external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

บัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี แคชคอนเซ็นเทรชัน (ttb cash concentration account)

บัญชีออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราสูง คำนวณดอกเบี้ยสะสมแบบ Split Rate จากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ ttb cash concentration account

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

ได้รับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูง
การคำนวนดอกเบี้ยสะสมแบบขั้นบันได Split Rate จากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปีละ 2 ครั้ง คือ ในเดือนมิถุนายน และในเดือนธันวาคม

คุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้านิติบุคคล โดยจะต้องเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับลูกค้านิติบุคคล

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป และผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร
  2. ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์ (หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์) / ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
  3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
  4. รายงานการประชุมกรรมการให้บริษัทเปิดบัญชีกับธนาคาร / หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี / หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้ระบุผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชีและเบิกถอนเงินไว้ในรายงานการประชุม / หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี)
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด