external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

การเปิดเผยข้อมูล Liquidity Coverage Ratio (LCR)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR)

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards) ตามประกาศ ธปท. ที่ สนส.2/ 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนแนวทางการใช้กลไกตลาดในการกำกับดูแล (Market discipline) นอกเหนือจากการควบคุมภายในของธนาคารพาณิชย์และการกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนช่วยให้การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์มีความโปร่งใสมากขึ้นและยกระดับการเปิดเผยข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกับสากล โดยธนาคารจะทำการเปิดเผยข้อมูล LCR เป็นรายครึ่งปี บนเว็บไซต์ของธนาคาร

สำหรับการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio หรือ LCR) ตามเกณฑ์ของ ธปท. ที่ สนส. 9/2558 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์มีฐานะสภาพคล่องที่มีความแข็งแกร่ง และเพียงพอสามารถรองรับประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน


12 รายการ

เลือกดูตาม

ไม่พบข้อมูล