external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้จำหน่ายรถยนต์ ทีทีบี (ttb floor plan financing)

วงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจรถยนต์ ทีทีบี (ttb floor plan financing) ใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ เพื่อการซื้อรถยนต์ โดยแบ่งออกเป็น

 1. วงเงินสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ใหม่ โดยมีระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้สูงสุด 360 วัน ซึ่งสามารถแบ่งชำระคืนเงินต้นได้ตามเงื่อนไขธนาคาร หรือสามารถชำระหลังจากจำหน่ายรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
 2. วงเงินสำหรับผู้จำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว มีระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้สูงสุด 180 วัน สามารถแบ่งชำระคืนเงินต้นได้ตามเงื่อนไขธนาคาร หรือสามารถชำระหลังจากจำหน่ายรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 1. เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ
 2. ใช้หลักประกันน้อย และมีความหลากหลาย
 3. ชำระคืนได้ทันทีเมื่อต้องการ ช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของธุรกิจได้
คุณสมบัติของลูกค้า
 1. ลูกค้านิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจและมีกิจการอยู่ในประเทศไทย
 2. มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ธุรกิจต้องมีกำไรสุทธิ 3 ปีล่าสุดที่เป็นบวก
 4. ไม่มีประวัติการชำระเงินล่าช้า จากการตรวจสอบเครดิตบูโร ไม่อยู่ระหว่างทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ และไม่เป็นหนี้ NPL
 5. ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการเงินหรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการ

หมายเหตุ: คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับลูกค้านิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
 2. รายงานผู้ถือหุ้นของบริษัท (บอจ.5)
 3. เอกสารข้อบังคับนิติบุคคล / หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน
 4. เอกสารรายงานงบการเงินและเอกสารรายงานผู้สอบบัญชีการเงิน
 5. เอกสารรายงานงบภายใน หรือแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
 6. เอกสารทางการค้า เช่น A/R. A/P. Inventory Report, Bill Purchase
 7. ใบอนุญาตที่จำเป็นในการประกอบกิจการตามประเภทอุตสาหกรรม