external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำหนดและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) อีกทั้งมีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการธนาคาร ฝ่ายจัดการ และธนาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ของทางการที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของธนาคาร รวมทั้ง สนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายจัดการ และธนาคารเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)


เลขานุการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. บทบาทหน้าที่ต่อธนาคาร

  1.1 ควบคุม และกำกับ ดูแลให้ธนาคารดำเนินธุรกิจในภาพรวมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นไปตามมติของคณะกรรมการธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  1.2 ดูแลการจัด เก็บและรักษาเอกสารสำคัญ ธนาคาร อาทิ หนังสือรับรอง บริคณห์สนธิ ข้อบังคับของธนาคาร ทะเบียนผู้ถือหุ้น ใบอนุญาตต่าง ๆ และหนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น

  1.3 ผลักดัน แนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ธนาคารมีการจัดทำนโยบาย และมีการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการทบทวนอยู่เสมอ

  1.4 งานติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Contact Person)

2. บทบาทหน้าที่ต่อคณะกรรมการ

  2.1 เป็นที่ปรึกษาในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

  2.2 ดูแลและควบคุม ให้ดำเนินการเรื่องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยที่ตั้ง

  โดยคณะกรรมการธนาคารให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคาร กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะและข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice)


  2.3 เป็นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมถึงจัดทำรายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแจ้งมติที่ประชุมต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตาม

  2.4 ดูแลการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ / กรรมการครบวาระ ตามข้อกำหนดของทางการ รวมถึงการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

  2.5 สอบทานให้กรรมการธนาคารมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการธนาคาร ตามข้อกำหนดของทางการอยู่เสมอ

  2.6 ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ

  2.7 ส่งเสริมการพัฒนากรรมการ

  2.8 จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

  2.9 ดูแลให้กรรมการและผู้บริหาร ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างครบถ้วนในเรื่องการประกัน ความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance: D&O Insurance)

3. บทบาทหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

  3.1 กำกับดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคารและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมผู้ถือหุ้น

  3.2 ดูแลเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้น


นางมานิกา สิทธิชัย

ตำแหน่งในธนาคาร เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 3 พฤษภาคม 2565
อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration (MBA) (International Business), The George Washington University, USA
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) เกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • Director Certificate Program (DCP), Financial Institutions Governance Program (FGP), Company Secretary Program (CSP), และ Board Reporting Program (BRP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • มาตรการป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย, Market conduct, และ ข้อควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก สมาคมธนาคารไทย
 • 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD, Personal Data Protection Act, และ Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) *
 • พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA), Anti-Corruption, Code of Conduct, Non-Financial Risk Management, และ Cyber Resilience Awareness ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • Security Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • Decentralized Finance (DeFi), Digital Marketing Strategy, Open Banking and Virtual Banking และ ESG - Environmental, Social, Governance ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ค. 2565 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน หัวหน้าเลขานุการและที่ปรึกษาองค์กร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2563 – ธ.ค. 2564 หัวหน้าเลขานุการองค์กร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) *
ธ.ค. 2562 – ก.พ. 2563 ผู้อำนวยการอาวุโส (SVP) หน่วยงานเลขานุการองค์กร สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2556 – พ.ย. 2562 ผู้อำนวยการ (FVP) หน่วยงานเลขานุการองค์กร สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือครองหุ้นในบริษัท :

 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

* ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด