external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

หนังสือรับรองเครดิต ทีทีบี (ttb certificate of finance)

หนังสือที่แสดงความน่าเชื่อถือทางด้านการเงิน เพื่อสร้างความมั่นใจในการติดต่อธุรกิจ โดยธนาคารจะเป็นผู้ทำการรับรองเครดิตให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมต่าง ๆ
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 1. ธนาคารให้การรับรองข้อมูลทางการเงินของลูกค้าที่มีอยู่กับธนาคาร ให้ทราบถึงสถานะทางการเงินของลูกค้า เพื่อนำเสนอหน่วยงานราชการต่าง ๆ
  ในการติดต่อธุรกิจ
 2. สร้างความน่าเชื่อถือทางด้านการเงิน เพื่อความมั่นใจในการต่อยอดธุรกิจ
 3. ขั้นตอนดำเนินการขอหนังสือรับรองเครดิตง่าย สะดวก และรวดเร็ว
คุณสมบัติของลูกค้า
 1. ลูกค้านิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย
 2. มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ธุรกิจต้องมีกำไรสุทธิ 3 ปีล่าสุดที่เป็นบวก
 4. ไม่มีประวัติการชำระเงินล่าช้า ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร และปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด
  และไม่เป็นหนี้ NPL
 5. ปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการเงิน หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลฟื้นฟูกิจการ


หมายเหตุ: คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. ใบสำคัญการสมรส / ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 3. หนังสือเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 4. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนร้านค้า หรือใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์
 5. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 6. สำเนาการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement)
 7. เอกสารทางการค้า เช่น A/R, A/P, Inventory Report, Bill Purchase
 8. ใบอนุญาตที่จำเป็นในการประกอบกิจการตามประเภทอุตสาหกรรม

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับลูกค้านิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ / สำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (หจก.) และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
 2. รายงานผู้ถือหุ้นของบริษัท (บอจ.5)
 3. เอกสารบังคับนิติบุคคล / หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน
 4. เอกสารรายงานงบการเงิน และเอกสารรายงานผู้สอบบัญชีการเงิน
 5. เอกสารรายงานงบภายใน หรือแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
 6. เอกสารทางการค้า เช่น A/R, A/P, Inventory Report, Bill Purchase
 7. ใบอนุญาตที่จำเป็นในการประกอบกิจการตามประเภทอุตสาหกรรม