ค้นหากองทุน

กองทุนรวม

เลื่อนเพื่อดูรายละเอียด

เลื่อนเพื่อดูรายละเอียด

ชื่อกองทุนรวมระดับความเสี่ยงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิราคา NAVNAV ณ วันที่ผลตอบแทนย้อนหลัง
1 วัน1 สัปดาห์1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปีตั้งแต่จัดตั้ง
1AM-DAILY-RA

กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

21,293,789,507.8412.35362022-01-240.0008 %0.0032 %0.0146 %0.0616 %0.1078 %0.1946 %0.5381 %0.7412 %1.4982 %
1AM-DAILY-SSF

กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

223,776,480.4212.35312022-01-240.0016 %0.0040 %0.0154 %0.0616 %0.1078 %0.1955 %- %- %0.1766 %
70/30-D LTF

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

6811,772,492.3618.04192022-01-24-0.3997 %-1.0693 %0.6482 %-0.1306 %4.6392 %7.6698 %-0.2829 %0.8469 %6.7411 %
ABAGS

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า

6385,162,037.5717.71492022-01-21-1.6249 %-6.4970 %-6.9786 %-11.5961 %-1.8967 %15.0415 %17.2950 %8.7872 %9.6463 %
ABAPAC-RMF

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

6759,646,857.0617.94382022-01-21-0.6583 %-1.5694 %0.5807 %-6.6846 %-6.4052 %-4.8952 %11.7304 %7.3623 %5.9581 %
ABCC

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น

2664,061,933.7517.97842022-01-240.0017 %- %0.0072 %0.0239 %0.0033 %-0.0728 %0.4275 %0.6285 %2.4943 %
ABIG

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

6368,042,628.6222.48302022-01-21-0.4785 %-4.9493 %1.3369 %-4.5883 %6.4007 %22.2400 %13.0282 %9.6247 %7.7432 %
ABLTF

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว

68,177,950,717.141.12382022-01-24-0.6698 %-1.9730 %-1.5346 %-3.7412 %1.8579 %1.8816 %-4.4772 %-1.1231 %8.5478 %
ABLTF 70/30

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30

6418,395,863.799.83392022-01-24-1.0465 %-3.3343 %-3.0245 %-4.5475 %-1.0555 %0.2845 %-2.3820 %-0.8012 %-0.3221 %
ABSC-RMF

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

64,101,485,152.4479.70362022-01-24-0.6799 %-1.8885 %-1.3695 %-3.6195 %1.9646 %2.0649 %-3.8332 %-1.1066 %11.4172 %
ABSI-RMF

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

4482,740,624.5212.60812022-01-24- %0.0008 %0.0079 %0.0294 %-0.0167 %-0.1006 %0.3766 %0.5070 %1.2145 %
ABSM

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล แค็พ

61,270,424,460.3350.88122022-01-24-1.1801 %-3.9805 %-2.8799 %-3.4970 %4.8492 %14.9754 %3.4534 %1.6194 %10.2641 %
ADR-D

กองทุนเปิด เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล

429,803,087.758.21332022-01-210.0097 %-0.5774 %-0.7300 %-0.6195 %-2.4595 %-6.3755 %0.3222 %0.5619 %0.5845 %
ASIA-B

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย

493,544,330.5323.61372022-01-210.2092 %-0.4796 %-1.8407 %-0.9127 %-1.8052 %-0.6300 %3.3026 %2.1052 %4.4616 %
ASIA-E

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้

616,483,772.5510.98382022-01-21-1.1573 %-2.9845 %-3.0085 %-7.5523 %-6.0443 %-4.2631 %8.9077 %4.6026 %0.6032 %
BIG CAP-D LTF

กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว

6847,726,810.9818.46002022-01-24-0.2874 %-1.2290 %0.4440 %-1.5125 %8.0581 %8.5994 %-4.2895 %-0.1014 %6.9138 %
BRIC

กองทุนเปิด บริค

648,169,942.528.16312022-01-21-2.3038 %0.0601 %1.9814 %-12.9102 %-16.6452 %-23.3785 %1.2259 %3.0752 %-1.4260 %
CG-LTF

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

612,082,177,881.6857.78332022-01-24-0.4959 %-1.8504 %0.3785 %-0.4337 %6.7343 %11.8830 %0.6469 %2.0893 %10.7084 %
CG-RMF

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

61,480,096,470.1411.28762022-01-24-0.4919 %-1.8470 %0.3449 %-0.4814 %6.6528 %11.8315 %0.4906 %2.0238 %2.4203 %
CPRMF1

กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

544,259,656.1516.74122022-01-24-0.0012 %-0.0149 %-0.0585 %-0.0889 %-0.4045 %-0.1926 %0.4512 %0.5603 %2.7351 %
CPRMF2

กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

556,487,089.8115.43982022-01-24-0.0266 %-0.0706 %-0.0524 %0.0019 %-0.2706 %-0.2088 %1.4029 %1.2201 %2.4288 %
CPRMF3

กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3

571,275,534.9115.66642022-01-24-0.0287 %-0.1415 %-0.2953 %-0.0663 %-0.9164 %-0.7664 %-0.2079 %0.5255 %2.6617 %
CPRMF4

กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4

564,538,699.2715.65882022-01-24-0.0230 %-0.0970 %-0.2396 %-0.1218 %-0.7303 %-0.4956 %0.0966 %0.2977 %2.8248 %
CPRMF5

กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

545,514,410.5415.62742022-01-24-0.0051 %-0.0134 %-0.0627 %-0.1763 %-0.3926 %-0.1954 %0.4955 %0.6890 %3.0042 %
EHD

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

6271,334,273.911.75542022-01-21-1.5395 %-1.5889 %3.1492 %4.2090 %8.1981 %21.9731 %11.2949 %7.2609 %1.0987 %
ERMF

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

61,558,223,004.2892.80452022-01-24-0.6157 %-2.2247 %0.3193 %2.1090 %8.3751 %12.1295 %-0.5116 %0.4698 %12.3725 %
GBRMF

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

3369,674,244.2114.44822022-01-240.0180 %0.0408 %0.0686 %0.4687 %0.3835 %0.4834 %0.5998 %0.8384 %1.9454 %
GC

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า

6217,209,967.0618.92392022-01-21-1.7558 %-0.2446 %-2.9952 %-12.7275 %-16.0885 %-15.1786 %12.8488 %8.1039 %5.2351 %
JB25

กองทุนเปิด JUMBO 25

64,049,330,708.6338.91572022-01-24-0.5947 %-1.4560 %0.6614 %-2.2020 %5.3952 %3.3922 %-3.5722 %1.3337 %8.1154 %
JB25 LTF

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว

67,298,051,608.0620.50482022-01-24-0.6001 %-1.4680 %0.6246 %-2.3210 %5.1666 %2.8634 %-4.0955 %0.7985 %7.7459 %
JB25RMF

กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ

63,220,678,954.1934.69982022-01-24-0.5996 %-1.4672 %0.6217 %-2.3207 %5.1528 %2.9194 %-4.0687 %0.8143 %7.5269 %
JBP LTF

กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว

63,694,839,118.8217.52322022-01-24-0.4239 %-1.0425 %0.4272 %-1.6570 %3.6905 %1.9473 %-3.2165 %0.5547 %6.1712 %
JSM

กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์

6339,868,249.6120.21472022-01-210.0455 %-2.4881 %-5.2350 %-8.4778 %-4.9534 %0.5061 %3.9508 %7.0605 %9.4089 %
K-ATECH

กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน

63,306,185,983.078.05622022-01-21-2.0511 %-2.4744 %-5.2769 %-11.4674 %-16.9130 %- %- %- %-19.4356 %
K-CASH

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน

163,957,480,701.9313.25132022-01-240.0015 %0.0045 %0.0249 %0.0838 %0.1504 %0.2626 %0.7318 %0.9154 %1.7602 %
K-FIXED

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

452,952,591,060.8512.90822022-01-240.0170 %0.0357 %-0.4343 %-0.0565 %-0.9940 %-0.1717 %1.6601 %1.6598 %0.9574 %
K-MIDSMALL

กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน

61,062,013,009.8818.18692022-01-24-1.8076 %-3.9747 %-1.1345 %1.2865 %4.2432 %31.0824 %9.2195 %5.5003 %8.5444 %
K-STAR-A(A)

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

61,874,370,233.3943.69452022-01-24-0.7049 %-2.2203 %-0.6507 %-0.1017 %9.4379 %13.7581 %2.7168 %- %2.4782 %
KFAFIX-A

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า

425,705,843,057.0511.19852022-01-240.0295 %0.0474 %-0.1079 %0.2929 %-0.0919 %0.9256 %2.1438 %2.2503 %2.1752 %
KFDYNAMIC

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค

61,178,607,345.1637.39922022-01-24-0.9710 %-2.7774 %-0.7929 %-4.3296 %4.8960 %23.8126 %1.9202 %3.3433 %7.5226 %
KFMINCOM-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า

553,101,016.4511.16162022-01-21-0.2868 %-0.1798 %-0.1235 %-1.1101 %-2.4464 %-0.1735 %3.6086 %- %2.2099 %
KFSMART

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้

476,056,411,005.8610.80152022-01-240.0083 %0.0046 %0.0445 %0.2125 %0.2432 %0.6345 %1.2385 %1.3496 %1.3651 %
KGT5YA

กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A

51,126,504,051.6810.11842022-01-20-0.0533 %-0.2366 %-0.6207 %-0.3898 %-1.0261 %-1.5270 %0.1580 %- %0.3752 %
KGT5YB

กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B

51,192,836,189.379.95872022-01-20-0.0642 %-0.2224 %-0.5264 %-0.1234 %-1.0650 %-1.9002 %- %- %-0.1436 %
KT-ASEAN-A

กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

6314,968,885.4512.37192022-01-21-0.2049 %-0.3953 %1.8733 %-4.9836 %5.6488 %0.9061 %2.1477 %4.3233 %3.1744 %
KT-CSBOND-A

กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

51,415,921,399.3311.72792022-01-21-0.1694 %-0.8245 %-1.0679 %-1.7418 %-0.8203 %2.8872 %6.1871 %- %4.5192 %
KT-ENERGY

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์

7579,617,859.849.41842022-01-21-2.5757 %-2.7758 %11.8150 %4.2874 %30.9603 %54.2104 %5.3332 %-0.8619 %-0.4616 %
KT-FINANCE

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์

73,721,003,022.8324.76952022-01-21-2.4147 %-3.6712 %0.8444 %-3.3808 %6.5974 %24.4061 %14.1575 %9.1864 %7.6986 %
KTFIX-1Y3Y

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี

412,159,976,065.5211.81522022-01-240.0178 %0.0102 %-0.0702 %0.2214 %-0.3534 %0.5703 %1.9321 %1.8317 %2.0952 %
KTGF1Y20

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y20

43,032,094,689.329.44822022-01-200.1028 %0.0476 %-0.7678 %-2.5748 %-5.4897 %- %- %- %-5.5104 %
KTGF1Y21

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y21

43,501,629,021.169.54802022-01-200.0933 %0.0409 %-0.7814 %-2.0115 %-4.3104 %- %- %- %-4.5219 %
KTGF1Y22

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y22

43,150,547,706.249.54742022-01-200.0933 %0.0409 %-0.7825 %-2.0136 %-4.3126 %- %- %- %-4.4553 %
KTGF1Y23

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y23

42,239,998,235.89.50812022-01-200.0948 %0.1306 %-0.6728 %-2.1579 %-5.1088 %- %- %- %-4.9104 %
KTGF1Y24

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y24

42,654,085,758.619.50742022-01-200.0948 %0.1306 %-0.6718 %-2.1540 %-5.0997 %- %- %- %-4.9422 %
KTSTPLUS-A

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า

447,894,048,476.5610.72152022-01-240.0065 %0.0075 %0.0401 %0.1850 %0.1616 %0.6270 %1.1665 %1.2687 %1.2811 %
KWI ASIAN SM

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ

6355,044,270.921.34882022-01-21-1.4886 %-2.9093 %-5.0320 %-5.9259 %-6.7147 %12.1049 %15.1055 %7.2656 %7.9595 %
KWI ASIAN SM

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ

6355,044,270.921.34882022-01-21-1.4886 %-2.9093 %-5.0320 %-5.9259 %-6.7147 %12.1049 %15.1055 %7.2656 %7.9595 %
KWI ASM RMF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

653,716,163.9311.83842022-01-21-1.5190 %-2.9759 %-5.1114 %-6.1212 %-7.1301 %11.1691 %14.3357 %6.0258 %2.2696 %
KWI ASM RMF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

653,716,163.9311.83842022-01-21-1.5190 %-2.9759 %-5.1114 %-6.1212 %-7.1301 %11.1691 %14.3357 %6.0258 %2.2696 %
KWI FLEX RMF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

551,901,707.2121.71262022-01-24-0.3616 %-1.6800 %-0.8322 %-0.5323 %5.9508 %7.2233 %0.6606 %1.3780 %6.1035 %
KWI FLEX RMF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

551,901,707.2121.71262022-01-24-0.3616 %-1.6800 %-0.8322 %-0.5323 %5.9508 %7.2233 %0.6606 %1.3780 %6.1035 %
KWI LTF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว

61,450,784,420.4835.77082022-01-24-0.3818 %-2.2079 %-0.6676 %-1.1690 %8.2700 %11.6107 %0.8832 %2.6292 %9.1264 %
KWI LTF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว

61,450,784,420.4835.77082022-01-24-0.3818 %-2.2079 %-0.6676 %-1.1690 %8.2700 %11.6107 %0.8832 %2.6292 %9.1264 %
KWI MONEY

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ มันนี่ มาร์เก็ต

245,600,410.1711.65772022-01-240.0026 %0.0060 %0.0275 %0.0919 %0.1400 %0.0661 %0.3937 %0.5486 %1.1078 %
KWI MONEY

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ มันนี่ มาร์เก็ต

245,600,410.1711.65772022-01-240.0026 %0.0060 %0.0275 %0.0919 %0.1400 %0.0661 %0.3937 %0.5486 %1.1078 %
MIX-D1585

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล

565,475,145.019.57402022-01-24-0.0772 %-0.2740 %-0.1450 %-0.0386 %0.7736 %0.9671 %-0.8639 %0.2903 %1.8175 %
ONE-COMPLEX3Y1

กองทุนเปิด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

51,204,414,689.6610.93432022-01-17-2.2300 %-2.2300 %-0.2463 %2.7389 %2.5857 %10.4776 %- %- %3.3936 %
ONE-EUROEQ

กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้

6263,439,696.714.60162022-01-200.1482 %-0.5266 %2.3202 %2.8492 %11.0599 %21.2556 %14.7364 %- %10.4189 %
ONE-UGG-ASSF

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล

61,207,118,406.5131.31862022-01-21-1.9314 %-4.8796 %-11.5863 %-21.6569 %-19.9459 %-18.4940 %- %- %19.6750 %
ONE-UGG-RA

กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

610,680,478,182.5331.36002022-01-21-1.9313 %-4.8795 %-11.5868 %-21.6572 %-19.9463 %-18.3831 %23.0927 %19.6535 %21.1804 %
ONE-ULTRA

กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์

5392,784,121.329.37282022-01-21-0.5781 %-1.6774 %-1.5059 %-4.0547 %-2.1976 %-2.9851 %-0.5125 %-1.6886 %-0.1582 %
PRINCIPAL APEQ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้

630,294,548.7215.25182022-01-21-0.7619 %-1.4913 %2.6926 %-3.3436 %-2.9956 %-8.7003 %9.4529 %8.5524 %5.7945 %
PRINCIPAL GSA

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ

6131,305,695.3413.63532022-01-20-0.0550 %-3.0379 %-1.5672 %-6.7965 %-2.9011 %5.0817 %8.7508 %6.3344 %5.0521 %
PRINCIPAL GSCEQ-R

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

6124,452,220.7616.61752022-01-20-1.1357 %-4.9048 %-1.3909 %-6.9433 %-1.9275 %9.1490 %14.3701 %8.9406 %6.8886 %
PRINCIPAL KOS

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี

612,646,218.958.51922022-01-21-1.2175 %-3.6802 %-4.8920 %-6.0241 %-16.4211 %-22.2367 %2.0727 %0.0897 %-2.0866 %
PRINCIPAL iBALANCED-R

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

573,543,927.212.77242022-01-21-0.1298 %-1.0451 %-0.5551 %-1.9935 %-0.3278 %1.8111 %0.7585 %1.1733 %2.9595 %
PRINCIPAL iDAILY-A

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า

4501,778,420.111.55492022-01-240.0035 %0.0061 %0.0320 %0.1031 %0.1743 %0.3456 %0.7220 %0.8742 %1.4875 %
PRINCIPAL iPROP-D

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล

87,862,469,229.9210.98092022-01-24-0.6757 %-1.2749 %-3.1923 %-5.3395 %-4.8291 %-3.4021 %-0.3448 %2.9424 %6.6852 %
SCBUSAA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ ชนิดสะสมมูลค่า

61,381,215,312.687.78002022-01-21-6.0057 %-8.0911 %-20.4019 %-33.9486 %-29.7555 %-23.8733 %- %- %-22.0999 %
SVRMF

กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

4375,704,307.2813.20812022-01-240.0023 %0.0061 %0.0235 %0.0591 %0.0561 %0.0932 %-0.0869 %0.3673 %1.6415 %
T-AsianProp

กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้

8438,614,021.129.51982022-01-20-0.4715 %-2.9632 %-2.0587 %-5.4853 %-8.8386 %0.3627 %0.4790 %2.0933 %2.4481 %
T-BigCapLTF

กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว

62,359,704,553.1235.07612022-01-24-0.5091 %-1.5601 %0.3904 %0.0057 %7.3330 %11.4355 %0.0633 %1.6758 %7.5444 %
T-CASH

กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน

113,731,151,026.7313.64822022-01-240.0022 %0.0051 %0.0234 %0.0777 %0.1387 %0.3020 %0.7688 %0.9063 %1.9146 %
T-CHCHALLENGE#1

กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1

655,732,968.376.28512022-01-24-1.4287 %1.9514 %4.6801 %-6.4703 %-12.2793 %-24.4579 %-6.7562 %-2.7698 %-6.7660 %
T-CSD

กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล

52,410,759,526.336.04112022-01-24-0.4859 %-1.8840 %-0.9396 %-1.0402 %5.4643 %8.9979 %-1.5701 %-0.2372 %2.1425 %
T-DIV

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล

64,183,383,003.969.09982022-01-24-0.4464 %-0.7904 %1.2709 %2.1199 %10.3782 %10.2151 %-1.4061 %- %1.1089 %
T-DIV2

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2

61,512,420,132.299.06572022-01-24-0.4459 %-0.7923 %1.2792 %2.1073 %10.3595 %10.2146 %-1.3807 %- %0.8669 %
T-Dmixed

กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์

5153,442,317.488.15292022-01-24-0.4943 %-1.9011 %-1.0138 %-1.2285 %5.0821 %8.1243 %-2.2782 %-1.0800 %-2.2668 %
T-EQUITY

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน

61,242,835,609.7611.13312022-01-24-0.4560 %-1.5476 %-0.0871 %-0.8240 %4.4075 %8.5548 %-0.5106 %0.4552 %- %
T-ES-CHINA A

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

68,022,486,358.4511.39652022-01-21-0.5636 %1.4700 %-1.6220 %-1.8491 %-8.3293 %-21.4895 %- %- %7.1983 %
T-ES-ChinaA-RMF

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ

6635,909,371.739.14202022-01-21-0.5677 %1.5823 %-0.7534 %-0.4595 %-8.1261 %-20.2610 %- %- %-7.1107 %
T-ES-ChinaA-SSF

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม

6214,501,302.839.09912022-01-21-0.5650 %1.5740 %-0.7104 %-0.3264 %-7.9784 %-20.5784 %- %- %-7.4672 %
T-ES-ConBond

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Convertible Bond

51,513,737,764.579.41602022-01-20-0.0319 %-1.9616 %-1.2977 %- %- %- %- %- %-5.8325 %
T-ES-EQDSSFX

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ

6223,400,997.1811.72602022-01-24-0.6835 %-1.6894 %-0.0912 %-0.7780 %5.3173 %12.0845 %- %- %13.1425 %
T-ES-FIX1Y1

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1

41,060,670,559.049.83302021-12-30- %- %0.1232 %-1.1123 %- %- %- %- %-1.3435 %
T-ES-FIX1Y2

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2

4844,696,506.299.83362021-12-30- %- %0.1222 %-1.1132 %- %- %- %- %-1.3454 %
T-ES-FIX1Y3

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3

4511,978,480.7110.00602021-12-30- %- %0.0950 %- %- %- %- %- %0.0950 %
T-ES-FIX1Y4

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y4

4462,232,406.1410.00592021-12-30- %- %0.0950 %- %- %- %- %- %0.0950 %
T-ES-Fix2Y1M2AI

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

4282,789,148.6910.17562021-12-30- %- %0.1260 %0.4115 %0.8594 %- %- %- %1.7560 %
T-ES-Fix2Y1MAI

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M

4909,851,670.0210.18122021-12-30- %- %0.1219 %0.4202 %0.8619 %- %- %- %1.8120 %
T-ES-GCG

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth

62,236,987,639.1711.65902022-01-21-2.2429 %-4.3615 %-8.3902 %-9.4918 %-8.9589 %3.0384 %- %- %10.6727 %
T-ES-GCG-RMF

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

6200,215,679.9310.40752022-01-21-2.2136 %-4.3332 %-8.1202 %-9.3139 %-9.0818 %2.3947 %- %- %3.7662 %
T-ES-GCG-SSF

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม

698,534,648.2511.16812022-01-21-2.2383 %-4.3860 %-8.1563 %-9.3851 %-9.1965 %2.4117 %- %- %9.5265 %
T-ES-GF

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund

41,309,424,752.259.90362022-01-210.1649 %-0.1361 %-1.2297 %-0.8053 %-2.1035 %-2.1867 %- %- %-1.4710 %
T-ES-GGREEN

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy

79,025,626,432.39.61792022-01-21-1.8642 %-1.9582 %-6.0183 %-7.7278 %-8.0111 %-21.9434 %- %- %-3.3602 %
T-ES-GINNO

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation

62,435,748,884.817.61312022-01-21-5.2437 %-10.0510 %-24.9860 %-38.5887 %-39.5436 %-49.3197 %- %- %-19.8935 %
T-ES-GINNO-RMF

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ

638,885,709.326.20062022-01-21-5.1838 %-9.8396 %-23.6379 %-37.5902 %-38.6097 %- %- %- %-37.9915 %
T-ES-GINNO-SSF

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม

614,485,461.746.14852022-01-21-4.9823 %-9.6460 %-24.0344 %-37.1756 %-38.2631 %- %- %- %-38.5113 %
T-ES-GSBOND

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond

52,015,625,093.8211.43362022-01-21-0.3017 %-0.3434 %-0.6741 %-1.1328 %-1.3103 %1.7849 %- %- %7.7157 %
T-ES-GTech

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี

72,352,867,133.3913.60752022-01-20-1.1622 %-4.3087 %-7.1059 %-10.2023 %-6.2922 %-7.2281 %- %- %17.0936 %
T-ES-GTech-SSF

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม

7119,646,617.3811.00432022-01-20-1.1667 %-4.2646 %-6.4260 %-9.2391 %-6.1611 %-6.4960 %- %- %8.2172 %
T-ES-NF-SSF

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออ

431,575,808.2410.05322022-01-240.0149 %0.0080 %-0.0537 %0.2843 %0.0179 %0.5903 %- %- %0.4900 %
T-EuropeEQ

กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้

652,191,454.4312.24242022-01-21-1.8023 %-2.4277 %-0.8118 %-2.4627 %1.4493 %11.7568 %7.0209 %4.9457 %3.0583 %
T-FinanceTH

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์

772,030,626.4215.04742022-01-24-0.5413 %-2.6014 %2.6888 %5.3725 %17.7630 %13.2652 %5.6151 %5.9712 %6.9861 %
T-GlobalBond

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์

4676,608,578.0816.70062022-01-200.0263 %-0.5496 %-1.1746 %-1.3113 %-2.1600 %-3.2870 %-0.1721 %0.1575 %3.6623 %
T-GlobalBondRMF

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

470,762,550.9410.66902022-01-210.2245 %-0.2366 %-0.9718 %-2.2153 %-3.7771 %-5.9445 %1.7833 %0.2960 %0.5810 %
T-GlobalEQ

กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund

61,005,091,756.7724.06542022-01-20-0.6490 %-3.5579 %-6.7699 %-10.7029 %-7.6397 %4.2022 %14.0554 %11.5391 %8.5517 %
T-GlobalEQRMF

กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

6272,516,044.5217.23572022-01-20-0.5820 %-3.4090 %-5.9664 %-9.7225 %-7.0361 %5.8314 %14.4020 %11.5240 %6.9484 %
T-GlobalESG

กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน

6682,822,321.913.15632022-01-21-1.0901 %-3.4499 %-3.2675 %-1.7329 %1.6535 %14.3439 %- %- %12.0746 %
T-GlobalEnergy

กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์

7197,690,155.865.07062022-01-21-2.3401 %-3.9495 %1.6478 %-1.3291 %6.4112 %-6.2805 %17.5111 %6.1955 %-4.6731 %
T-GlobalValue

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล แวยู ฟันด์

669,563,755.818.44802022-01-21-0.7414 %-3.0537 %-1.3084 %-3.9323 %-0.8299 %6.4194 %7.3063 %5.0914 %-0.0631 %
T-HEALTHCARE

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์

7389,587,417.6612.24812022-01-21-1.1453 %-4.0779 %-9.4805 %-10.0330 %-8.7964 %-8.0121 %8.2576 %9.1064 %2.9787 %
T-HEALTHCARERMF

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

7203,850,160.5212.21392022-01-21-1.1453 %-4.0663 %-9.2423 %-10.0080 %-8.8576 %-7.9981 %8.0952 %8.6715 %3.1035 %
T-INCOMEAI

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

5204,036,311.1712.09022022-01-21-0.6998 %-1.3778 %-0.7837 %-0.6524 %0.1798 %6.0544 %5.3728 %3.1508 %2.9605 %
T-INFRA

กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์

7219,937,451.4211.89372022-01-21-1.5528 %-4.5710 %-6.5144 %-4.1140 %-1.7922 %2.4814 %14.2519 %10.5148 %5.7058 %
T-IncomePropAI

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

7101,649,558.4312.37292022-01-21-0.1598 %-1.7072 %-2.0473 %-0.2387 %1.2222 %14.8542 %7.3500 %4.6031 %4.1144 %
T-JapanEQ

กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้

676,177,717.612.25382022-01-21-0.4420 %-2.6835 %-0.1971 %-1.6849 %-0.6551 %5.5443 %4.6469 %3.0319 %3.0734 %
T-LTFD

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล

62,374,935,957.5921.61892022-01-24-0.5062 %-1.5516 %0.4407 %-0.0414 %7.3136 %10.8240 %-0.1259 %1.2783 %7.7678 %
T-LowBeta

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta

61,950,440,707.4619.27002022-01-24-0.3233 %-1.6455 %-0.5973 %0.8637 %5.2545 %11.6881 %-2.6911 %-1.1569 %6.8764 %
T-LowBetaLTFD

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

61,671,092,662.39.36262022-01-24-0.3173 %-1.6554 %-0.7610 %0.7826 %4.7772 %11.0481 %-1.4389 %-0.4671 %0.0450 %
T-LowBetaRMF

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ

62,411,050,138.6115.77952022-01-24-0.3366 %-1.6762 %-0.6160 %0.8011 %4.8019 %11.1499 %-1.1129 %-0.5556 %5.1398 %
T-MAP

กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio

544,482,482.1115.15152022-01-21-1.2546 %-2.2541 %-1.7960 %-3.4537 %-2.7759 %1.0902 %7.2400 %3.9344 %3.4669 %
T-MONEY

กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน

15,108,653,824.7412.11972022-01-240.0025 %0.0016 %0.0157 %0.0718 %0.1380 %0.2183 %0.5765 %0.7175 %1.3960 %
T-Mixed7030

กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30

555,752,320.6510.39442022-01-24-0.1920 %-0.6414 %-0.3690 %-0.1853 %1.8460 %3.7976 %-0.4330 %0.1170 %0.6776 %
T-MultiIncome

กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม

52,302,980,418.839.07782022-01-24-0.2746 %-0.8324 %-0.4911 %-0.9212 %1.7508 %1.4155 %- %- %-3.2999 %
T-NERMF

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

61,746,224,169.1467.31752022-01-24-0.4972 %-1.5368 %0.3918 %0.0352 %7.0156 %12.7532 %2.1392 %3.0417 %10.0970 %
T-NFPLUS

กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส

6510,418,655.6840.81002022-01-24-0.5037 %-1.5630 %0.3778 %-0.0443 %7.5816 %13.2680 %1.3659 %2.7243 %8.1592 %
T-NFRMF

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

45,741,419,014.1316.90172022-01-240.0219 %0.0503 %-0.0704 %0.2022 %- %0.3265 %1.4608 %1.6137 %2.7889 %
T-NGRMF

กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

42,575,530,438.115.74332022-01-240.0178 %0.0102 %-0.0882 %0.0966 %-0.2995 %-0.7952 %0.5467 %0.8081 %2.2868 %
T-NMIXRMF

กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

51,619,867,121.2838.93432022-01-24-0.4841 %-1.8864 %-0.9368 %-1.0298 %5.4984 %9.0132 %-1.3959 %0.8321 %8.2499 %
T-NMRMF

กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

1881,196,960.713.96452022-01-240.0036 %0.0079 %0.0344 %0.0824 %0.0695 %0.0573 %0.5366 %0.7430 %1.7242 %
T-PPSD

กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล

6786,532,032.3713.68382022-01-24-0.5039 %-1.5441 %0.4795 %0.0073 %7.3033 %10.7684 %-0.0622 %0.6754 %- %
T-PREMIUM BRAND

กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

7512,344,725.4712.51162022-01-21-2.1362 %-2.5371 %-4.6830 %-3.7458 %-2.1303 %12.6325 %18.8013 %12.8203 %5.6661 %
T-PROPERTY

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์

8518,149,610.329.67682022-01-24-0.7019 %-2.0884 %-4.1759 %-6.7327 %-3.5201 %0.3893 %-5.0783 %-1.7699 %3.1546 %
T-PrimeLowBeta

กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta

6883,159,913.912.06712022-01-240.0315 %-1.1355 %-0.8520 %-3.2061 %0.9588 %15.7849 %0.4234 %1.3483 %3.1660 %
T-PrimePlusAI

กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

61,838,194,570.048.09042022-01-24-0.2343 %-1.2282 %0.6369 %-1.3366 %6.0994 %4.6190 %-4.1958 %- %-3.9394 %
T-Privilege

กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ

6169,756,760.5612.11402022-01-24-0.7480 %-1.8704 %2.2606 %-0.1393 %4.0186 %9.0762 %5.9547 %1.9468 %2.1971 %
T-PropInfraFlex

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

8975,334,107.579.02212022-01-24-0.6388 %-1.9582 %-3.7468 %-6.0237 %-2.6615 %1.2238 %-4.0014 %-0.1122 %1.5625 %
T-PropertyRMF

