external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

บริการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต ทีทีบี (ttb transfer letter of credit)

บริการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ให้กับผู้รับประโยชน์รายอื่น ๆ กรณีที่ผู้รับประโยชน์คนแรก (ผู้ขาย) ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งอาจจะหาผู้รับประโยชน์รายอื่นให้ส่งสินค้าแทน หรือในกรณีที่ผู้ขายเป็นคนกลางระหว่างผู้ผลิตหรือผู้ส่งสินค้า (Supplier) และผู้ซื้อ โดยผู้ขายจะได้กำไรส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินที่โอนกับจำนวนที่ระบุไว้ในเอกสารเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ในส่วนของการชำระเงิน โดยธนาคารจะโอนเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ให้กับผู้รับโอนตามคำขอของผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้ในเอกสารเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ซึ่งเอกสารเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ที่เปิดมาจะต้องระบุว่าเป็น “Transferable L/C” และสั่งให้ธนาคารเป็นผู้ทำการโอน L/C

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
  1. บริการนี้เหมาะสำหรับผู้ขายที่เป็นตัวกลางในการจำหน่ายสินค้า โดยได้รับกำไรส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินที่โอนกับจำนวนเงินที่ระบุใน L/C
  2. เพิ่มโอกาสทางการค้า กรณีผู้ขายรายแรกไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันหรือไม่เพียงพอกับคำสั่งซื้อ ผู้ขายหรือผู้รับประโยชน์รายแรกสามารถติดต่อให้บริษัทผู้รับผลิตสินค้ารายอื่น ๆ ให้ทำการผลิตและส่งสินค้าให้กับผู้ขายรายแรก โดยผู้รับประโยชน์รายแรกจะทำการโอน L/C ให้ผู้รับผลิตสินค้ารายอื่น ๆ
    ที่ได้ติดต่อแทน
คุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้านิติบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม