external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

บริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ทีทีบี (ttb fund supervisory service)

บริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ทำหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่

  1. ดูแลหลักทรัพย์ และติดตามการบริหารจัดการกองทุนของบริษัท จัดการให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน
  2. รับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
  3. ดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า โดยเก็บแยกจากทรัพย์สินของธนาคาร
  4. ดำเนินการรับหรือส่งมอบ และรับโอนเอกสารสำคัญรวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ของกองทุน
  5. รับมอบ ตรวจนับ จัดทำบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุน
  6. รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
  7. ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สิน หรือรักษาสิทธิ์ในทรัพย์สินของกองทุน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการลงทุนครบถ้วน ทันเวลาและถูกต้อง
  8. รายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือ ฐานะการลงทุน และรายงานผลการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนการลงทุน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

คุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้านิติบุคคล