external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

fai-fah Volunteer


fai-fah Volunteer การมาทำงานที่ธนาคารแห่งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นการทำเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้ชุมชนด้วยเช่นกัน


fai-fah Volunteer หรืออาสาสมัครไฟ-ฟ้า โดยพนักงานทีเอ็มบีธนชาต เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืนอาสาสมัครจะได้ทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนต่างแผนก พัฒนาโปรเจกต์เพื่อสังคมที่ตนเองสนใจ วางแผนงานร่วมกับชุมชน และสุดท้าย เราจะส่งต่อให้ชุมชนสามารถดำเนินงานต่อได้เองอย่างยั่งยืนนอกจากพนักงานจะได้ฝึกความเป็นผู้นำแล้ว ยังได้ฝึกทักษะ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่สำคัญคือ การได้รับบทบาทการเป็นผู้ให้และแบ่งปัน โดยในปี 2020 ที่ผ่านมา อาสาสมัครไฟ-ฟ้าได้ร่วมกันพัฒนาให้มีโครงการดี ๆ จำนวนมากถึง 30 โครงการ โดยมีชาวชุมชนได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกือบสามหมื่นคน และจะเพิ่มขึ้นในทุกปีตามความตั้งใจของธนาคารติดตามเรื่องราวจุดประกายดี ๆ กันต่อที่ www.ttbfoundation.org

ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด