external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

บริการรับเช็คตามนัด ทีทีบี (ttb cheque pick-up)

บริการรับเช็คที่บริษัทลูกค้า และนำเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคาร โดยลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาทำธุรกรรมที่สาขาของธนาคาร เพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกิจให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจของธนาคาร
* กรณีรับเช็คช่วงเช้า สามารถนำเช็คเข้าบัญชีธนาคารได้ทันทีในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน
* กรณีรับเช็คช่วงบ่าย สามารถนำเช็คเข้าบัญชีธนาคารภายในช่วงเช้าของวันถัดไป
* ธนาคารไม่จำกัดมูลค่าเงินหน้าเช็ค และจำนวนเช็คที่ไปรับจากลูกค้า
* ธนาคารรับเฉพาะเช็คประเภท A/C Payee Only ทั้งเช็คแบบครบกำหนดและเช็คแบบสั่งจ่ายล่วงหน้า

หมายเหตุ กรณีเช็คล่วงหน้า ลูกค้าจะเห็นรายการฝากเช็คในวันที่ระบุบนหน้าเช็ค ถ้าตรงกับวันหยุดธนาคาร จะเห็นรายการฝากเช็คให้ในวันทำการถัดไป

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
  1. เพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการทำธุรกิจให้กับลูกค้าธุรกิจ ในการรับฝากเช็คและนำเงินเข้าบัญชีให้กับลูกค้าโดยไม่ต้องเดินทางมายังสาขาของธนาคาร
  2. ลูกค้าสามารถกำหนดวันและเวลาในการรับเช็คที่ต้องการได้
คุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้านิติบุคคล

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับลูกค้านิติบุคคล

  1. หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 90 วัน)
  2. รายงานการประชุม
  3. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม ตามหน้าหนังสือรับรอง
  4. กรณีมอบอำนาจ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือ หนังสือมอบอำนาจตัวจริง สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา
    และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา