กองทุนตามสภาวะตลาด

T-PREMIUM BRAND
Thanachart Premium Brands กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
ระดับความเสี่ยง 7

12.767

22 ก.ย. 64

UEV
United Battery and EV Technology กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์
ระดับความเสี่ยง 6

11.1735

22 ก.ย. 64

TMB-T-ES-IPLUS
TMB Thanachart Eastspring Inc Plus กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส
ระดับความเสี่ยง 4

11.5553

23 ก.ย. 64

TMB-ES-GSBOND
TMB Eastspring Global Smart Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond
ระดับความเสี่ยง 5

10.3495

22 ก.ย. 64

TMBINDAE
TMB India Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity
ระดับความเสี่ยง 6

14.574

22 ก.ย. 64

KT-FINANCE
KTAM World Financial Services กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์
ระดับความเสี่ยง 7

23.5609

21 ก.ย. 64

TMB-ES-GCORE
TMB Eastspring Global Core Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity
ระดับความเสี่ยง 6

13.7409

22 ก.ย. 64

TMBJPNAE
TMB Japan Active Equity กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity
ระดับความเสี่ยง 6

13.2304

22 ก.ย. 64