาต


การรวมกิจการระหว่างธนาคาร “ทีเอ็มบี” และธนาคาร “ธนชาต” เมื่อสิ้นปี 2562 เป็นจุดเริ่มต้นของธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารตั้งใจที่จะนำความโดดเด่นของทั้งสองธนาคารมาส่งเสริมซึ่งกันและกัน ประสานจุดแข็งเพื่อเป็นก้าวขึ้นเป็นธนาคารชั้นนำที่จะช่วยให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น และเป็นธนาคารที่ลูกค้าเลือกใช้และชื่นชอบจนต้องบอกต่อ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารทหารไทยธนชาตคือใคร


ผู้ถือหุ้นหลักรายใหญ่ 3 อันดับแรก ประกอบด้วย ING BANK N.V. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และกระทรวงการคลัง

ดูรายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายละเอียดกลุ่มธุรกิจย่อยของธนาคารทหารไทยธนชาตสามารถหาได้จากที่ไหน


สำหรับรายละเอียดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของธนาคาร คลิกที่นี่

หากต้องการดูข้อมูลนำเสนอเกี่ยวกับธนาคารอย่างย่อ หรือ Factsheet สามารถดูได้จากที่ไหน


สำหรับผู้ที่สนใจดูข้อมูลนำเสนอเกี่ยวกับธนาคารอย่างย่อ หรือ Factsheet (มีเฉพาะภาษาอังกฤษ) คลิกที่นี่

งบการเงิน

รอบบัญชีของธนาคารเป็นอย่างไร


รอบระยะเวลาบัญชีของธนาคารเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

กำหนดการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของธนาคารและช่องทางการเปิดเผย


สามารถแบ่งการเปิดเผยข้อมูลได้ ดังนี้

ข้อมูลรายเดือน

  • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน หรือ ธ.พ.1.1 จะประกาศภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นเดือน ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  • รายงานอัตราส่วนเงินกองทุน จะประกาศภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นเดือน ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ข้อมูลรายไตรมาส

  • งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ฉบับก่อนสอบทาน/ฉบับก่อนตรวจสอบ จะประกาศภายใน 21 วันหลังสิ้นสุดไตรมาส พร้อมกันกับรายงานคำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน (MD&A) ประกอบการเผยแพร่งบดังกล่าวด้วย
  • งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ฉบับสอบทาน จะประกาศภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาสที่หนึ่ง และไตรมาสที่สาม
  • งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ฉบับตรวจสอบ จะประกาศภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดไตรมาสที่สอง (งวดครึ่งปี) และไตรมาสที่สี่ (ประจำปี)

    ดูข้อมูลงบการเงิน คลิกที่นี่ ดูข้อมูลรายงานคำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน (MD&A) คลิกที่นี่

อื่นๆ

  • สำหรับข้อมูลนำเสนอนักลงทุน หรือ Investor presentation ประกอบการจัดการประชุมต่างๆ จะเผยแพร่ผ่านเว็บเพจนักลงทุนสัมพันธ์ในวันที่มีการจัดกิจกรรม ดูข้อมูลนำเสนอ คลิกที่นี่
  • การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio) ตามเกณฑ์ ธปท. จะเปิดเผยผ่านเว็บเพจนักลงทุนสัมพันธ์ภายใน 4 เดือนหลังจากวันสิ้นงวดครึ่งปี (เดือนมิถุนายน) และสิ้นงวดปี (เดือนธันวาคม) ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หากต้องการรายงานประจำปีของธนาคารทหารไทยธนชาต สามารถดูได้จากที่ใดบ้าง


ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปีของธนาคารในรูปแบบ PDF file ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สำหรับผู้ที่สนใจติดตามผลการดำเนินงานธนาคารสามารถติดตามได้อย่างไรบ้าง และผ่านช่องทางใดบ้าง


ธนาคารจะมีการจัดประชุมสำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส โดยปกติแล้วจะจัดขึ้นหลังการประกาศงบการเงินภายใน 3 วันทำการ

การจัดประชุมสำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์มีทั้งรูปแบบการจัดประชุมที่ธนาคารทหารไทยธนชาต สำนักงานใหญ่ และการจัดในรูปแบบ Virtual Meeting หรือ Conference call ผ่านทางออนไลน์

นอกจากนี้ ธนาคารได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์กรภายนอก เช่น SET Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกิจกรรมสำหรับนักลงทุนที่จัดขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หัวข้อ ปฏิทินนักลงทุน ( คลิกที่นี่ ) และสามารถรับชมบันทึกการประชุมนักลงทุนและนักวิเคราะห์ย้อนหลังได้ที่หัวข้อ
รับชมเว็บแคสต์ ( คลิกที่นี่ )

หุ้นสามัญ TTB

หุ้นของธนาคารทหารไทยธนชาตจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ที่ใดบ้าง และตัวย่อหลักทรัพย์คืออะไร


หุ้นของธนาคารทหารไทยธนชาตจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจการเงิน/ธนาคาร ตัวย่อหลักทรัพย์กระดานในประเทศ คือ TTB และตัวย่อหลักทรัพย์กระดานต่างประเทศ คือ TTB-F

ธนาคารทหารไทยธนชาตมีทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกชำระแล้ว และหุ้นจดทะเบียนจำนวนเท่าไหร่


ดูข้อมูลทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกชำระและหุ้นจดทะเบียนของธนาคาร คลิกที่นี่

สัดส่วนเพดานการถือหุ้นธนาคารของบุคคลสัญชาติต่างด้าวเป็นร้อยละเท่าใด?


สัดส่วนเพดานการถือหุ้นธนาคารของบุคคลสัญชาติต่างด้าวขณะนี้อยู่ที่ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่ออกชำระแล้ว
ผู้ลงทุนที่ต้องการทราบสัดส่วนการถือหุ้นธนาคารของบุคคลสัญชาติต่างด้าวล่าสุด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของธนาคาร โทรศัพท์ 02-009-9999

หากผู้ถือหุ้นต้องการทราบจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ สามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานใด


หากผู้ถือหุ้นต้องการทราบจำนวนหุ้นธนาคารที่ท่านถืออยู่ สามารถติดต่อบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ที่ท่านเปิดบัญชีไว้ หรือติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ (TSD) โทรศัพท์ 02-009-9999

การทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้น TTB


เนื่องจากพนักงานของธนาคารไม่สามารถเป็นตัวแทนในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นได้ ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้น TTB สามารถติดต่อตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของท่าน ในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นแบบใบหุ้น สามารถติดต่อบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อดำเนินการทำธุรกรรม

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TTB-W1)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ TTB-W1

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ TTB-W1

สำหรับท่านที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ TTB-W1 กรุณา คลิกลิงค์

เงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

ธนาคารกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินสำรองต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ของกฎหมายและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลของธนาคารจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 43 ซึ่งระบุว่าห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่


คณะกรรมการธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าธนาคารมีผลกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผล และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ธนาคารมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างไร


ธนาคารกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินสำรองต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ของกฎหมายและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลของธนาคารจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 43 ซึ่งระบุว่าห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยปกติแล้วธนาคารจ่ายปันผลปีละ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง


ภายหลังการดำเนินโครงการ TMB Transformation ในปี 2551 เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ธนาคารมีผลการดำเนินการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถกลับมาจ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งแรกในรอบ 14 ปี เมื่อปี 2553 และจากนั้นธนาคารก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังได้ที่หัวข้อ กำไรต่อหุ้นและเงินปันผล ( คลิกที่นี่ )

ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทางใดบ้าง


อีเมล: ir.ttb@ttbbank.com

ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด