external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

สินเชื่อเงินฝากค้ำประกัน ทีทีบี เอฟแคช (ttb f cash)

สินเชื่อธุรกิจที่ใช้เงินฝากในบัญชีธนาคารของลูกค้า เช่น บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำหรืออื่น ๆ ที่เทียบเท่าเงินฝาก นำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ในการขอสินเชื่อของลูกค้า โดยวงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าจะได้รับขึ้นอยู่กับเงินฝากในบัญชีที่เปิดกับธนาคาร

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 1. วงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าได้รับนั้นจะเต็มมูลค่าของเงินฝากที่ลูกค้าค้ำประกัน
 2. หลักประกันไม่ยุ่งยากเพียงลูกค้ามีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร สามารถนำมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอวงเงินสินเชื่อได้
คุณสมบัติของลูกค้า
 1. ลูกค้านิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย
 2. มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ธุรกิจต้องมีกำไรสุทธิ 3 ปีล่าสุดที่เป็นบวก
 4. ไม่มีประวัติการชำระเงินล่าช้า ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร และปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด
  และไม่เป็นหนี้ NPL
 5. ปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการเงินหรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลฟื้นฟูกิจการ

หมายเหตุ: คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับลูกค้านิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์/สำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (หจก.) และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
 2. รายงานผู้ถือหุ้นของบริษัท (บอจ.5)
 3. เอกสารบังคับนิติบุคคล/หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน
 4. เอกสารรายงานงบการเงิน และเอกสารรายงานผู้สอบบัญชีการเงิน
 5. เอกสารรายงานงบภายใน หรือแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
 6. เอกสารทางการค้า เช่น A/R, A/P, Inventory Report, Bill Purchase
 7. ใบอนุญาตที่จำเป็นในการประกอบกิจการตามประเภทอุตสาหกรรม