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

880,385,382.8310.92612022-01-24-0.7151 %-2.0757 %-4.1074 %-6.7070 %-3.4959 %0.4025 %-4.9154 %-1.4902 %1.4692 %
T-SET50

กองทุนเปิดธนชาต SET50

61,134,438,590.613.02952022-01-24-0.1969 %-1.1479 %1.0501 %-0.3754 %7.5893 %7.0874 %-1.0897 %2.4296 %4.1287 %
T-SET50Acc

กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า

651,462,610.969.45362022-01-24-0.1995 %-1.1647 %1.0097 %-0.3510 %7.6107 %6.9509 %- %- %-2.0445 %
T-SET50RMF

กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ

6131,432,096.329.56302022-01-24-0.1973 %-1.1546 %1.0301 %-0.4113 %7.5171 %6.9543 %- %- %-2.0113 %
T-SM CAP

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap

677,349,372.216.66692022-01-24-1.6592 %-3.1917 %1.3678 %1.2176 %1.5098 %27.8813 %12.5214 %4.5626 %7.2893 %
T-SMCapLTF

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

6134,920,606.9913.02372022-01-24-1.6025 %-3.0939 %1.5921 %2.1932 %2.7203 %29.0229 %13.4907 %4.9988 %5.3248 %
T-STSD

กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล

5316,956,566.449.91762022-01-24-0.3246 %-1.2132 %-0.7035 %-0.6662 %3.8329 %6.4443 %-0.2549 %0.2895 %5.1425 %
T-SmartBeta

กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta

6954,131,868.368.85832022-01-24-0.5881 %-1.8786 %-0.3655 %-0.8839 %5.8238 %11.4476 %-1.9277 %- %-3.5195 %
T-TSARN

กองทุนเปิดธนชาตธนสาร

41,613,608,906.0211.11882022-01-240.0216 %0.0414 %-0.0405 %0.2190 %0.1489 %0.3890 %1.4600 %1.5975 %2.8886 %
T-TSB

กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ

42,599,955,984.2721.75632022-01-240.0202 %0.0276 %-0.0698 %0.1639 %0.0782 %0.5068 %1.0540 %1.2679 %3.4101 %
T-TTW1

กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1

5254,030,317.248.89842022-01-24-0.4809 %-1.8681 %-0.9076 %-0.8159 %5.8288 %9.4999 %-1.3382 %0.0482 %8.5596 %
TBF

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

5454,649,925.079.66522022-01-24-0.3238 %-1.0625 %0.1253 %0.5054 %5.3095 %7.4503 %-3.8434 %-0.5961 %7.1123 %
TCHLINK8

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

5203,360,852.549.89892022-01-240.0091 %0.0273 %0.1072 %0.3080 %0.3040 %-0.2941 %- %- %-0.3815 %
TCMF

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

13,244,143,916.7415.24772022-01-240.0039 %0.0085 %0.0374 %0.1156 %0.2255 %0.4129 %0.7671 %0.8976 %2.0167 %
TEF

กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์

61,581,546,758.3573.04102022-01-24-0.5589 %-1.7409 %0.4845 %0.0203 %5.5273 %10.9943 %0.2383 %1.8982 %9.1711 %
TEF-DIV

กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล

6217,738,002.078.88042022-01-24-0.5610 %-1.7481 %0.4843 %-0.0045 %5.5005 %10.9981 %0.1942 %1.7906 %8.4490 %
TFIF

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

4218,717,263.6813.78042022-01-240.0073 %0.0065 %-0.0138 %0.1170 %-0.0189 %0.5751 %-4.4284 %-2.0160 %1.5391 %
TFIX-3M#3

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3

4149,327,361.5513.36602021-12-30- %- %0.0157 %0.0494 %0.0891 %0.1859 %0.7144 %0.9173 %1.9372 %
TFixed3Y11M1AI

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

4818,856,289.498.89762021-12-300.0135 %0.0292 %0.1520 %0.4879 %0.8547 %1.4665 %-3.9765 %- %-3.3475 %
TFixed3Y1AI

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

4846,642,019.4110.90592021-12-30- %- %0.1019 %0.3533 %0.7734 %1.7930 %- %- %3.0449 %
TFixed3Y2AI

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

41,200,920,983.7410.83132021-12-30- %- %0.1007 %0.3242 %0.6308 %1.8764 %- %- %2.9778 %
TFixed4Y10M1AI

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

43,628,436,141.5211.08262021-12-30- %- %0.0695 %0.2071 %0.5343 %1.6538 %3.3543 %- %3.0616 %
TGHDIGI

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้

72,486,069,075.2112.79782022-01-200.4064 %-6.3146 %-16.2239 %-27.9078 %-31.7934 %-40.7498 %- %- %8.9082 %
TGINC-A

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทน

51,113,919,290.0812.51072022-01-20-0.3004 %-1.8422 %-1.9315 %-3.2136 %-1.0010 %4.4246 %8.0464 %- %6.1239 %
TGOLDBULLION-H

กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H

8348,846,402.7811.86652022-01-240.4563 %0.7608 %1.5402 %2.4193 %1.0594 %-2.4265 %10.9722 %6.6574 %1.5825 %
TGOLDBULLION-UH

กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH

8146,708,726.2812.50752022-01-240.5822 %0.2300 %0.2083 %1.3985 %1.4494 %6.8606 %12.8527 %6.0765 %2.0740 %
TGOLDRMF-H

กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H

8166,141,583.1711.15182022-01-240.4612 %0.7763 %1.5480 %2.5594 %1.1786 %-2.2449 %11.0436 %6.6770 %1.0313 %
TGOLDRMF-UH

กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH

873,865,728.311.51982022-01-240.5850 %0.2358 %0.2384 %1.4808 %1.5542 %6.9153 %12.5962 %5.8745 %1.3404 %
TINC-A

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทน

51,230,449,604.3412.07542022-01-24-0.2552 %-0.9165 %-0.7480 %-0.6704 %1.9890 %5.6918 %2.0326 %- %1.4916 %
TISCOHD-A

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

6178,464,820.5819.32552022-01-24-0.3224 %-1.0582 %1.9788 %3.3764 %17.1896 %18.8713 %9.3369 %6.8106 %7.1663 %
TISCOMS-A

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A

6686,189,471.1922.06202022-01-24-1.3782 %-3.4427 %-2.9350 %3.5677 %4.4756 %23.3044 %16.8356 %7.2699 %9.7097 %
TISCOSTF

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น

13,170,852,765.6512.98582022-01-240.0054 %0.0069 %0.0300 %0.1095 %0.1890 %0.3260 %0.6211 %0.7376 %1.5798 %
TMB-ES-APPF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

72,315,877,349.898.53082022-01-24-0.2269 %1.4967 %0.9383 %-4.6284 %-5.7256 %-1.2295 %- %- %-2.3462 %
TMB-ES-AUTOMATION

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics

6241,723,737.458.30282022-01-21-2.9378 %-7.1140 %-13.0196 %-17.4967 %-16.2796 %- %- %- %-16.2374 %
TMB-ES-CHILL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment

6525,401,803.289.26692022-01-21-2.0050 %-6.4988 %-5.4600 %-12.6061 %-9.5453 %- %- %- %-7.8965 %
TMB-ES-CHINA-A

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active

67,392,851,446.0711.25262022-01-21-0.5682 %1.5486 %-1.6020 %-2.0329 %-9.6293 %-22.2758 %- %- %6.4708 %
TMB-ES-FINTECH

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation

6285,212,442.226.51442022-01-21-5.2699 %-9.8390 %-20.8091 %-37.6964 %-36.7663 %- %- %- %-34.2657 %
TMB-ES-FIX1Y1

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1

4607,351,485.779.74292022-01-200.1305 %0.0770 %-1.0622 %-1.5043 %- %- %- %- %-2.5690 %
TMB-ES-FIX1Y2

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2

4337,989,787.29.76222022-01-210.1806 %0.4528 %-0.8300 %-1.2283 %- %- %- %- %-2.3790 %
TMB-ES-FIX1Y3

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3

4200,298,700.999.98862022-01-210.0421 %0.0210 %-0.2028 %- %- %- %- %- %-0.1040 %
TMB-ES-GCG

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth

61,209,845,957.3911.38212022-01-21-2.2904 %-4.4934 %-8.6362 %-9.8740 %-9.4690 %2.1641 %- %- %8.9996 %
TMB-ES-GCORE

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity

61,219,983,862.6313.32342022-01-21-2.6380 %-4.6114 %-2.9105 %-4.0122 %-1.0531 %9.0312 %- %- %12.1571 %
TMB-ES-GENOME

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution

7223,442,147.365.39202022-01-21-2.1806 %-8.8666 %-26.3961 %-36.4511 %-44.5056 %- %- %- %-45.6824 %
TMB-ES-GINNO

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation

65,032,639,967.577.32432022-01-21-5.5295 %-10.5691 %-26.0851 %-40.1066 %-41.1012 %-50.8423 %- %- %-22.3737 %
TMB-ES-GINNO-RMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ

