external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ระบบบริหารการเรียกเก็บค่าสินค้า ทีทีบี (ttb digital invoice management)

บริการเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ โดยระบบของธนาคารจะจัดเตรียมใบแจ้งหนี้ และจัดส่งเอกสารให้ลูกค้าทาง SMS / Email
โดยสามารถเลือกแบบจัดส่งทีละรายการหรือจัดส่งแบบเป็นชุดข้อมูล เพิ่มความสะดวกสบาย และทราบผลการชำระเงินทันทีพร้อมส่งหลักฐานยืนยันการรับชำระเงินให้กับ
คู่ค้า

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 1. ลูกค้าสามารถบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานในองค์กร
  • สร้าง และบริหารรายชื่อผู้ใช้งานพร้อมกำหนดสิทธิ์
  • สร้าง กำหนดกลุ่มงานและสิทธิ์การใช้งาน
  • สร้างรายชื่อผู้ใช้งานพร้อมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้ใช้งานสามารถสร้าง ลบ แก้ไข และรีเซตผู้ใช้งานในระบบเองได้
 2. ลูกค้าสามารถบริหารจัดการผู้รับ และสร้างเอกสารใบวางบิล
  • บริหารจัดการรายชื่อลูกค้า และการออก Invoice
  • สร้างรายชื่อลูกค้า โดยอัพโหลดไฟล์ (CSV.) หรือพิมพ์ทีละชื่อ
  • ตั้งค่าช่องทางการส่ง Invoice ได้ทั้ง SMS, Email หรือ Line
  • สร้างรายการ Invoice ได้ทั้งแบบย่อ และแบบเต็ม โดยอัพโหลดไฟล์ (Excel) หรือพิมพ์ทีละรายการ
 3. ระบบแจ้งผู้รับ พร้อมแจ้งช่องทางการจ่ายเงิน
  • จัดส่ง Invoice อัตโนมัติ พร้อมช่องทางการชำระเงินออนไลน์
  • ระบบจัดส่ง Invoice แบบออนไลน์อัตโนมัติผ่านช่องทาง SMS, Email หรือ Line
  • ลูกค้าสามารถเลือกชำระได้ทันที ผ่าน QR หรือบัตรเดบิต/บัตรเครดิต
  • บริษัทสามารถระบุค่าธรรมเนียมการชำระเงินได้
 4. ติดตามสถานะแบบเรียลไทม์
  • ติดตามสถานการณ์ชำระเงิน พร้อมข้อมูลเชิงวิเคราะห์
  • ค้นหาข้อมูล เพื่อตรวจสอบสถานะและรายงาน แบบเรียลไทม์ผ่าน Dashboard
  • สามารถดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบ Excel
  • สามารถส่ง Invoice เพื่อติดตามกรณีค้างชำระ
คุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้านิติบุคคล

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียน (ต้องจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ปี อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • กรณีนิติบุคคล : หนังสือรับรองจดทะเบียน
  • กรณีคณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/โรงเรียน/องค์กร : หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/โรงเรียน/องค์กร และหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการ
 2. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20/บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนา
  กรณีชาวต่างชาติ: ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) และใบอนุญาตให้ทำงานภายในประเทศ (Work Permit) ที่ยังไม่หมดอายุ
 4. เอกสารแสดงงบกำไร/ขาดทุนและงบดุลย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี พร้อมหมายเหตุประกอบ หรือรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement)
  อย่างน้อย 6 เดือน
 5. เอกสารประกอบสำหรับธุรกิจเฉพาะ เช่น ใบอนุญาตเปิดโรงแรม ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เป็นต้น
  • ท่องเที่ยว : ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (แบบ ธม.1)
  • ร้านขายยา : ใบอนุญาตประกอบกิจการขายยาแต่ละประเภท/ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย.๔)/ ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ
   (แบบ ย.บ.๒)
  • ตัวแทนจำหน่าย ตั๋วเครื่องบิน : ใบสมาชิก IATA หรือใบแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
  • คลินิก สถานพยาบาล : ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (แบบ ส.พ. ๗)
  • โรงแรม/อพาร์ทเม้นท์/รีสอร์ท/โฮสเทล : ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.๒)
  • โรงพยาบาลสัตว์ : ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตว์
  • เครื่องสำอางเฉพาะเจ้าของยี่ห้อสินค้า : ใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
  • โรงเรียน : ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน (แบบ สช.2)
  • ตัวแทนขายเครื่องสำอาง ตัวแทนซื้อขายรถยนต์/จักรยานยนต์ : ใบอนุญาตแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย
  • สถาบันกวดวิชา : ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ
  • สปา/ฟิตเนส/สนามกอล์ฟ : รายละเอียดของบริการและระยะเวลาในการให้บริการ (Package)
  • ประกันภัย/ประกันชีวิต : ใบอนุญาตตัวแทน และหนังสือมอบอำนาจรับเงินแทนบริษัทประกัน

หมายเหตุ: สำหรับหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นเอกสารประกอบการสมัครในหัวข้อที่ 4

ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด