external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

บัตรเครดิตน้ำมัน ทีทีบี (ttb fleet card)

บริการบัตรเติมน้ำมันที่ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายน้ำมันของลูกค้าให้เป็นเรื่องง่าย สามารถใช้เติมน้ำมัน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และล้างอัดฉีด ได้ที่สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 1. ควบคุมค่าใช้จ่ายได้เพราะการกำหนดวงเงิน ระบุประเภทน้ำมัน และสถานีบริการที่ต้องการให้ใช้บริการได้
 2. ปลอดภัย ไม่ต้องพกเงินสด สามารถออกบัตรแบบมี PIN (optional) ในการใช้งานและมีรายงานตรวจสอบได้ทุกการใช้จ่าย
 3. สะดวก มีพันธมิตรสถานีบริการน้ำมันคุณภาพ ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
 4. ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก
 5. ผู้ถือบัตรฯ สามารถใช้บัตรเติมน้ำมันได้ทันที โดยไม่ต้องให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติในใบสั่งจ่ายน้ำมัน
 6. มีการบันทึกข้อมูลของการใช้บัตรเครดิตน้ำมันของรถแต่ละคันอย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลการเติมน้ำมันแต่ละครั้ง เช่น วัน เวลา
  ชื่อสถานีบริการน้ำมัน ปริมาณที่เติม (ลิตร) จำนวนเงิน (บาท) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เลขกิโลเมตร และสามารถแสดงอัตราการสิ้นเปลืองของปริมาณน้ำมันต่อกิโลเมตร โดยเรียกดูผ่านระบบ Web Fleet Service ได้อย่างง่ายดาย
 7. สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมันได้ทางระบบ Web Fleet Service ทันทีหลังจากสรุปยอดใช้จ่าย
 8. สามารถเช็คยอดใช้งานคงเหลือผ่านโทรศัพท์มือถือแบบเรียลไทม์ได้ง่าย ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้านิติบุคคล

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับบริษัทและองค์กรเอกชน

 1. รายงานการประชุมกรรมการบริษัทแจ้งความประสงค์ การใช้บัตรเครดิตน้ำมันระบุวงเงินรวมของบริษัท
 2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์หนังสือมีอายุไม่เกิน 90 วัน
 3. งบดุลและงบกำไรขาดทุน 3 ปีย้อนหลัง
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ปรากฏหมายเลขบัตรประจำตัว 13 หลัก / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ
  (สำหรับผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจกระทำแทนนิติบุคคล และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนิติบุคคล)
 5. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

 1. รายงานการประชุมหรือหนังสือแจ้งความประสงค์การใช้บัตรเครดิตน้ำมัน ที่ลงนามโดยผู้รับมอบอำนาจกระทำแทนหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นสำคัญ
 2. หนังสือทางราชการที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ / พรบ. จัดตั้ง / หนังสือแต่งตั้งอธิบดีกรมฯ หรือรักษาการแทน / หนังสือมอบอำนาจดำเนินการแทน / รายละเอียดของส่วนราชการ (ถ้ามี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ปรากฏหมายเลขประจำตัว 13 หลักที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ)
 4. หนังสือแต่งตั้งและมอบอำนาจให้ธนาคารเป็นตัวแทนในการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด