external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ ทีทีบี (ttb inward remittance)

บริการรับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ (ITT) สำหรับชำระค่าสินค้าและบริการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่ายธนาคารแห่งประเทศไทย (SWIFT)
เหมาะสำหรับผู้ส่งออกที่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้นำเข้าจากต่างประเทศ หรือเป็นการโอนเงินเข้าในประเทศเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น การรับเงินโอนเพื่อการลงทุน
จากบริษัทแม่ในต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
  1. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับโอนเงินในประเทศ ว่าจะได้รับเงินโอนจากต่างประเทศที่เป็นค่าสินค้าและบริการ หรือโอนเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ด้วยความรวดเร็ว
  2. ด้วยเทคโนโลยีการโอนเงินมาตรฐานระดับโลก ช่วยให้การโอนเงินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
คุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้าที่มีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม