external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำหนดและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) อีกทั้งมีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการธนาคาร ฝ่ายจัดการ และธนาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ของทางการที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของธนาคาร รวมทั้ง สนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายจัดการ และธนาคารเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)


เลขานุการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. บทบาทหน้าที่ต่อธนาคาร

  1.1 ควบคุม และกำกับ ดูแลให้ธนาคารดำเนินธุรกิจในภาพรวมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นไปตามมติของคณะกรรมการธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  1.2 ดูแลการจัด เก็บและรักษาเอกสารสำคัญ ธนาคาร อาทิ หนังสือรับรอง บริคณห์สนธิ ข้อบังคับของธนาคาร ทะเบียนผู้ถือหุ้น ใบอนุญาตต่าง ๆ และหนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น

  1.3 ผลักดัน แนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ธนาคารมีการจัดทำนโยบาย และมีการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการทบทวนอยู่เสมอ

  1.4 งานติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Contact Person)

2. บทบาทหน้าที่ต่อคณะกรรมการ

  2.1 เป็นที่ปรึกษาในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

  2.2 ดูแลและควบคุม ให้ดำเนินการเรื่องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยที่ตั้ง

  โดยคณะกรรมการธนาคารให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคาร กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะและข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice)


  2.3 เป็นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมถึงจัดทำรายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแจ้งมติที่ประชุมต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตาม

  2.4 ดูแลการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ / กรรมการครบวาระ ตามข้อกำหนดของทางการ รวมถึงการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

  2.5 สอบทานให้กรรมการธนาคารมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการธนาคาร ตามข้อกำหนดของทางการอยู่เสมอ

  2.6 ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ

  2.7 ส่งเสริมการพัฒนากรรมการ

  2.8 จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

  2.9 ดูแลให้กรรมการและผู้บริหาร ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างครบถ้วนในเรื่องการประกัน ความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance: D&O Insurance)

3. บทบาทหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

  3.1 กำกับดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับธนาคารและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมผู้ถือหุ้น

  3.2 ดูแลเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้น


นางมานิกา สิทธิชัย

ตำแหน่งในธนาคาร เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 3 พฤษภาคม 2565
อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration (MBA) (International Business), The George Washington University, USA
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) เกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • Director Certificate Program (DCP), Company Secretary Program (CSP), Financial Institutions Governance Program (FGP), Board Reporting Program (BRP), Corporate Governance for Executive (CGE), Subsidiary Governance Program (SGP), และ Company Secretary Forum 2023: บทบาทของเลขานุการบริษัทต่อการขับเคลื่อน ESG, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA), Anti-Corruption, Code of Conduct, Non-Financial Risk Management, Fraud Risk Management, Cybersecurity Risk Awareness, Crafting your FUTURE CAREER (for People Manager), และ Top Team Dynamic Development, ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • NCSA Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 2/2567 เรื่อง การสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล, สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
 • Security Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience, ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • Generative AI in Banking, Decentralized Finance (DeFi), Digital Marketing Strategy, Open Banking and Virtual Banking และ ESG - Environmental, Social, Governance, ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • The Next Chapter of ESG: Start with How, มาตรการป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย, Market conduct, และข้อควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก, สมาคมธนาคารไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ค. 2565 – ปัจจุบัน       เลขานุการบริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน       หัวหน้าเลขานุการและที่ปรึกษาองค์กร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2563 – ธ.ค. 2564   หัวหน้าเลขานุการองค์กร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) *
ธ.ค. 2562 – ก.พ. 2563   ผู้อำนวยการอาวุโส (SVP) หน่วยงานเลขานุการองค์กร สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2556 – พ.ย. 2562  ผู้อำนวยการ (FVP) หน่วยงานเลขานุการองค์กร สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือครองหุ้นในบริษัท :

 0.00085%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

* ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564