external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ถาม-ตอบผู้ถือหุ้น

หากต้องการโอนหุ้นเป็นชื่อคนอื่นต้องทำอย่างไร
หากต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อนามสกุล และที่อยู่จะทำอย่างไร ?
หากเจ้าของหุ้นเสียชีวิตลง และมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกจะต้องดำเนินการอย่างไร ?
หากเจ้าของหุ้นเสียชีวิตลง และในฐานะเป็นทายาทแต่ไม่ได้ยื่นต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
หากใบหุ้นสูญหายหรือชำรุด และ/หรือต้องการรวมหรือแยกใบหุ้น จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
หากต้องการขอออกใบหุ้นใหม่ จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงการรับเช็คเงินปันผลเป็นแบบโอนเงินเข้าบัญชี จะต้องดำเนินการอย่างไร?
หากต้องการเปลี่ยนเงื่อนไขการรับเงินปันผลจากเข้าบัญชีเป็นรับด้วยเช็คหรือเปลี่ยนบัญชีธนาคารหรือเปลี่ยนจากรับด้วยเช็คเป็นเข้าบัญชีธนาคาร จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
หากเช็คเงินปันผลสูญหายหรือขอแก้ไขข้อมูลบนเช็คหรือเช็คฉบับเดิมชำรุด จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
หากต้องการให้นายทะเบียนจัดพิมพ์เอกสารใบหลักทรัพย์ ขอพิมพ์หนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์และรายงานการถือหลักทรัพย์ หรือการคัดสำเนาเอกสารการโอนหุ้นและใบหุ้น รวมทั้งขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องดำเนินการอย่างไร?