บัญชี ทีทีบี กระแสรายวัน

บัญชีกระแสรายวันช่วยให้คุณจัดการเงินหมุนเวียนได้ง่ายขึ้น ลดการพกเงินสดจำนวนมาก และยังสะดวกกับการใช้เช็คในการเบิกจ่ายเงิน โดยสามารถขอเบิกเงินเกินบัญชีได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สามารถใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ได้

สามารถใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ได้ โดยธนาคารจะตัดดอกเบี้ยจากบัญชีทุกสิ้นเดือน

ตรวจสอบรายการธุรกรรมได้ง่าย

ตรวจสอบรายการธุรกรรมได้ง่ายจากใบแจ้งรายการเดินบัญชี (Statement) ทุกเดือน

สะดวกยิ่งขึ้นกับบริการ ttb direct debit

สะดวกยิ่งขึ้นกับบริการ ttb direct debit เพื่อตัดชำระค่าสาธารณูปโภค สินค้าและบริการต่างๆ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียดบัญชี
 • สะดวกสบายในการใช้เช็คถอนเงินสด/ ชำระค่าสินค้าและบริการ
 • ลดปัญหาการคืนเช็ค เนื่องจากเงินในบัญชีไม่พอจ่ายเพราะลืมโอนเงินมาตัดเช็ค
 • ลดค่าธรรมเนียมในการสั่งโอนระหว่างบัญชี
 • ขอวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ได้ตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยธนาคารจะตัดดอกเบี้ยจากบัญชีทุกสิ้นเดือน
 • สะดวกยิ่งขึ้นกับบริการ direct debit เพื่อตัดชำระค่าสาธารณูปโภค สินค้าและบริการต่าง ๆ
 • ตรวจสอบรายการธุรกรรมได้ง่ายจากใบแจ้งรายการเดินบัญชี (statement) ทุกเดือน
 • ใช้ร่วมกับบัตรเดบิต ทีทีบี ไลท์ ให้คุณสะดวกมากขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมบัตร 200 บาท/ 5 ปี และ ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดการใช้งานบัตร
 • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นตํ่า 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
 • อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลทั่วไป

 • บัตรประจำตัวประชาชน

 

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 • บอจ. 5 บัญชีผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝาก ซึ่งกำหนดผู้มีอำนาจเปิดบัญชี / สั่งจ่ายเงิน และ เงื่อนไขการสั่งจ่าย
 • สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของบุคคล ดังต่อไปนี้
  (1) ผู้บริหารสูงสุดของนิติบุคคล
       - กรรมการบริหาร
       - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองจดทะเบียน
       - บุคคลที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ 20%ขึ้นไปหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (UBO)
  (2) ผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร
  * เอกสารอื่น ๆ ตามประเภทธุรกิจ ตามนโยบายธนาคาร