670,678,632.646.88852022-01-21-5.2932 %-10.2440 %-25.7321 %-39.6888 %-40.6348 %- %- %- %-31.1074 %
TMB-ES-GSBOND

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond

53,343,094,464.7910.20912022-01-21-0.2842 %-0.3232 %-0.6365 %-1.1522 %-1.2946 %1.4257 %- %- %1.0438 %
TMB-ES-IALLO

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation

5379,263,397.1911.21012022-01-21-0.0045 %-1.1830 %-0.1852 %1.3049 %2.9895 %8.7736 %- %- %4.9607 %
TMB-ES-INTERNET

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet

6321,566,978.726.51472022-01-21-6.0511 %-9.9346 %-22.3701 %-36.4649 %-32.6138 %- %- %- %-34.2428 %
TMB-T-ES-APlus

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond Plus

41,058,332,107.579.99472022-01-210.0741 %-0.2435 %-0.3201 %-0.1878 %-0.8669 %-0.3639 %- %- %-0.0458 %
TMB-T-ES-DPLUS

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส

41,359,776,732.8910.52922022-01-240.0057 %0.0133 %0.0494 %0.1474 %0.1846 %0.4973 %0.8871 %- %1.0380 %
TMB-T-ES-IPLUS

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส

422,872,118,619.2611.57022022-01-240.0060 %0.0208 %0.0666 %0.2079 %0.1601 %0.4925 %1.1299 %1.2377 %1.6687 %
TMB-THAICG

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

6684,766,225.19.10572022-01-24-0.3916 %-1.4588 %0.9076 %1.2093 %10.2372 %12.4230 %0.1579 %- %-2.1294 %
TMB50

กองทุนเปิดทหารไทย SET50

613,515,700,655.8297.80282022-01-24-0.1963 %-1.1612 %0.7818 %-0.6173 %7.3375 %6.8563 %-1.3818 %2.1598 %11.5708 %
TMB50DV

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

61,821,740,201.918.02922022-01-24-0.1951 %-1.1560 %0.7704 %-0.6256 %7.3323 %6.8564 %-1.3625 %2.2010 %8.0872 %
TMB50RMF

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ

63,642,075,837.9740.73202022-01-24-0.2024 %-1.1724 %0.7188 %-0.8203 %6.9250 %6.0892 %-2.1298 %1.3676 %8.0377 %
TMBAALF

กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

5776,719,565.713.24222022-01-24-0.2132 %-0.8491 %-0.1922 %-1.1186 %2.7276 %3.6012 %-1.4466 %1.1961 %2.9082 %
TMBAAMF

กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง

5333,325,309.9712.95932022-01-24-0.1302 %-0.5281 %-0.1726 %-0.6333 %1.5595 %2.5586 %0.2903 %1.5521 %2.6829 %
TMBAASF

กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น

5464,931,887.4612.80612022-01-24-0.0741 %-0.3083 %-0.1653 %-0.2834 %0.7125 %1.8669 %1.0045 %1.7088 %2.5585 %
TMBABRMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

4370,573,350.4510.83702022-01-240.0240 %0.0037 %-0.0470 %0.3166 %0.0951 %1.0405 %1.5418 %1.6190 %1.5673 %
TMBAGLF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity

65,957,986,462.7316.31532022-01-21-1.0474 %-0.5825 %3.4906 %-2.0237 %-3.3740 %-11.0029 %12.7913 %7.6626 %7.0075 %
TMBAGLRMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

6730,238,905.4415.03692022-01-21-1.0450 %-0.5950 %3.4758 %-2.0608 %-3.4853 %-11.2831 %12.6242 %7.5635 %6.5372 %
TMBASIAB

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond

421,468,123.6410.34832022-01-210.5470 %0.3919 %-3.1448 %-4.0331 %-9.0011 %-9.8345 %0.8701 %0.5505 %0.6672 %
TMBBFRMF

กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

42,012,209,393.5512.88022022-01-240.0210 %0.0256 %-0.0830 %0.3092 %0.1244 %1.1386 %1.6871 %1.7378 %2.2569 %
TMBCB

กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์

4104,686,775.0817.32672022-01-240.0266 %0.0046 %-0.0346 %0.1457 %-0.2142 %0.2842 %0.6474 %0.8427 %2.4888 %
TMBCHEQ

กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index

62,177,080,799.997.80742022-01-24-0.2491 %1.8870 %-3.9006 %-3.9243 %-3.9692 %-5.6906 %16.5878 %9.5685 %-1.7069 %
TMBCOF

กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity

66,379,815,015.5118.91842022-01-210.4529 %3.5116 %6.0728 %-5.3938 %-14.2882 %-28.3027 %7.6034 %10.1345 %9.1600 %
TMBCORMF

กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ

63,339,977,896.4317.13882022-01-210.4495 %3.4914 %6.0418 %-5.3774 %-14.1983 %-28.2042 %7.4625 %9.8543 %8.7199 %
TMBEAE

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity

63,102,071,728.918.97062022-01-21-0.1625 %-0.8719 %4.4636 %-7.1107 %-7.2096 %-11.4548 %-0.9679 %- %-1.8138 %
TMBEAERMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

650,889,379.157.92182022-01-21-0.1613 %-0.9057 %4.4541 %-7.0484 %-7.0386 %-10.9670 %-0.9325 %- %-5.7065 %
TMBEBF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond

552,615,005.8110.27562022-01-210.1540 %0.0604 %-2.1250 %-3.6756 %-4.3463 %-4.8133 %1.7367 %- %0.5859 %
TMBEG

กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท

6524,964,219.6616.20632022-01-21-1.5473 %-1.1196 %2.0400 %2.3151 %4.9223 %17.9824 %14.7521 %9.9732 %6.5023 %
TMBEGRMF

กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ

6169,246,321.3215.38342022-01-21-1.5443 %-1.1343 %2.0004 %2.2391 %4.6589 %17.3553 %14.0496 %9.2774 %5.7819 %
TMBEMEQ

กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index

6446,231,093.4412.22262022-01-21-1.1164 %-2.7181 %-0.4909 %-6.0530 %-6.6193 %-3.2448 %7.6648 %5.3183 %1.3983 %
TMBGDF

กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล

472,375,972.059.96292022-01-210.1820 %-0.1103 %-1.1705 %-0.7749 %-1.9776 %-2.3934 %2.7808 %2.1897 %2.0448 %
TMBGER

กองทุนเปิดทหารไทย German Equity

6211,247,257.8815.22672022-01-21-1.9151 %-1.8816 %0.6677 %0.3083 %0.6278 %11.4301 %11.3075 %5.6432 %6.7755 %
TMBGF

กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund

41,548,905,875.6113.54652022-01-210.1797 %-0.1062 %-1.1853 %-0.7451 %-2.0591 %-2.7496 %2.7149 %2.1493 %2.6721 %
TMBGINCOME

กองทุนเปิดทหารไทย Global Income

517,482,554,230.8812.20912022-01-210.0156 %-0.3550 %-0.5506 %-1.2073 %-0.7197 %0.5766 %3.7997 %3.1091 %3.5821 %
TMBGINCOMERMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ

5800,960,289.6211.96022022-01-210.0176 %-0.3533 %-0.5562 %-1.1815 %-0.6537 %0.7990 %3.7426 %3.1039 %3.3364 %
TMBGINFRA

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity

6361,695,474.2413.95662022-01-21-0.5111 %-1.7418 %-0.7185 %3.7079 %6.0186 %18.6564 %6.7611 %5.6737 %6.3496 %
TMBGOLD

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์

8664,191,615.8123.41212022-01-21-0.0261 %0.2033 %0.2569 %1.1103 %1.2201 %6.1480 %12.3650 %5.5434 %5.4233 %
TMBGOLDS

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์

81,138,450,164.9412.03822022-01-241.3282 %1.7832 %1.2354 %3.2772 %1.7694 %-1.6487 %10.5949 %6.1015 %1.7226 %
TMBGOLDSRMF

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

8473,391,779.1911.98792022-01-241.3185 %1.7744 %1.2517 %3.2879 %1.8219 %-1.4963 %10.8101 %6.2211 %1.6878 %
TMBGPROP

กองทุนเปิดที่เอ็มบี Global Property

8338,255,446.3110.86482022-01-21-0.3193 %-2.8211 %-0.4262 %-2.1374 %-3.0768 %17.3850 %4.1150 %- %2.0110 %
TMBGPROPRMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ

858,284,795.211.36012022-01-21-0.3194 %-2.8462 %-0.5358 %-2.1946 %-3.0054 %17.2438 %4.2289 %- %3.2832 %
TMBGQG

กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth

626,531,013,97019.77632022-01-21-1.5556 %-4.4111 %-7.2054 %-8.2672 %-5.5424 %2.0844 %14.6983 %12.7436 %10.4937 %
TMBGQGRMF

กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

64,249,461,745.2218.47322022-01-21-1.5608 %-4.4211 %-7.1880 %-8.2483 %-5.4944 %2.1912 %14.7184 %12.8172 %9.9841 %
TMBGRMF

กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ

4169,130,399.6211.89432022-01-210.1769 %-0.1209 %-1.2118 %-0.9262 %-2.3881 %-3.2441 %2.1881 %1.5457 %1.6012 %
TMBGRR

กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น

551,578,642.129.54632022-01-21-0.0492 %-0.5335 %3.9110 %2.5822 %1.3408 %2.0151 %2.4422 %1.3425 %0.8223 %
TMBINCOME

กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส

5103,242,742.6310.18392022-01-240.0196 %0.0187 %-0.0353 %0.1702 %-0.1373 %0.2343 %-0.5842 %0.1624 %0.3292 %
TMBINDAE

กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity

6443,128,988.5914.48332022-01-21-1.8401 %-4.2078 %4.2189 %-1.0420 %9.8027 %28.3025 %17.6239 %- %10.7950 %
TMBJE

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity

6583,404,299.615.05042022-01-240.2184 %-2.5940 %-4.2321 %-4.1955 %-0.6095 %-4.6930 %9.7004 %7.9508 %6.0869 %
TMBJERMF

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

683,302,478.313.10472022-01-240.2042 %-2.5977 %-4.2236 %-4.2047 %-0.3422 %-3.9590 %9.4486 %7.7779 %4.2758 %
TMBJPNAE

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

6649,428,871.5412.67402022-01-21-0.4540 %-2.7262 %-0.0749 %-1.4325 %-0.7813 %5.3638 %4.9849 %3.5631 %4.1022 %
TMBMF

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี

14,084,410,127.0422.07002022-01-240.0027 %0.0059 %0.0281 %0.0703 %0.1007 %0.1661 %0.5721 %0.7168 %3.2537 %
TMBMRMF

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

14,257,796,098.2713.06442022-01-240.0023 %0.0061 %0.0276 %0.0712 %0.0965 %0.1172 %0.4194 %0.5255 %1.4799 %
TMBOIL

กองทุนเปิดทหารไทยออย์ฟันด์

8430,414,135.265.17332022-01-210.5559 %1.0509 %11.8575 %-2.6990 %18.9374 %74.5437 %14.8845 %6.9241 %-5.4653 %
TMBPIPF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

820,690,751,441.2710.57792022-01-24-0.5743 %-0.7068 %-2.0129 %-3.3911 %-2.4161 %0.2466 %2.0731 %4.8077 %5.8404 %
TMBPIPRMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสท์สปริงพรอพเพอร์ตี้แอนด์อินฟราสตรัคเจอร์อินคัมพลัสเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

81,186,699,840.5915.02282022-01-24-0.5554 %-0.6415 %-2.1698 %-3.4375 %-3.1468 %0.2623 %2.2154 %4.7979 %5.5392 %
TMBTM

กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ

114,154,815,418.6413.89032022-01-240.0014 %0.0043 %0.0202 %0.0634 %0.1132 %0.1752 %0.6099 %0.7586 %1.6711 %
TMBTMSMV

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

637,141,944.111.25222022-01-24-0.3904 %-1.1803 %0.3389 %-0.8669 %1.1497 %9.6086 %3.3172 %1.3352 %2.2683 %
TMBTMSMVLTF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว

6275,899,913.6511.19172022-01-24-0.3890 %-1.2050 %0.2724 %-0.9654 %0.9771 %9.3559 %3.5529 %1.4195 %2.2062 %
TMBTMSMVRMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ

691,116,246.3611.18972022-01-24-0.3819 %-1.2043 %0.2859 %-0.8910 %1.1096 %9.5097 %3.5666 %1.4281 %2.2032 %
TMBUS500

กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index

61,759,897,866.9230.13462022-01-21-1.8302 %-5.5404 %-5.4447 %-3.3711 %0.8322 %15.4401 %17.5377 %12.8388 %13.0953 %
TMBUS500RMF

กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ

61,133,264,443.6328.27962022-01-21-1.8713 %-5.6214 %-5.5666 %-3.4875 %0.6933 %14.7315 %16.9496 %12.1797 %12.2974 %
TMBUSBLUECHIP

กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity

6923,065,579.5722.09082022-01-21-4.3903 %-6.0566 %-9.3752 %-14.6447 %-11.2520 %-0.4838 %15.3423 %14.9706 %14.5435 %
TMBUSO

กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์

628,556,396.812.93652022-01-20-1.0676 %-4.4727 %-0.7458 %0.6998 %5.0936 %20.5279 %11.2395 %9.5235 %2.5901 %
TMBWDEQ

กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index

61,093,973,476.4620.68842022-01-21-2.1575 %-3.8304 %-4.1312 %-3.2104 %1.6954 %22.3355 %17.1693 %10.4820 %5.1586 %
TSF-A

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A

63,928,720,326.9783.23092022-01-24-0.3084 %-3.0815 %-1.1592 %-1.3595 %4.6882 %21.0753 %21.5376 %15.3203 %12.5980 %
UAI

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์

530,312,731.8111.47472022-01-21-0.2842 %-0.2746 %1.7252 %1.3487 %0.2149 %-0.2616 %4.9498 %3.2602 %2.0876 %
UCI

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์

65,604,178,835.0510.59502022-01-21-0.7429 %1.0010 %-5.9893 %-7.4955 %-15.1864 %-14.4412 %- %- %5.0726 %
UDB-N

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

6226,328,945.7311.31772022-01-210.2063 %-0.3162 %-1.0846 %-0.1200 %-1.5227 %0.1894 %4.5822 %- %3.2264 %
UDBC3Y3

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3

5131,210,196.8710.64702022-01-20-0.1744 %-0.3500 %-0.4823 %0.2363 %-0.1819 %1.1342 %- %- %2.8426 %
UES

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์

6660,784,015.1313.29412022-01-21-2.3376 %-2.8053 %-0.8340 %-3.0675 %-0.4113 %12.3524 %10.7685 %7.1271 %4.6572 %
UESG

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์

6379,687,310.7812.59632022-01-21-1.6621 %-4.1005 %-5.4119 %-1.9957 %2.7305 %14.3310 %- %- %17.8279 %
UEV

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

61,182,903,794.2710.70722022-01-21-1.4478 %-6.0385 %-4.4742 %-6.3966 %-2.9881 %- %- %- %7.1599 %
UEV-SSF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

