กองทุนตามสภาวะตลาด

T-PREMIUM BRAND
Thanachart Premium Brands กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
ระดับความเสี่ยง 7

14.4193

30 ก.ค. 64

UEV
United Battery and EV Technology กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์
ระดับความเสี่ยง 6

11.2397

30 ก.ค. 64

TMB-T-ES-IPLUS
TMB Thanachart Eastspring Inc Plus กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส
ระดับความเสี่ยง 4

11.5539

2 ส.ค. 64

TMB-ES-GSBOND
TMB Eastspring Global Smart Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond
ระดับความเสี่ยง 5

10.3407

30 ก.ค. 64

TMBINDAE
TMB India Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity
ระดับความเสี่ยง 6

13.5359

30 ก.ค. 64

KT-FINANCE
KTAM World Financial Services กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์
ระดับความเสี่ยง 7

23.3448

30 ก.ค. 64

TMB-ES-GCORE
TMB Eastspring Global Core Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity
ระดับความเสี่ยง 6

13.6794

30 ก.ค. 64

TMBJPNAE
TMB Japan Active Equity กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity
ระดับความเสี่ยง 6

12.7779

30 ก.ค. 64