กองทุนตามสภาวะตลาด

T-PREMIUM BRAND
Thanachart Premium Brands กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
ระดับความเสี่ยง 7

12.5116

21 ม.ค. 65

UEV
United Battery and EV Technology กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์
ระดับความเสี่ยง 6

10.7072

21 ม.ค. 65

TMB-T-ES-IPLUS
TMB Thanachart Eastspring Inc Plus กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส
ระดับความเสี่ยง 4

11.5702

24 ม.ค. 65

TMB-ES-GSBOND
TMB Eastspring Global Smart Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond
ระดับความเสี่ยง 5

10.2091

21 ม.ค. 65

TMBINDAE
TMB India Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity
ระดับความเสี่ยง 6

14.4833

21 ม.ค. 65

KT-FINANCE
KTAM World Financial Services กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์
ระดับความเสี่ยง 7

24.7695

21 ม.ค. 65

TMB-ES-GCORE
TMB Eastspring Global Core Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity
ระดับความเสี่ยง 6

13.3234

21 ม.ค. 65

TMBJPNAE
TMB Japan Active Equity กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity
ระดับความเสี่ยง 6

12.674

21 ม.ค. 65