623,099,896.610.70742022-01-21-1.4478 %-6.0384 %-4.4741 %- %- %- %- %- %-9.3500 %
UFIN-A

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)

6451,882,698.5811.52882022-01-20-0.3432 %-1.1015 %-1.2835 %-1.1159 %0.3613 %5.5780 %2.3353 %3.1532 %2.6889 %
UFIN-N

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)

62,477,375,827.3511.52902022-01-20-0.3432 %-1.1006 %-1.2827 %-1.1150 %0.3621 %5.5779 %2.3359 %3.1536 %2.6893 %
UGBF-A

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

5476,792,066.0611.39242022-01-21-1.0656 %-2.0430 %-1.2927 %-1.5996 %-0.6722 %4.1600 %2.3611 %1.4351 %2.2087 %
UGBF-A

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

5476,792,066.0611.39242022-01-21-1.0656 %-2.0430 %-1.2927 %-1.5996 %-0.6722 %4.1600 %2.3611 %1.4351 %2.2087 %
UGBF-N

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

52,068,730,041.8511.39382022-01-21-1.0654 %-2.0436 %-1.2926 %-1.5995 %-0.6721 %4.1605 %2.3650 %1.4376 %2.2108 %
UGBF-N

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

52,068,730,041.8511.39382022-01-21-1.0654 %-2.0436 %-1.2926 %-1.5995 %-0.6721 %4.1605 %2.3650 %1.4376 %2.2108 %
UGBFRMF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

587,229,477.8610.64832022-01-21-1.0721 %-2.0621 %-1.4466 %-1.6977 %-0.6651 %4.7370 %2.2634 %1.3058 %1.1981 %
UGBFRMF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

587,229,477.8610.64832022-01-21-1.0721 %-2.0621 %-1.4466 %-1.6977 %-0.6651 %4.7370 %2.2634 %1.3058 %1.1981 %
UGD

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์

6905,491,033.0314.13132022-01-21-1.0122 %-3.3863 %-1.7104 %-5.7297 %-3.8851 %3.4389 %9.3790 %6.5983 %5.7564 %
UGH

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

7385,989,838.3615.45902022-01-21-1.2734 %-3.9706 %-10.3758 %-11.8100 %-12.7064 %-13.4473 %7.3902 %5.9847 %6.0914 %
UGH-SSF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม

725,741,479.5715.45542022-01-21-1.2737 %-3.9709 %-10.3754 %-11.8099 %-12.7065 %-13.4471 %- %- %-1.5644 %
UGQG

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

63,443,523,184.8514.19892022-01-21-1.4841 %-4.2104 %-6.9785 %-8.0019 %-5.2409 %2.7751 %13.4804 %- %11.8014 %
UGQG-SSF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม

6321,302,143.6914.19622022-01-21-1.4844 %-4.2105 %-6.9785 %-8.0021 %-5.2412 %2.7742 %- %- %6.2584 %
UGQGRMF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

6984,674,313.2114.99102022-01-21-1.5234 %-4.2714 %-6.9778 %-7.9228 %-5.0770 %2.6865 %13.7767 %- %13.9048 %
UGSE

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์

639,731,195.9316.40802022-01-20-0.7885 %-4.4458 %-4.0659 %-7.5798 %-2.3548 %7.3871 %17.1629 %11.0940 %8.4022 %
UHCRMF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

7586,035,975.8612.81722022-01-21-1.2915 %-4.0327 %-10.5269 %-11.8487 %-12.5983 %-13.5077 %7.7654 %6.4253 %3.9493 %
UJSMRMF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

623,105,167.5110.37682022-01-210.0241 %-2.4728 %-5.2589 %-8.3419 %-5.0587 %0.2250 %- %- %1.3680 %
UOBEQ-SSF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม

6195,143,726.6512.49662022-01-24-0.5531 %-1.4821 %1.1756 %0.3695 %7.0629 %12.6185 %- %- %13.2391 %
UOBEQ-SSFX

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออมพิเศษ

6697,492,032.5512.49642022-01-24-0.5539 %-1.4829 %1.1748 %0.3687 %7.0621 %12.6177 %- %- %13.2381 %
UOBLTF

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

65,930,182,937.5239.80592022-01-24-0.5675 %-1.5022 %1.2865 %0.4667 %7.2753 %12.6143 %-1.1322 %1.9196 %8.3526 %
UOBLTF-D

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล

662,975,538.3639.56512022-01-24-0.5675 %-1.5022 %1.2864 %0.4667 %7.2754 %12.6146 %- %- %-2.6227 %
UOBSD-SSF

กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

135,347,736.212.93782022-01-240.0023 %0.0054 %0.0255 %0.0820 %0.1479 %0.2425 %- %- %0.2621 %
USHY

กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์

543,961,942.6912.33932022-01-21-0.2941 %-0.5913 %-0.8230 %-0.3947 %-0.1061 %2.4825 %4.1721 %3.0038 %2.7715 %
USHY-A

กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

559,454,313.8712.33932022-01-21-0.2933 %-0.5913 %-0.8230 %-0.3939 %-0.1061 %2.4825 %4.1721 %3.0038 %2.8939 %
VALUE-D LTF

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

65,329,333,647.5624.21952022-01-24-0.4583 %-1.2895 %0.5547 %-0.7166 %8.5560 %12.8671 %-0.2646 %1.1058 %9.0853 %
VFOCUS-D

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล

61,516,373,797.027.51702022-01-24-0.4924 %-1.2921 %0.4933 %-0.3011 %8.2393 %13.1642 %-1.2490 %1.3298 %5.2883 %
tsp1-preserver

กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver

41,974,745,992.689.95112022-01-200.0422 %-0.1675 %-0.3874 %-0.1345 %-0.6579 %- %- %- %-0.4671 %
tsp1-preserver-SSF

กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม

42,586,179.599.82502022-01-200.1070 %-0.1291 %-0.5486 %- %- %- %- %- %-1.6949 %
tsp2-nurturer

กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer

510,456,528,596.8310.02542022-01-20-0.0718 %-0.8113 %-0.5545 %-0.7445 %0.0150 %- %- %- %0.2931 %
tsp2-nurturer-SSF

กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม

54,367,228.539.87112022-01-20-0.0304 %-0.7581 %-0.6662 %- %- %- %- %- %-1.2673 %
tsp3-balancer

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer

55,212,713,924.7110.15322022-01-20-0.1956 %-1.5237 %-0.1819 %-1.1941 %0.8813 %- %- %- %1.5665 %
tsp3-balancer-SSF

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer เพื่อการออม

512,398,0269.83692022-01-20-0.1796 %-1.4546 %-0.4191 %- %- %- %- %- %-1.6221 %
tsp4-explorer

กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer

51,801,528,802.2210.17632022-01-20-0.2617 %-2.0153 %-0.0177 %-1.6602 %1.0295 %- %- %- %1.7895 %
tsp4-explorer-SSF

กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer เพื่อการออม

512,126,387.739.77832022-01-20-0.2448 %-1.9365 %-0.3902 %- %- %- %- %- %-2.2092 %
tsp5-gogetter

กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter

63,264,612,256.110.30532022-01-20-0.3038 %-2.6498 %0.0136 %-2.3518 %2.0286 %- %- %- %3.0674 %
tsp5-gogetter-SSF

กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม

633,284,448.499.72432022-01-20-0.2861 %-2.5231 %-0.3841 %- %- %- %- %- %-2.7541 %

หมายเหตุ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน /ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใน ตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความ เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะ นโยบายการลงทุนความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน/ เงื่อนไขการจัดอันดับกองทุนกรณีที่เป็นกองทุน LTF RMF ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย / วิธีการให้เรตติ้งของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ ตลอดจนการวิเคราะห์อื่นๆจัดทำขึ้นตามวิธีการของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ โดยมี วัตถุประสงค์ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน บริษัทมิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายกองทุน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ / ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และความ รอบคอบในการพิจารณา /ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง

;
เปรียบเทียบ