external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ผู้ควบคุมการทำบัญชี

นางสาวสมคิด ปรีชาสัมมกุล

ตำแหน่งในธนาคาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2566
อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • Certified Financial Analyst (CFA), CFA Institute

การอบรม

 • เจาะลึกกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมของสถาบันการเงิน, สมาคมธนาคารไทย
 • กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ : ทางเลือกใหม่ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • มาตรการป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย, Market conduct และข้อควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก, สมาคมธนาคารไทย
 • พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA), Anti-Corruption, Code of Conduct, Non-Financial Risk Management, Fraud Risk Management, Cybersecurity Risk Awareness และ Top Team Dynamic Development , ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีทีบีคอนซูเมอร์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทหารไทยธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2565 หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
2561 - ก.ค. 2564 หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560 หัวหน้าบริหารกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2557 - 2559 หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2552 - 2557 เจ้าหน้าที่บริหารบริหารกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานขายลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือครองหุ้นในบริษัท :

0.00568%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

หัวหน้าควบคุมทางการเงิน

นายเมธ กนกพิบูล

ตำแหน่งในธนาคาร หัวหน้าควบคุมทางการเงิน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มิถุนายน 2563
อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Accountancy (M.Acc.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor of Accountancy Program, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม

 • Certified Public Accountant (CPA), สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Young CFO Certification Program, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Participated in Deloitte & Touche Global Development Program ‘GDP’, Deloitte Based in Guam USA.
 • IFRS Updated (2000-2021), สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • มาตรการป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย, Market conduct, และ ข้อควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก สมาคมธนาคารไทย
 • พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA), Anti-Corruption, Code of Conduct, Non-Financial Risk Management, Fraud Risk Management, Cybersecurity Risk Awareness และ Top Team Dynamic Development ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทบริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด
พ.ย. 2564- ปัจจุบัน ผู้ชำระบัญชี บริษัท ทีบีซีโอ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน))

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ก.ค. 2564 – ปัจจุบัน หัวหน้าควบคุมทางการเงิน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
2563 – ก.ค. 2564 หัวหน้าควบคุมทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2561 – 2563 หัวหน้าควบคุมทางการเงินและบริหารการเบิกจ่าย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2560 – 2561 หัวหน้านโยบายและกำกับดูแลทางการเงิน ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน)
2555 – 2560 ผู้อำนวยการอาวุโส รายงานทางการเงินและภาษี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือครองหุ้นในบริษัท :

0.00262%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด