external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ผู้ควบคุมการทำบัญชี

นางสาวสมคิด ปรีชาสัมมกุล

ตำแหน่งในธนาคาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2566
อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • Certified Financial Analyst (CFA), CFA Institute

การอบรม

 • เจาะลึกกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมของสถาบันการเงิน, สมาคมธนาคารไทย
 • กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ : ทางเลือกใหม่ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • มาตรการป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย, Market conduct และข้อควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก, สมาคมธนาคารไทย
 • พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA), Anti-Corruption, Code of Conduct, Non-Financial Risk Management, Fraud Risk Management , Cybersecurity Risk Awareness, Doing biz in Thailand and Tax, Top Team Dynamic Development และ Executive Working Session, ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทหารไทยธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2565    หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
2561 - ก.ค. 2564                 หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560                        หัวหน้าบริหารกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2557 - 2559                        หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2552 - 2557                        เจ้าหน้าที่บริหารบริหารกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานขายลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือครองหุ้นในบริษัท :

0.00785%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

หัวหน้าควบคุมทางการเงิน

นายเมธ กนกพิบูล

ตำแหน่งในธนาคาร หัวหน้าควบคุมทางการเงิน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มิถุนายน 2563
อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Accountancy (M.Acc.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor of Accountancy Program, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม

 • Certified Public Accountant (CPA), สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Young CFO Certification Program, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Subsidiary Governance Program (SGP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Participated in Deloitte & Touche Global Development Program ‘GDP’, Deloitte Based in Guam USA.
 • IFRS Updated (2000-2021), สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • มาตรการป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย, Market conduct, และ ข้อควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก สมาคมธนาคารไทย
 • พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA), Anti-Corruption, Code of Conduct, Non-Financial Risk Management, Fraud Risk Management , Cybersecurity Risk Awareness, Top Team Dynamic Development, The World of FX และ Lead with Strengths Workshop, ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทบริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด
พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน ผู้ชำระบัญชี บริษัท ทีบีซีโอ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน))

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ก.ค. 2564 – ปัจจุบัน หัวหน้าควบคุมทางการเงิน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
2563 – ก.ค. 2564    หัวหน้าควบคุมทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2561 – 2563            หัวหน้าควบคุมทางการเงินและบริหารการเบิกจ่าย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2560 – 2561            หัวหน้านโยบายและกำกับดูแลทางการเงิน ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน)
2555 – 2560           ผู้อำนวยการอาวุโส รายงานทางการเงินและภาษี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือครองหุ้นในบริษัท :

0.00420%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี