กองทุนตามสภาวะตลาด

T-PREMIUM BRAND
Thanachart Premium Brands กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
ระดับความเสี่ยง 7

14.1958

23 ก.ค. 64

UEV
United Battery and EV Technology กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์
ระดับความเสี่ยง 6

10.9531

23 ก.ค. 64

TMB-T-ES-IPLUS
TMB Thanachart Eastspring Inc Plus กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส
ระดับความเสี่ยง 4

11.5519

27 ก.ค. 64

TMB-ES-GSBOND
TMB Eastspring Global Smart Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond
ระดับความเสี่ยง 5

10.3467

23 ก.ค. 64

TMBINDAE
TMB India Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity
ระดับความเสี่ยง 6

13.3771

23 ก.ค. 64

KT-FINANCE
KTAM World Financial Services กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์
ระดับความเสี่ยง 7

23.3833

23 ก.ค. 64

TMB-ES-GCORE
TMB Eastspring Global Core Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity
ระดับความเสี่ยง 6

13.5686

23 ก.ค. 64

TMBJPNAE
TMB Japan Active Equity กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity
ระดับความเสี่ยง 6

12.7712

23 ก.ค. 64