external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

บริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ ทีทีบี (ttb e-guarantee)

บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-L/G) เป็นบริการที่ธนาคารค้ำประกันให้กับลูกค้า เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ลูกค้ามีต่อหน่วยงานที่เป็นผู้รับหนังสือค้ำประกัน โดยรูปแบบการรับ-ส่งข้อมูลหนังสือค้ำประกัน ระหว่างลูกค้ากับธนาคาร และกับผู้รับประโยชน์ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการให้บริการจะครอบคลุมถึงการดำเนินการออกเอกสารค้ำประกัน การต่ออายุเอกสาร การลดภาระวงเงินค้ำประกัน และการยกเลิกเอกสาร
การค้ำประกัน โดยปัจจุบันบริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารเปิดให้บริการ ได้แก่

 1. บริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานราชกร
  ประเภทการวางค้ำประกัน ได้แก่ งานที่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้างผ่าน e-Bidding ประเภทการวางค้ำประกัน ได้แก่ ยื่นซองประกวดราคา ปฏิบัติตามสัญญา
  รับเงินล่วงหน้า และประกันผลงาน
 2. บริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ค่าภาษี กรมศุลการ
  ประเภทการวางค้ำประกัน ได้แก่ การค้ำประกันการชำระภาษีอากร
 3. บริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์กับบริษัทเอกชน
  ประเภทการวางค้ำประกัน ได้แก่ ยื่นซองประกวดราคา ปฏิบัติตามสัญญา รับเงินล่วงหน้า ประกันผลงาน และซื้อเชื่อ

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 1. ออกหนังสือค้ำประกันได้รวดเร็วผ่านระบบที่เชื่อมต่อระหว่างผู้รับผลประโยชน์และระบบของธนาคาร และทราบผลได้ทันที ทำให้ไม่พลาดงานที่ต้องการ
  ค้ำประกันอย่างเร่งด่วน เช่น การประมูลงานต่าง ๆ
 2. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ เพราะได้รับการค้ำประกันจากธนาคาร
 3. ประหยัดเวลาในการเดินทางไปติดต่อกับสาขาธนาคาร
 4. ลดขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร
 5. การขอยกเลิกหนังสือค้ำประกัน สามารถดำเนินการได้ง่ายสะดวก ไม่ยุ่งยาก โดยทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติของลูกค้า
 1. ลูกค้านิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย
 2. มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ธุรกิจต้องมีกำไรสุทธิ 3 ปีล่าสุดที่เป็นบวก
 4. ไม่มีประวัติการชำระเงินล่าช้า ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร และปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด
  และไม่เป็นหนี้ NPL
 5. ปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการเงินหรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลฟื้นฟูกิจการ

หมายเหตุ: คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับลูกค้านิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์/สำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (หจก.) และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
 2. รายงานผู้ถือหุ้นของบริษัท (บอจ.5)
 3. เอกสารบังคับนิติบุคคล/หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน
 4. เอกสารรายงานงบการเงิน และเอกสารรายงานผู้สอบบัญชีการเงิน
 5. เอกสารรายงานงบภายใน หรือแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
 6. เอกสารทางการค้า เช่น A/R, A/P, Inventory Report, Bill Purchase
 7. ใบอนุญาตที่จำเป็นในการประกอบกิจการตามประเภทอุตสาหกรรม
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด