external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร ทีทีบี (ttb domestic funds transfer via SMART credit)

บริการโอนเงินให้กับผู้รับเงินจำนวนมาก ได้แก่ การชำระค่าสินค้าและบริการ การจ่ายเงินเดือนพนักงาน จ่ายโบนัส จ่ายคืนภาษี หรือจ่ายเงินปันผล
โดยผู้รับมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารอื่นที่เป็นสมาชิกระบบ SMART เช่นกัน

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
  1. ประหยัดเวลาในการจัดทำข้อมูล เพราะสามารถจัดทำข้อมูลการโอนเงินเพียงชุดเดียว
  2. สามารถติดตามผลการโอนเงินได้
  3. ผู้รับเงินจะได้รับเงินรวดเร็ว และแน่นอนตามกำหนดเวลา
  4. ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท
คุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้านิติบุคคล

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับลูกค้านิติบุคคล

  1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองฯ พร้อมตราประทับ
  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลต่างด้าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. หนังสือมอบอำนาจลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ(ถ้ามี)
  4. รายงานการประชุม