เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำหนดและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) อีกทั้งมีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานต่างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร ฝ่ายจัดการ และธนาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ของทางการที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของธนาคาร รวมทัง้ สนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายจัดการ และธนาคารเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)


เลขานุการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. บทบาทหน้าที่ต่อธนาคาร

  1.1 ควบคุม และกำกับ ดูแลให้ธนาคารดำเนินธุรกิจในภาพรวมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นไปตามมติของคณะกรรมการธนาคาร และมตืที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  1.2 ดูแลการจัด เก็บและรักษาเอกสารสำคัญ ธนาคาร อาทิ หนังสือรับรอง บริคณห์สนธิ ข้อบังคับของธนาคาร ทะเบียนผู้ถืออหุ้น ใบอนญุ าตต่างๆ และหนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น

  1.3 ผลักดัน แนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ธนาคารมีการจัดทำนโยบาย และมีการปฏิบตั ติ ามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการทบทวนอยู่เสมอ

  1.4 งานติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Contact Person)

2. บทบาทหน้าที่ต่อคณะกรรมการ

  2.1 เป็นที่ปรึกษาในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

  2.2 ดูแลและควบคุม ให้ดำเนินการเรื่องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยที่ตั้ง

  โดยคณะกรรมการธนาคารให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคาร กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะและข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice)


  2.3 เป็นเลขานุการในการประชมุ คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชดุ ย่อยอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมถึงจัดทำรายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแจ้งมตที่ประชุมต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและมีการติด ตามให้มีการปฏิบัติตาม

  2.4 ดูแลลการเปลียนแปลงกรรมการ และตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ / กรรมการครบวาระ ตามข้อกำหนดของทางการ รวมถึงการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

  2.5 สอบทานให้กรรมการธนาคารมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการธนาคาร ตามข้อกำหนดของทางการอยู่เสมอ

  2.6 ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ

  2.7 ส่งเสริมการพัฒนากรรมการ

  2.8 จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

  2.9 ดูแลให้กรรมการและผ้บู ริหาร ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างครบถ้วนในเรื่องการประกนั ความรับผิดของกรรมการและผ้บู ริหาร (Directors and Officers Liability Insurance: D&O Insurance)

3. บทบาทหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

  3.1 กำกับดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคารและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมผู้ถือหุ้น

  3.2 ดูแลเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้น


นายนริศ อารักษ์สกุลวงศ์

ตำแหน่งในธนาคาร เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2562
อายุ 39 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration, Harvard Business School, Massachusetts, USA
 • Master of Science, Management Science and Engineering, Stanford University, California, USA
 • Bachelor of Science, Electrical Engineering (Distinction), Stanford University, California, USA

การอบรม

 • Company Secretary Program และ Board Reporting Program, Thai Institute of Directors Association (IOD)
 • Design Thinking, Southeast Asia Center
 • Cybersecurity Awareness, Deloitte
 • มาตรการป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย, Market conduct, และ ข้อควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก สมาคมธนาคารไทย
 • พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA), Anti-Corruption, Code of Conduct, Non-Financial Risk Management, และ Cyber Resilience Awareness ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • Cyber Resilience Awareness, IFRS 9 Implication and Readiness, Inside Information and Data Privacy, Branding and NPS Update, Sustainability Training, How can we secure from cyber threats?, ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ก.ค. 2564 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
หัวหน้ากลยุทธ์องค์กร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
2562 – ก.ค. 2564 เลขานุการบริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2561 – ก.ค. 2564 หัวหน้ากลยุทธ์องค์กร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2558 – 2561 ผู้อำนวยการอาวุโส กลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือครองหุ้นในบริษัท :

 0.00417% หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี