external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

pay with wow คืออะไร?

มี wow ก็เหมือนมีเงิน

1 wow = 1 บาท


เปลี่ยนคะแนน wow ที่มี เป็นเงินคืนเข้าบัญชีได้

เมื่อจ่ายด้วยบัตรเดบิต all free ทั่วโลก

ยิ่งมี wow มาก ก็เหมือนยิ่งมีเงินมาก

ก่อนเปิดใช้งาน pay with wow

เพียงคุณมีบัญชี ttb all free , แอป ttb touch และ ttb wow

ก็สามารถเปิดใช้บริการ pay with wow ได้แล้ว

เปิดใช้งาน pay with wow บนแอป touch อย่างไร?

สามารถเปิด / ปิดการใช้งาน pay with wow

ในแอป touch ได้ด้วยตัวคุณเอง

เข้าเมนู wow

เลือกเมนู pay with wow

เลือก เปิด/ปิด บริการ

pay with wow ทางไหนได้บ้าง?

ในแอป เพียงจ่ายด้วยบัตร all free

รูดบัตร

ตามหน้าร้านต่างๆหรือ

จ่ายออนไลน์

ด้วยเลขบัตร 16 หลัก

pay with wow ทำงานอย่างไร

 • pay with wow ได้ ยอดเงินในบัญชี all free ต้องพอกับการจ่ายในแต่ละครั้ง โดยใช้จ่ายตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป และมีคะแนนตั้งแต่ 1 wow ขึ้นไป
 • หลังจากเปิดใช้ pay with wow เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร all free คะแนน wow ทั้งหมดหรือเท่ากับยอดที่ใช้จ่ายจะถูกตัดออกไปก่อนเปลี่ยนเป็นเงินคืนเข้าบัญชี all free ตัวอย่างเช่น
  • กรณีที่ใช้จ่าย 100 บาท และมี wow 100 คะแนน : wow ทั้งหมดจะถูกตัดออกไปแล้วคืนเงินกลับเข้าบัญชีเหมือนคุณไม่ต้องจ่ายเอง
  • กรณีที่ใช้จ่าย 100 บาท และมี wow 50 คะแนน : wow ทั้งหมดจะถูกตัดออกไปแล้วคืนเงินในบัญชี 50 บาททันที
  • กรณีที่ใช้จ่าย 100 บาท และมี wow 200 คะแนน : wow จะถูกตัดไป 100 คะแนนและคุณจะเหลือ wow 100 คะแนน พร้อมเงินคืนเข้าบัญชี 100 บาททันที
 • ถ้าซื้อของด้วยเงินสกุลอื่น ยอดเงินจะถูกแปลงเป็นเงินบาทก่อน แล้วค่อยตัดคะแนน wow
 • ยอดใช้จ่ายที่เป็นเศษทศนิยม จะถูกปัดขึ้นเสมอ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข pay with wow

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การใช้งาน pay with wow สำหรับลูกค้าที่มีบัตรเดบิต all free และเปิดใช้งาน pay with wow ผ่านแอปพลิเคชัน touch เท่านั้น ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้มากกว่า 1 บัตรในเวลาเดียวกัน ซึ่งแต่ละบัตรจะไม่เชื่อมต่อกัน โดยลูกค้าจะต้องเปิดใช้งาน pay with wow สำหรับบัตรเดบิต all free ทุกใบที่ลูกค้าประสงค์จะใช้บริการ
 • ลูกค้าสามารถเปิดใช้งาน pay with wow ได้เมื่อลูกค้ามีคะแนน wow ตั้งแต่ 1 wow ขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565
 • เมื่อลูกค้าเปิดใช้งาน pay with wow และทำรายการชำระเงินผ่านบัตรเดบิต all free ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป และลูกค้ามีคะแนน wow ตั้งแต่ 1 wow ขึ้นไป ธนาคารจะตัดคะแนน wow ของลูกค้าเพื่อใช้แทนเงินตามจำนวนมูลค่าจริงที่ต้องชำระค่าสินค้า โดยการชำระเงินแต่ละครั้งจะต้องใช้คะแนน wow ทั้งหมดที่มี ณ ขณะนั้น หรือไม่เกินกว่ายอดเงินที่ชำระผ่านบัตรเดบิต all free และลูกค้าจะต้องมียอดเงินในบัญชี all free เพียงพอต่อยอดเงินทั้งหมดที่ลูกค้าจะทำรายการชำระเงิน
 • หลังจากที่ลูกค้าทำรายการชำระเงิน ระบบจะตัดเงินในบัญชี all free ของลูกค้า จากนั้นจะแปลงคะแนน wow เป็นจำนวนเงิน ในอัตรา 1 wow เท่ากับ 1 บาท และธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชี all free ของบัตรเดบิตใบที่ลูกค้าใช้ชำระเงินในจำนวนเงินเท่ากับจำนวน wow ที่ใช้ไป
 • ในกรณีที่ลูกค้าเหลือคะแนนในระบบต่ำกว่า 1 wow ระบบจะปิดการใช้งาน pay with wow ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อลูกค้ามีคะแนน wow เพิ่มขึ้นมาใหม่มากกว่าหรือเท่ากับ 1 wow และประสงค์ที่จะใช้งาน pay with wow ลูกค้าต้องเปิดใช้งาน pay with wow ผ่านแอปพลิเคชัน touch อีกครั้ง
 • ในกรณีการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะแปลงค่าสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทก่อน โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนกลางของ VISA และตัดคะแนน WOW ที่ต้องใช้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบาทนั้น
 • ในกรณีที่ยอดเงินที่ชำระเงินผ่านบัตรเดบิต all free และบริการ pay with wow ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศ มีจุดทศนิยมตั้งแต่ .01 - .99 ธนาคารจะปัดยอดเงินที่ชำระผ่านบัตรเดบิต all free และคะแนน wow ขึ้นเป็นจำนวนเต็มเสมอ
 • ในกรณีที่ลูกค้าทำรายการ pay with wow สำเร็จแล้ว ลูกค้าไม่สามารถขอคืนคะแนน wow จากธนาคารได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับ pay with wow ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ผ่านช่องทางของธนาคาร